مطالعه تطبیقی تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی در کشورهای آلمان، ژاپن، سوئد و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه امام صادق پردیس خواهران،تهران، ایران

10.22034/naes.2023.411392.1339

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی در کشورهای آلمان، ژاپن، سوئد و ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش پیمایش تطبیقی در نظام های آموزش و پرورش بر اساس دیدگاه بردی انجام شد. جامعه پژوهش شامل اطلاعات و داده‌های ارائه شده به زبان انگلیسی و فارسی از سال 2005 تا سال 2020 در پایگاه‌های اطلاعاتی و استنادی پایگاه‏های اطلاعاتی خارجی و پایگاه‏های داخلی و همچنین شبکه بین‌المللی آموزش مالی، سایت‌های آموزش‌وپرورش کشورهای مورد مطالعه بود. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و داده‏های جمع آوری شده مطابق با الگوی مذکور در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏های پژوهش حاضر نشان داد که در حوزه تعلیم و تربیت اقتصادی، میان نظام آموزش و پرورش کشور ایران و کشورهای آلمان، ژاپن و سوئد از حیث اهداف آموزشی (الگوی مصرف، نگرش مالی، کسب مهارت‏ها و صلاحیت‏های اقتصادی و مالی)، تاکید و تمرکز بر مواد درسی مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت اقتصادی، سازماندهی محتوا و موضوعات درسی، روش‏های آموزش مفاهیم اقتصادی و شیوه‏های ارزشیابی تفاوت وجود دارد. نتایج پژوهش بیانگر بازنگری نظام آموزش و پرورش ایران در حوزه تربیت اقتصادی دانش‏آموزان به ویژه مقطع ابتدایی در اهداف آموزشی، برنامه درسی و روش های آموزش و ارزشیابی است تا بتواند بستر مناسب را به منظور درونی‏سازی ارزش‏های اصیل دینی و اخلاقی در حوزه تربیت اقتصادی و حرفه ای مبتنی بر نظام معیار اسلامی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of economic education in the primary school curriculum in Germany, Japan, Sweden and Iran

نویسندگان [English]

  • zahra sadat shahahmadqasemi
  • zohre mosazadeh
Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Imam Sadegh University, Seheran Campus, Tehran, Iran Community Verified icon
چکیده [English]

The purpose of this research is to compare economic education in the primary school curriculum in Germany, Japan, Sweden and Iran. This research has been done in a descriptive-analytical approach and with a comparative survey method in educational systems based on Brady's point of view. The research community includes information and data provided in English and Farsi from 2005 to 2020 in the databases and citations of foreign databases and internal databases, as well as the international network of financial, educational and training sites of the countries under study. The sampling method was purposeful and the collected data was analyzed based on the mentioned pattern in four stages of description, interpretation, comparison and comparison. The findings of this research showed that in the field of economic education, between the educational system of Iran and the countries of Germany, Japan and Sweden in terms of educational goals (consumption pattern, financial attitude, acquisition of economic and financial skills and qualifications), educational materials related to The field of economic education emphasizes and focuses on the organization of content and topics, methods of teaching economic concepts and methods of evaluating differences. The results of the research indicate the revision of Iran's educational system in the field of economic education of students, especially in elementary school, in terms of educational goals, curriculum, and teaching and evaluation methods, so that it can provide a suitable platform for the internalization of authentic religious and moral values. Providing economic and professional training based on the Islamic standard system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic education
  • educational structure and goals
  • curriculum
  • educational methods
  • evaluation methods
[1] Peygami A, Torani H. The role of economics curriculum in the official and public education program of the world, presenting an action plan for a neglected curriculum. Quarterly Journal of Educational Innovations, 2011; 9(37):3-52. [Persian]
[2] Kakujoybari AA. The responsibility of education in the economic education of students. Economy newspaper; Teachers Media, 2011;(92): 14. [Persian]
[3] Mouszadeh Z, Azimzadeh Ardabili F, Sanati F. "The application of economic education distribution components in the education system based on Islamic teachings". Educational Sciences Quarterly from the perspective of Islam, 2016; 3(1): 5-20. [Persian]
[4] Mandell L, Hanson K. “The impact of financial education in high school and college on financial literacy and subsequent financial decision making”. Paper presented at the American Economic Association Meeting, San Diego, CA. 2009.
[5] Ismaili MJ. Radio, the necessity of promoting economic literacy. The scientific-specialist monthly of the Voice of the Islamic Republic of Iran. 2011; 10(59): 114-121. [Persian]
[6] Deegan J, Martin N. Demand Driven Education,Merging work & learning to develop the human skills that matter. 2018.
[7] Zulaihati S, Susanti S, Widyastuti U. Teachers’ financial literacy: Does it impact on financial behaviour? Management Science Letters, 2020; 10(3): 653-658.
[8] Ho MCS, Lee DHL. School Banding Effects on Student Financial Literacy Acquisition in a Standardised Financial Literacy Curriculum. The Asia-Pacific Education Researcher, 2020;1-15.
[9] Herman R, Hung AA, Burke J, Carman K G, Clancy N, Kaufman JH, Wilson K. Development of a K-12 Financial Education Curriculum Assessment Rubric. Rand Corporation. 2015.
[10] Varcoe K, Martin A, Devitto Z, Go C. Using a financial education curriculum for teens. Journal of Financial Counseling and Planning, 2005;16(1).
[11] Jacobs H.H. Interdisciplinary curriculum design and implementation. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 1989.
[12] Taghipour Zahir A. An introduction to educational and curriculum planning. Tehran: Ad. 2006. [Persian]
[13] Document on fundamental transformation of education and training. Tehran: Ministry of Education in cooperation with Educational Research and Planning Organization. 2018 [Persian]
[14] Abbasi J, Noh Ebrahim A, Reza Zainabadi H, Abbasian H. Extracting the characteristics of the elements of the economic education program for secondary school students. Journal of Educational Sciences. 2021; 28(2): 41-58. [Persian]
[15] Motahari ML. The duty of parents in the economic upbringing of their children. Discourse on educational jurisprudence. 2018; 98(2):151-169. [Persian]
[16] Ghandahari A, Mehromhammadi M, Talai I, Faraji S. Explaining the goals of economic education in primary school in Iran based on synthesis research. Curriculum Studies, 2017; 13(48): 39-62. [Persian]
[17] Mouszadeh Z, Sanati F. Explaining the components of economic education based on Islamic teachings. Islamic Education, 2016; 12(24), 73-97. [Persian]
[18] Mohases M. Basics and examples of economic education and upbringing of children in the Islamic family. Journal of Islamic Social Research. 2013; 103: 82-55. [Persian]
[19] Grohmann A, Kouwenberg R, Menkhoff L . Childhood roots of financial literacy. Journal of Economic Psychology, 2015; 51: 114-133
[20] Nikpey O. A comparative study of the features of primary education in Iran, Germany and Malaysia. Master's thesis. Allameh Tabatabaei University. 2009. [Persian]
[21] Björklund M. Teaching financial literacy: Competence, context and strategies among Swedish teachers. Journal of Social Science Education. Stockholm University. 2019.
[22] Yamane E. Social and Economic Education in the Japanese Elementary School National Curriculum Faculty of Education, Mie University, 1515 Kamihama, Tsu, Mie 514 Japan. 1996.
[23] Kazemi S. A comparative study of the evaluation system of educational progress and educational degrees in the elementary, middle and high schools of Iran, Germany, and England. Master thesis of Allameh Tabatabai University. 2011. [Persian]
[24] National Curriculum Document of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Supreme Council of Education in cooperation with Organization of Educational Research and Planning. 2013. [Persian]