واکاوی مشکلات ارزشیابی آموزش مجازی دروس ریاضی پایه ابتدایی مطالعه موردی شهر سرباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین المللی چابهار، ایران

2 استادیار دانشگاه بین المللی چابهار، پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.22034/naes.2023.383899.1295

چکیده

آموزش در فضای مجازی نقاط بسیار زیادی در بردارد. در این مقاله به نقاط ضعف آن پرداخته می‌شود. یکی از نقاط ضعف آموزش مجازی در کشور ما، سرعت پایین اینترنت و نبود زیرساخت‌های کافی است. عدم امکان آموزش چهره به چهره، یکی دیگر از مشکلات آموزش مجازی است. ارتباط چهره به چهره، یکی از برانگیزاننده‌های مفید در امر یادگیری است

اهداف پژوهش:هدف از پژوهش حاضر بررسی معایب و چالش های آموزش مجازی درس ریاضی در سال تحصیلی 1400--1401 است.

روش تحقیق: اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل مزایا آموزش مجازی (میانگین از 5نمره) در دانش آموزان با آموزش مجازی 1/3 و در دانش آموزان بدون آموزش مجازی 8/2 بدست آمد.

جامعه آماری: جامعه آماری ، کلیه دانش آموزان سه دبستان ( امام صادق (ع) پرکستان،صادقین انگوری،علامه مجلسی شیشکاندپ) شهر سربازمیباشد. تعداد کل جامعه آماری شامل 3 دبستان به تعداد 270 دانش آموز و جامعه آماری نمونه‌ی ما شامل 69 نفره بوده است.

نتیجه گیری:نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بکارگیری آموزش مجازی درس ریاضی با توجه به امکانات موجود عملکرد مناسبی را از نشان نمیدهد حال آنکه با استفاده از نرم افزار ها و تجهیزات بروز تر بتوان این چالش را بهبود بخشید. فراگیران به تأثیرگذاری آموزش درس ریاضی به صورت مجازی با برنامه های تولید محتوای الکترونیکی بروز اذعان داشتند. بهتر است آموزش نرم افزارهای بروز آموزشی در اولویت ضمن خدمت دبیران قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the problems of virtual education evaluation of elementary math courses, a case study of the city of Sarbaz

نویسندگان [English]

  • samineh ashnagar 1
  • zobeir samimi 2
1 Master's student, educational technology, Chabahar International University, Iran
2 Assistant professor at Chabahar International University, postdoctoral researcher at Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Education in virtual space has many points. In this article, its weaknesses are discussed. One of the weaknesses of virtual education in our country is the low speed of the Internet and the lack of sufficient infrastructure. The impossibility of face-to-face training is another problem of virtual training. Face-to-face communication is one of the most useful motivators in learning. The impossibility of group activity in virtual space is another weakness in this space. The purpose of this research is to investigate the disadvantages and challenges of virtual teaching of mathematics in the academic year of 2011-2014. The statistical population is all the students of three primary schools (Imam Sadegh (as) of Parkestan, Sadeghin Angouri, Allameh Majlesi of Shishkandep) of Sarbaz city. The total number of the statistical population includes 3 primary schools with the number of 270 students and the statistical population of our sample included 69 students. Their views regarding the disadvantages of virtual teaching of math lessons were collected through a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by the opinion of educational experts and experienced teachers, and the reliability of the questionnaires was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.75). The data was analyzed using descriptive statistical tests and the t-test. The mean and The standard deviation of the total score of the advantages of virtual education (average of 5 scores) in students with virtual education was 3.1 and in students without virtual education was 2.8. With the independent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • disadvantages
  • mathematics
  • elementary education
  • math education
[1] George. How to solve the problem (translation by Ahmad Aram) (eighth edition). Tehran: Kayhan (publishing the original work. 2008. [Persian]
[2] Tall D. (1385). The nature of mathematical proof (translation of Irfan Safar). Journal of Mathematics Education Growth, 2006; 83: 11-17.
[3] Behzadi A, Nozari N, Ophti H. (2008). reasoning, inference and language; A review of the literature and a review of practical evaluation methods. Cognitive science news, 2008; 4.
[4] Khaki Gh. Research method with an approach to thesis writing. (fourth edition). Tehran: Reflection. 2008
[5] Delawar A. Research method in psychology and educational sciences. (25th edition, 4th edition). Tehran: Ed. 2008.
[6] Nasiri A. Management of virtual universities and electronic education. Tehran: University of Tehran, Faculty of Management. 2012.
[7] Zarei Zawarki E. Electronic assessment and learning, higher education letter, New period of the first year, 2013;3:73-88
[8] Ayati. Theoretical framework of teacher training curricula in the age of information technology based on the analysis of philosophical, social and psychological principles, Quarterly of Curriculum Studies – 2006;1(3).
[9] Sharifi HP. Principles of psychometrics and psychoanalysis, Tehran, Roshd, 8th edition, 2002: 413.
[10] Jalili M. Proof in a mathematical device. Journal of Mathematics Education Development, 2015;83: 22-24