بررسی اثربخشی آموزش هنر بر یادگیری حروف الفبا در دانش آموزان پایه اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران 2-مدیریت دبستان هجرت ایچی،آموزش پرورش

2 1-کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران 2-معاونت آموزشی دبستان هجرت ایچی،آموزش پرورش

10.22034/naes.2023.401687.1325

چکیده

آموزش خواندن و نوشتن به عنوان کلید ورود به نظام آموزش رسمی کشور، اهمیت آموزش صحیح،خلاقانه وکارآمدرادر پایه اول ابتدایی دو چندان کرده است. در پایه اول ابتدایی ،درس فارسی وآموزش حروف الفباوبه تبع آن فراگرفتن کلمه وسپس جمله سازی ،از نظر آموزش مهارتهای زبانی و ایجاد انگیزه و علاقه به فراگیری سایر دروس برای نظام آموزشی، جنبه محوری دارد.دانش آموزان از طریق زبان آموزی،علاوه بر ترکیب و جابجایی کلمات ،بر انبوه بی کرانی از مفاهیم و تصورات،اندیشه ها،احساس ها و تصاویر هنری ،منطق و فلسفه زبان احاطه می یابند . به همین دلیل طراحی و اجرای یک برنامه مؤثر زبان آموزی در پایه اول ابتدایی مستلزم اعمال ظرافت و دقت خاصی است . معلم است که می تواند با اتخاذ شیوه های گوناگون مبتنی بر ساختار شناختی کودکان ، فرایند یادگیری را تعالی بخشد و بااستفاده از روشهای خلاق وکار آمدو تغییر نگرش در شیوه ی تدریس و اصلاح موانع موجود ،در راه افزایش میزان یادگیری وبه کمال رساندن شخصیت دانش آموزان ،گام برداشته و با استفاده از نیروی خلّاق دانش آموزان ،آینده ای مطمئن و امیدوار را به آنان نوید دهد.در این اقدام پژوهی که با هدف تسهیل فرایند یادگیری وبا بهره گیری از هنر نقاشی در بین 28 نفر از دانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه انجام شد، سعی شد که با استفاده از نقاشی در روند یادگیری حروف الفبا در دانش آموزان تغییر مثبت وچشمگیری ایجاد شده وفرایند یادگیری آنان تسهیل یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of art education on learning the alphabet in first grade elementary school students

نویسندگان [English]

  • Zahra Rezvani 1
  • Akram Mehtari khorasgani 2
1 1-Master's degree in educational management, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran 2-Management of Hajrat Ichi Elementary School, education
2 1- Master's degree in educational management, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran 2- Educational assistant of Hijar Echi elementary school, education
چکیده [English]

Teaching reading and writing as the key to entering the official education system of the country has doubled the importance of correct, creative and efficient education in the first grade. In the first grade of elementary school, the Persian lesson and the teaching of the alphabet, followed by learning the word and then sentence formation, in terms of teaching language skills and creating motivation and interest in learning other subjects for the educational system, have a central aspect. Students through language learning, in addition to combining and moving words, they are surrounded by an infinite number of concepts and ideas, thoughts, feelings and artistic images, logic and philosophy of language. For this reason, the design and implementation of an effective language learning program in the first elementary level requires special delicacy and accuracy. It is a teacher who can elevate the learning process by adopting various methods based on the cognitive structure of children and by using creative methods and changing the attitude in the way of teaching and correcting existing obstacles, In this research, which aims to facilitate the learning process and use the art of painting among 28 students of the first grade of the girls' primary school It was done, it was tried to create a positive change in students' perception and facilitate their learning process by using drawing in the process of learning alphabets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alphabet
  • drawing
  • student
 
[1] Nouri A, Farsi S. evaluation of elementary school art curriculum by educational expert and critical method, Education and Tarbiat Quarterly. 2014; 125: 116-77. [Persian]
[2] Fallahi V, Safari Y, Youssef Farhank M. The effect of education with the approach of artistic education on the artistic activities and process skills of fourth grade elementary students. Quarterly Journal of Educational Innovations. 2013; 10(39): 101-118.
[3] Mohammadpour A. art education in elementary schools, Tehran, Menadi Tarbiat Cultural Institute. 2015
[4] Sortiji Okerkai AA, Rastgarpour H. The relationship between art education and the approach of artistic education and creativity of the fifth grade students of Iranian elementary schools in the academic year 2013; 2017-2028 (www.SID.ir)
[5] Fatimi S. the bell of art is not only for painting, Roshd Elementary Education Magazine, 2016; 21(3):33-31
[6] Jahanbakhsh Pak. the study of the role of art in the educational progress of elementary school students of the first district of Kermanshah from the teachers' point of view, the second international conference on psychology, educational sciences and lifestyle. 2014.
[7] Gurani Tabli I, Bahri Tanbani Eslami Chahoui M, Salari A. The role of game art in the learning of primary school students, the first international conference on management, accounting, educational sciences and resistance economics; Action and practice, Sari Baran Andisheh scientific research company. 2016
[8] Zulfiqarian M, Kian M. Analyzing the experiences of female teachers in teaching art in primary schools: a qualitative research, bi-monthly journal of theory and practice in the curriculum, 2013; 2(4): 135-160
[9] Taghizadeh A. The role of art in the education of primary school children. International Congress of Islamic Sciences - Humanities, 2015.
[10] Pakizeh A. Investigating the effect of art-integrated educational method on creativity and learning of first-year primary school boys, Jundi Shapur Educational Development Quarterly, 2014; 6(1): 52-60.
[11] Mohagheghi H, Yaqoubi A, Qaimi S. The effect of playing with Persian alphabet letters on the morale of the third grade students of Hamedan city, scientific-research quarterly, 2015; 5(4): 169-190
[12] Rezaei Z. A look at the evaluation results of the new Farsi first elementary curriculum, the development of elementary education, special letter, 2000; 4.
[13] Akbari Shaldera F, Zulfiqari H, Sangri M R, Saffarpour A, Omrani G, Farhadi G. Ghasempour Moqdam H. Teacher's book (teaching guide) Persian first grade-51, Department All printing and distribution of textbooks, 2013.
[14] Teymouri K. art as the foundation of understanding social foundations, art education development magazine, 2015; 14(1): 80.
[15] Nabavi Seyed S. The role of art in fostering creativity and improving student's mental health (a bee can be your teacher), School Counselor Development Magazine, 2012; 8(4): 10-15
[16] Miri SM. teaching mathematics through drawing, educational technology development magazine, 2013; 7(29): 25-24.