عوامل موثر بر بازاریابی آموزشی در مدارس غیرانتفاعی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران – ایران

2 کارشناس ارشد – مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ، تهران – ایران

10.22034/naes.2023.171903

چکیده

هدف پژوهش شناسایی، رتبه بندی مولفه های بازاریابی آموزشی در مدارس غیرانتفاعی شهر تهران است. این مقاله از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها میدانی و از نظر روش اجرا  نیز آمیخته        ( کیفی و کمی ) است. جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی شامل کلیه معلمین کلیدی و خبرگان حوزه بازاریابی آموزشی و در بخش کمی شامل استادان حوزه های مختلف بازاریابی و ذینفعان مدارس غیرانتفاعی ( شهر تهران) می باشد. در بخش کیفی ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه می باشد.
یافته ها: مهم ترین عوامل اثرگذار درونی ( عواملی که مربوط به داخل سازمان می شود.) بربازاریابی آموزشی در مدارس غیرانتفاعی شامل: 1- منابع مالی 2- فرایندهای آموزشی 3- سیاست های آموزشی 4- دبیران  5- منابع و امکانات فیزیکی می باشد. در بخش کمی با استفاده از تکنیک MCDM  این عوامل اولویت بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting educational marketing in non-profit schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • maryam mosleh 1
  • behzad rezaei fard 2
1 Associate Professor, Department of Mathematics, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran - Iran
2 Master of Business Administration, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran - Iran
چکیده [English]

The purpose of the research is to identify and rank educational marketing components in non-profit schools in Tehran. This article is mixed (qualitative and quantitative) in terms of practical purpose, in terms of field data collection method and in terms of implementation method. The studied community in the qualitative stage includes all key teachers and experts in the field of educational marketing, and in the quantitative part, it includes professors in various fields of marketing and beneficiaries of non-profit schools (Tehran). In the qualitative part, the data collection tool is a semi-structured interview, and in the quantitative part, a questionnaire.
Findings: The most important internal influencing factors (factors related to the inside of the organization) on educational marketing in non-profit schools include: 1- financial resources 2- educational processes 3- educational policies 4- teachers 5- resources and physical facilities . In the quantitative section, using the MCDM technique, these factors are prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • educational marketing
  • non-profit schools
[1] Ali Haji Akbari N, Soleimani N, Shafizadeh H, Tabatabai SM. "Compilation and Validation of Educational Marketing Model in Technical and Vocational Education", Journal of Medicine and Cultivation, 2018; 28(1): 37-64. [Persian]
[2] Babaei Kasmai R, Nadi MA. "Validation of Marketing Model for Private Higher Education Institutions (A Mixed Study)", Management Futures Quarterly, 2016; 2(113): 55-70. [Persian]
[3] Heydari A, Khanleri A, Mahdavi Sh. "Measuring brand value of universities and higher education institutes (case study: Tehran management schools)", Modern Marketing Research Quarterly, 2016; 3(26):141-158. [Persian]
[4] Azizi Shamami M. "Marketing Development in Non-Profit Higher Education Institutions: A Mixed Research", Socio-Cultural Development Studies Quarterly, 2016; 2(1): 105-139. [Persian]
[5] Lonela M. “Higher Education Marketing Strategies, Managerial Challenges of the Contemporary Society, 2019; 8(1).
[6] Radzeviciene A, Girdzijauskaite E, Jakubavicius A, Banaitis A. “International Branch Campuses as an Entry Mode to the Foreign Education Market”, Administrative Sciences, 2019; 9(2): 1-14.
[7] Yang XG. “Education Marketing Research”, Theoretical Economics Letters 2006; 1180-1185.
[8] Kalimullin AM, Dobrotvorskaya SG. “Higher Education Marketing Strategies Based on Factors Impacting the Enrllees Choice of University and an Acaademic Program”, International Journal of Enviromental & Science Education, 2016; 11(13): 6025-6040.