تلفیق ورزش با دروس دیگر به بالا بردن انگیزه یادگیری دانش آموزان(مطالعه موردی : دانش آموزان پایه اول )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران معاونت آموزشی دبستان هجرت ایچی،آموزش پرورش

10.22034/naes.2023.393830.1304

چکیده

آموزش خواندن و نوشتن به عنوان کلید ورود به نظام آموزش رسمی کشور، اهمیت آموزش صحیح،خلاقانه وکارآمدرادر پایه اول ابتدایی دو چندان کرده است. در پایه اول ابتدایی ،درس فارسی وآموزش حروف الفباوبه تبع آن فراگرفتن کلمه وسپس جمله سازی ،از نظر آموزش مهارتهای زبانی و ایجاد انگیزه و علاقه به فراگیری سایر دروس برای نظام آموزشی، جنبه محوری دارد.دانش آموزان از طریق زبان آموزی،علاوه بر ترکیب و جابجایی کلمات ،بر انبوه بی کرانی از مفاهیم و تصورات،اندیشه ها،احساس ها و تصاویر هنری ،منطق و فلسفه زبان احاطه می یابند . به همین دلیل طراحی و اجرای یک برنامه مؤثر زبان آموزی در پایه اول ابتدایی مستلزم اعمال ظرافت و دقت خاصی است . معلم است که می تواند با اتخاذ شیوه های گوناگون مبتنی بر ساختار شتاختی کودکان ، فرایند یادگیری را تعالی بخشد و بااستفاده از روشهای خلاق وکار آمدو تغییر نگرش در شیوه ی تدریس و اصلاح موانع موجود ،در راه افزایش میزان یادگیری وبه کمال رساندن شخصیت دانش آموزان ،گام برداشته و با استفاده از نیروی خلّاق دانش آموزان ،آینده ای مطمئن و امیدوار را به آنان نوید دهد.در این اقدام پژوهی که با هدف ایجاد انگیزه ی بیشتر از انواع بازی های متنوع با بهره گیری از ورزش(تلفیق ورزش با دروس دیگر) در بین 22 نفرازدانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه شهدای دشتی2 ودرسال تحصیلی 98-97 انجام شد سعی شد که با استفاده از ورزش در روند یادگیری دروس دیگر در دانش آموزان تغییر مثبت وچشمگیری ایجاد شده وفرایند یادگیری آنان تسهیل یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Combining sports with other subjects to increase students' learning motivation (case study: first grade students)

نویسنده [English]

  • Akram Mehtari khorasgani
Master's degree in educational management, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran Vice-Chancellor of Education of Hijrat Ichi Elementary School, Isfahan Education, District 6
چکیده [English]

Teaching reading and writing as the key to entering the official education system of the country has doubled the importance of correct, creative and efficient education in the first grade. In the first grade of elementary school, the Persian lesson and the teaching of the alphabet, followed by learning the word and then sentence formation, in terms of teaching language skills and creating motivation and interest in learning other subjects for the educational system, have a central aspect. Students through language learning, in addition to combining and moving words, they are surrounded by an infinite number of concepts and ideas, thoughts, feelings and artistic images, logic and philosophy of language. For this reason, the design and implementation of an effective language learning program in the first elementary level requires special delicacy and accuracy. It is a teacher who can elevate the learning process by adopting various methods based on the children's learning structure and by using creative and effective methods and changing the attitude in the teaching method and correcting the existing obstacles, take a step and promise them a safe and hopeful future by using the creative power of the students. ) was conducted among 22 first grade students of Shahada Dashti Girls' Primary School 2 in the academic year of 97-98. It was tried to use sports in the learning process of other subjects to create a positive change and perspective in the students and to facilitate their learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • game
  • motivation
[1] Esmaili MR. A comparative study of the physical education curriculum of elementary school in Iran and selected countries of the world and presentation of the model. Harkam Magazine, 2013; (22). [Persian]
[2] Yusufzadeh Chaussari M, Ostovar SA. An integrated approach, from theory to practice. In the book Integrated Approach in Curriculum. second edition. Tehran, Publications of the Association of Parents and Teachers. 2007. [Persian]
[3] Ahmadi P. Designing a consolidated curriculum model and comparing it with the existing curriculum in the elementary school in Iran's educational system. Research and planning quarterly in higher education. 2008; 9(3). [Persian]
[4] Yaghuti H, Javadipour M, Khosravi AA. An integrated approach in the physical education curriculum of the primary level; explanation of the possibility from the point of view of experts. Two chapters of theory and practice in the curriculum, 2013; 1(2). [Persian]
 [5] Pilevar Mokher A, Alaei M, Pimanizadeh H. Identification of internal and external opportunities and challenges of student sports in Razavi Khorasan province. Scientific-research journal, educational and educational studies, 2013; 3(9). [Persian]
 [6] Khavari L, Yousfian J. Examining the status of implementation of physical education lessons in middle and high schools of Yazd province. Research in sports sciences. 2017; 6(18). [Persian]
[7] Eshraghi A. Investigating the factors affecting the quality of physical education lessons in secondary schools from the point of view of sports teachers in Qazvin city, Journal of Sports Management and Movement Behavior,  Autumn and Winter 2016; 14. [Persian]
[8] Fahim Devin H.  Combining physical education with other subjects in the primary education system. In the book, an integrated approach in the curriculum by Dr. Hassan Maleki. second edition. Tehran, Publications of the Association of Parents and Teachers. 2008.
[9] Zabihi A. Comparison of management problems of physical education classes in underprivileged and schools with sports facilities. Published by: Harakat, 2016; (34). [Persian]
[10] Mehr Mohammadi M. Curriculum of viewpoints, approaches and perspectives (second edition). Tehran, side. Humanities Research and Development Center, Mashhad, Behash Publishing Company (Astan Quds Razavi Publishing House). 2008. [Persian]
[11] Ahmadi P. Designing and organizing curriculum content: an interdisciplinary approach in Tehran's consolidated curriculum. Ayez. 2017. [Persian]
[12] Javadipour M. Designing and validating the ideal model of physical education curriculum for elementary school in Iran. Research in sports sciences, 2015; 4(1). [Persian]
[13] Dehnavi A. Physical handbook for elementary teachers (first period); content planning and supervision of the compilation of the office of physical training and sports activities, Tehran, Ministry of Education, Ministry of Education, Manadi Tarbiat Cultural Institute, 2018. [Persian]