بررسی تأثیر برنامه های آموزش دینی بر بُعد شناختیِ نگرش دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22034/naes.2023.394795.1307

چکیده

یکی از موضوعات مهم در نظام آموزش و پرورش، آموزش و انتقال صحیح مفاهیم دینی و تعمیق باورهای دینی در نوجوانان است. بدین منظور، مسئولان امر موظف هستند با فراهم کردن برنامه‌های تربیتی سالم و اصولی، شرایط مطلوب برای پرورش نسلی با ایمان و مذهبی را فراهم سازند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی برنامه‌های آموزش دینی اعم از رسمی و غیررسمی، بر بُعد شناختیِ نگرش دینی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران است. مسئله این است که آیا برنامه‌های آموزش دینی، با این همه هزینه‌هایی که می‌شود، اثربخش هست یا خیر. برای انجام این امر از روش توصیفی(پیمایشی) که طی آن به پیمایش و سنجش بُعد شناختیِ نگرش دینی و توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی از قبیل پایه تحصیلی و رشته تحصیلی پرداخته شده، استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران است که جمعاً ۱۶۴۵۵۲ نفر می‌باشند. از این تعداد دانش‌آموز، ۴۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق حاضر عبارتست از پرسشنامه محقق‌ساخته که در راستای سنجش بُعد شناختیِ نگرش دینی دانش‌آموزان تدوین گردید. در این تحقیق که از نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد، این نتایج حاصل گردید که نگرش دینی دانش‌آموزان در حد زیاد و مطلوب می‌باشد. از میان گویه‌های مختلف بُعد شناختی، گویه: «خداوند خالق همه هستی است.» بالاترین نمره‌ را به خود اختصاص داد. همچنین میزان تأثیر برنامه‌های آموزش دینی بر بُعد شناختیِ نگرش دینی دانش‌آموزان، بر حسب متغیرهای مختلف پایه تحصیلی و رشته تحصیلی، تفاوت معنادار نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of effect of religious education programs on cognitive aspect of religious attitudes among female students of secondary school in Tehran

نویسنده [English]

  • marzie ghaemimanesh
Shahed University Faculty of Humanities Education Sience Department
چکیده [English]

The purpose of the present research is to review the effects of religious education programs, both formal and informal, on the cognitive aspect of religious attitudes of secondary school girls in Tehran. In order to do this, the descriptive method was used to measure cognitive aspect of religious attitudes and describe the characteristics of the population, such as educational background and academic field. The statistical population includes all female students of secondary school in Tehran, and four hundred people was determined by the size of the sample. The research tool is a questionnaire, which included 37 questions in the cognitive aspect of attitudes. In this research, which used random cluster sampling, these results were obtained that the cognitive aspect of religious attitude of the students is high and desirable. Also, the effect of religious education programs on the dimensions of the students' religious attitudes, according to the different variables of the educational level and the educational field, does not have a meaningful difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious education
  • cognitive aspect of religious attitude
  • school girl
  • secondary school
[1] Manteghi M. Content Analysis of Third-Grade Junior and Senior High School Religious Textbooks in Terms of Their Responsiveness to Students’ Affective-Psychological and Social Needs. Quarterly journal of Educational Innovations, 2009; 8 (1):54-74.  [Persian]
[2] Sharia’ti A. Sociology of religions. Tehran: Bi Na, 1977. [Persian]
[3] AlagheBand A. The place of religious education on the structure of the education system. Ma’refat Journal, 2002; 57: 8- 22. [Persian]
[4] MehrMohamadi M. A research at education system, necessities, fears and hopes. Ta’lim va Tarbiat journal, 1997; 1. [Persian]
[5] Sadegh Zade Qanbari A. High School and pre-university religious education curriculum guide. Islamic education Journal, 2008; (6): 209-242. [Persian]
[6] Dehkhoda AA. Loghat Nameh. Tehran: Tehran university, 1998. [Persian]
[7] Anvari H. Farhange Bozoge Sokhan. Tehran:  2002; 2(4). [Persian]
[8] Khodayari Fard M. The short version of the visual assessment scale for the Iranian students. Ravanshenasi va din Journal; 2018; 4(44): 53- 68. [Persian]
[9] Karimi Y. Attitude and attitude Change. Tehran: Nashre Virauyesh, 2004. [Persian]
[10] AhankoubNejad M. A study of the religious adherence of the youth of Ahvaz. Research on Youth, Culture and Society Journal, 2018; 3: 1-24. [Persian]
[11] Kaviani M. The relationship between cognitive, emotional and behavioral components in the religious attitudes of students. Islamic studies and psychology Journal, 2008; 3: 113-128. [Persian]
[12] YusefiLuye V. The effect of teaching Islamic education courses on the religious attitude of students. Islamic Education Journal, 2016; 5: 153-184. [Persian]
[13] Samavati S. Preparation of religiosity scale for students. Modern educational ideas Journal, 2018; 5 (4): 107-127. [Persian]