رفع مشکل روان خوانی دانش آموز پایه چهارم مدرسه هجرت ایچی (اقدام پژوهی)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی آموزگار پایه چهارم ابتدایی

10.22034/naes.2023.168582

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، برطرف کردن اختلال خواندن علیرضا دانش آموز پایه چهارم دبستان هجرت ایچی می باشد. روش تحقیق، روش کتابخانه ای در قالب اقدام پژوهی می باشد. به این منظور، جهت حل مسئله مشکل خواندن در دانش آموزم، به بررسی پژوهش های موجود در این زمینه پرداخته شد و با توجه به یافته های پژوهش ها به راه حل هایی برای حل این مسئله دست یافتم. نتایج نشان می دهد که استفاده از کارت آموزشی توانسته است به نحو چشمگیری درتقویت مهارت های خواندن علیرضا موثر واقع شود. همچنین نتایج  نشان داد استفاده از کارت آموزشی و تابلو ارزشیابی توصیفی توانسته به عنوان محرکی در جهت ایجاد یادگیری بیشتر دانش آموز موثر واقع شود و با تحریک انگیزش دانش آموز، مهارت های خواندن را در او تقویت نموده است. علیرضا که در خواندن فوق العاده ضعیف بود و نمی توانست به راحتی از روی درس بخواند و اکثر مواقع سطرها را گم می کرد و بعضی کلمات را با مکث بسیار زیاد می خواند، اکنون با استفاده از راهکارهای اجرا شده، به راحتی می تواند از روی متن های کتاب، روان بخواند و مشکلی در خواندن درس ها ندارد. بنابراین می توان بیان کرد که معلم تا حدود زیادی در حل مشکل خواندن دانش آموز، موفق عمل کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Solving the fluency reading problem of the 4th grade student of Hajrat Ichi School (action research)

نویسنده [English]

  • marjan halvaei
Master of Educational Management Primary fourth grade teacher
چکیده [English]

The purpose of the present research is to solve the reading disorder of Alireza, a fourth grade student of Hejart Ichi Elementary School. The research method is a library method in the form of action research. For this purpose, in order to solve the problem of reading in my student, the existing researches in this field were examined and according to the findings of the researches, I found solutions to solve this problem. The results show that the use of educational cards has been able to significantly improve Alireza's reading skills. Also, the results showed that the use of educational card and descriptive evaluation board has been effective as a stimulus to create more student learning and by stimulating the student's motivation, it has strengthened his reading skills. Alireza, who was extremely weak in reading and could not easily memorize the lessons and often lost the lines and read some words with a lot of pause, now by using the implemented strategies, he can easily memorize He can read the text of the book fluently and has no problem in reading the lessons. Therefore, it can be said that the teacher has succeeded to a large extent in solving the student's reading problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading disorder
  • fluent reading
  • student
  • fourth grade

[1] Yavari N, Kaviani A. The role of vocabulary conceptual relationships on students' learning of reading skills. The third national conference of modern studies and researches in the field of educational sciences and psychology of Iran. 2016. [Persian]

[2] Ghazanfari A. Performance measurement in Farsi reading. University of Tehran, PhD thesis. 2009. [Persian]

[3] Islami A, Amiri S, Tagha M, Islami V. 2008. Stuttering of unknown causes, in search of treatment. Iranian Journal of Neurological Sciences. 2008; 8(25). [Persian]

[4] Azizian M. Designing an educational package of executive functions and evaluating its effectiveness on the academic progress of late learning students, Journal of Cognitive Leaders in Learning, 2016; (8). [Persian]

[5] Saif Naraghi M, Farghi S. Investigating how parents, teachers, regular and late learners interact and its relationship with late learners' academic failure in regular schools, Applied Psychology Quarterly, 2010; (13). [Persian]

[6] Rezaei P. Determining the relationship between reading skills and visual memory in the first grade students of primary schools in the 2nd district of Isfahan. Tehran, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Master's thesis defended. 2017. [Persian]

[7] Mehtaj M. How to help children who are on the verge of reading? Pouye Magazine, 2016; (3). [Persian]

[8] Ahadian M. Introduction to educational technology. Tehran: Bushra Publications. 2015. [Persian]

[9] Parsa M. Psychology of learning based on theories. Tehran: Sokhon Publications. 2015. [Persian]

[10] Perimani Sh. The relationship between intrinsic and extrinsic motivations and reading skills in Iranian students. Garmsar, Islamic Azad University, master's thesis. 2014. [Persian]