مسائل ارزشیابی درس علوم و ریاضی در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم(مطالعه موردی شهر چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه تکنولوژی اموزشی، دانشگاه بین المللی ،چابهار،ایران

2 گروه تکنولوژی اموزشی،استادیار،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران

3 گروه تکنولوژی آموزشی ، دانشجوی کارشناسی ارشد ،چابهار،ایران

10.22034/naes.2023.392718.1309

چکیده

هدف: هدف از پژوهش بررسی مسائل ارزشیابی درس علوم و ریاضی در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم بوده است.
روش تحقیق: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان ششم ابتدایی شهر چابهار بودند. تعداد دانش آموزان 678 نفر است.
روش آماری: نمونه آماری پژوهش حاضر با توجه به جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده تعداد 248 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. با مشورت اساتید و متخصصان حوزه آموزش و اعمال نظر آنان و انجام اصلاحات، روایی محتوایی و صوری پرسشنامه تایید گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 89/0بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون استنباطی آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد.
نتیجه: نتایج نشان داد از دیدگاه دانش آموزان ابتدایی شهر چابهار مشکلات فنی و مهارت معلمان از مشکلات ارزشیابی یادگیری الکترونیکی است. با توجه به مشکلات اشاره شده در زمینه ارزشیابی الکترونیکی و مزایای ارزشیابی تکوینی باید در زمینه روش های ارزشیابی مرسوم بازبینی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation issues of science and mathematics lessons in electronic learning from the point of view of elementary school students in underprivileged areas (Case study of Chabahar city)

نویسندگان [English]

  • فائزه Arbabi 1
  • Mohsen Roshanian 2
  • Maria Karimi dadkan 3
1 Master student, Department of Educational Technology, International University, Chabahar, Iran
2 Department of Educational Technology, Assistant Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Department of Educational Technology, Master's student, Chabahar, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the research is to examine the evaluation issues of science and math lessons in electronic learning from the perspective of elementary school students in deprived areas.

Research method: The research method is a descriptive survey. The statistical population of the research was all sixth grade students of Chabahar city. The number of students is 678.

Statistical method: The statistical sample of the current study was selected based on Morgan's table and 248 students were selected as a sample in a simple random manner. In this research, the tool of data collection is a researcher-made questionnaire. By consulting professors and experts in the field of education and applying their opinions and making corrections, the content and form validity of the questionnaire was confirmed. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.89. One-sample t-test was used to analyze the data.

Result: The results showed that from the point of view of elementary school students of Chabahar city, technical problems and teachers' skills are among the problems of e-learning evaluation. Considering the mentioned problems in the field of electronic evaluation and the benefits of formative evaluation, it should be reviewed in the field of conventional evaluation methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • e-learning
  • students
[1] Prosen M, Karnjuš I, Liˇcen S. Evaluation of E-Learning Experience among Health and Allied Health Professions Students during the COVID-19 Pandemic in Slovenia: An Instrument Development and Validation Study. Int. J. Environ. Res.Public Health, 2022; 19: 4777.
[2] Stevanovi´c Am, Boži´c R, Radovi´c S. Higher Education Students’ Experiences and Opinion about Distance Learning during the COVID-19 Pandemic. J. Comput. Assist. Learn. 2021;37: 1682-1693
[3] Warshawski S. Academic Self-Efficacy, Resilience and Social Support among First-Year Israeli Nursing Students Learning in Online Environments during COVID-19 Pandemic. Nurse Educ. Today, 2022; 110: 105267
[4] Saif AA. Educational psychology, psychology and education, Tehran, Aghaz. 2014. [Persian]
[5] Moulai Kolanji Y. Examining the challenges of virtual education and educational sciences, Journal of Psychology and Educational Sciences, 2019; (50): 20-191.
 [6] Moustakas L, Robrade D. The Challenges and Realities of E-Learning during COVID-19: The Challenges affecting adoption of e-learning in public universities in Kenya. E-Learning and Digital Media, 2022; 13(3-4): 140-157
[7] Baticulon RE, Sy JJ, Alberto NRI, Baron MBC, Mabulay REC,; Rizada, LGT, Tiu CJS. Barriers to Online Learning in the Time of COVID-19: A National Survey of Medical Students in the Philippines. Med. Sci. Edu, 2021; 31:615-626
[8] Fernando A, José M. The challenges of assessing and evaluating the students at distance, ournal of Online Higher Education, 2021; 5(1)
[9] Mohamed Zalat M, Sami Hamed M, Abdelhalim Bolbol S. The experiences, challenges, and acceptance of e-learning as a tool for teaching during the COVID-19 pandemic among university medical staff. 2021.
[10] Mutisya D, Makokha G. Challenges affecting adoption of e-learning in public universities in Kenya. E-Learning and Digital Media, 2021; 13(3-4): 140-157.
[11] Mahyoob M. Challenges of e-Learning during the COVID-19 Pandemic Experienced by EFL Learners. Arab World English Journal, 2020; 11 (4): 351-362.
[12] Rezaei AM. Evaluation of students' learning during the crisis: challenges and solutions, new research in humanities, 2019; 24:35-50.
 [13] Pourhaider M, Salehi P. Challenges of electronic education in the course, Educational Psychology, 2019; 55: 179-214
[14] Abolhosni M, Mirzaei Y, Hanifezadeh M. Challenges of e-learning in the course, New Research in Human Sciences, New Course, 2019; (32): 11-30