بررسی آموزش مجازی دروس زیست شناسی در مدارس و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی زیست شناسی گرایش زیست دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران

10.22034/naes.2023.398123.1313

چکیده

انگیزه تحصیلی، انگیزه درونی روان شناختی فراگیری است که با اثرگذاری بر انواع مختلف فعالیتهای تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن به هدفهای تحصیلی اشاره دارد که براین اساس این تحقیق نیز با عنوان تاثیر آموزش الکترونیکی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی، دوره متوسطه میباشد.

اهداف پژوهش: هدف این مقاله بررسی تاثیر آموزش مجازی درس زیست شناسی در مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. برای این منظور، یک آزمایش با گروه کنترل و گروه آزمایشی انجام شده است.

روش این پژوهش با توجه به موضوع و هدف آن، شبه آزمایشی ) طرح دو گروهی مستقل (آزمایش و گواه) با اجرای آزمون است .در گروه کنترل، دانش آموزان به روش سنتی درس خوانده و در گروه آزمایشی، دانش آموزان با استفاده از روش های مختلف آموزش مجازی درس خوانده اند.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان در حال تحصیل در پایه متوسطه رشته علوم تجربی دوره متوسطه شهر راسک در سال تحصیلی 1401-1400 بوده که 70 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 59 نفر تعیین شد.

نتیجه:میتوان گفت تفاوت معنی داری بین دانش آموزان گروه گواه و آزمایش در انگیزش تحصیلی و یادگیری درس زیست شناسی با استفاده از تابلوی هوشمند وجود دارد. یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین دانش آموزان گروه گواه و آزمایش از نظر انگیزش تحصیلی و یادگیری درس زیست شناسی با استفاده از تابلوی هوشمند به عنوان یک ابزار الکترونیکی میباشد، این نتایج نقش واهمیت استفاده از تابلوی هوشمند را در تدریس نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the virtual teaching of biology courses in schools and its effect on the academic progress of students

نویسنده [English]

  • faezeh vatankhah
Bachelor of Science in Marine Biology, Chabahar University of Maritime and Marine Sciences, Iran
چکیده [English]

Academic motivation is an internal psychological motivation of learning that affects different types of academic activities and refers to the individual's desire to achieve academic goals, which is the basis of this research as the effect of electronic education on the motivation and academic progress of the biology course, secondary school. .

Research objectives: The purpose of this article is to investigate the impact of virtual teaching of biology lessons in schools on the academic progress of students.

The method of this research according to its subject and purpose is quasi-experimental (two independent group design (experiment and test) with test implementation. In the control group, the students studied in the traditional way, and in the experimental group, the students used the method have studied various virtual education courses.

The statistical population of this research includes all the students studying in the secondary level of experimental sciences in Rask city in the academic year of 1400-1401, which is 70 people. The sample size was determined using Morgan's table of 59 people.

Result: It can be said that there is a significant difference between the students of the control group and the experimental group in terms of academic motivation and learning biology lessons using smart boards. The findings indicate a significant difference between the students of the control group and the experimental group in terms of academic motivation and learning biology lessons using smart boards as an electronic tool, these results show the role and importance of using smart boards in teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • electronic education
  • academic progress
  • biology course
[1] Behzadi A, Nozari N, Fakhti H. reasoning, inference and language; A review of the literature and a review of practical evaluation methods. News of Cognitive Sciences, 2013; 4. [Persian]
[2] Safari M. The effect of electronic education on the motivation and academic progress of the biology course, second year of high school. 2016.
[3] Tall D. The nature of mathematical proof (translation of Irfan Safar). Journal of Mathematics Education Growth, 2006; 83: 11-17.
[4] George. How to solve the problem (translation by Ahmad Aram) (eighth edition). Tehran: Kayhan (publishing the original work, 2008.
[5] Jalili M. Proof in a mathematical device. Journal of Mathematics Education Development, 2015; 83: 22-24
[6] Sharifi HP. Principles of psychometrics and psychoanalysis, Tehran, Roshd, 8th edition, 2002; 413.
[7] Delawar A. Research method in psychology and educational sciences. (25th edition, 4th edition). Tehran: Ed. 2008.
[8] Johnson R. Bell discrete buildings Translated by Hossein Ebrahimzadeh Qolzam. Fifth edition. First Edition. face of knowledge. 2001.
[9] Sabzi R, Mehdizadeh H, Islampanah M. Investigating the level of readiness of high school students to use e-learning in Islamabad Gharb city. The fifth national conference and the second international conference on e-learning and education. 2010.
[10] Abdul Vahabi M, Mehr Alizadeh Y, Jares A. Feasibility of establishing smart schools in girls' high schools in Ahvaz city, Educational Innovations Quarterly, 2013.