رابطه ی تکنولوژی آموزشی در آموزش انفرادی دیدگاه بلوم درکتاب سبک تفکرو زندگی جدید التالیف در دوره کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کار شناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 کار شناسی ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/naes.2023.166847

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی تکنولوژی آموزشی در آموزش انفرادی دیدگاه بلوم درکتاب سبک تفکرو زندگی جدید التالیف دوره ی اول متوسطه پایه ی هفتم در منطقه رودهن در دوره کرونا بود. این پژوهش از حیث هدف در زمره تحقیقات همبستگی و از حیث روش توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مدارس دوره ی اول متوسطه منطقه رودهن را تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که طبق جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، 286 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تعیین روایی وپایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ  87% برای مهارت های سبک تفکرو زندگی  بدست آمد. روش آماری در این پژوهش آمار استنباطی بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مولفه های مهارت های سبک تفکرو زندگی با کلیه مولفه های تکنولوژی آموزشی دربین دانش آموزان دوره اول متوسطه در منطقه رودهن رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship of educational technology in individual education, Bloom's point of view, in the book of the new style of thinking and life, authored by Al-Talifi in the era of Corona

نویسندگان [English]

  • mohammad khoshmanzar 1
  • esmaeil dohezari 2
1 Master of Science, Educational Research, Islamic Azad University, Roudhen branch, Roudhen, Iran
2 Master of Science, Clinical Psychology, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between educational technology in individual education, Bloom's view, in the book of the new style of thinking and life, authored by the author of the first year of the seventh grade of secondary school in Rodhen region during the Corona period. This research is considered to be a correlational research in terms of its purpose and a descriptive survey in terms of its method. The statistical population of this research consists of all the students of the first year of secondary schools in Roudhen region who were in the academic year of 2019-1400, according to the Morgan table and with the stratified random sampling method, 286 people were selected as a sample. A researcher-made questionnaire was used to collect information. In order to determine the validity and reliability of the questionnaire, using Cronbach's alpha coefficient, 87% was obtained for thinking and life style skills. The statistical method in this research was inferential statistics, and Pearson's correlation coefficient and regression tests were used to analyze the data. The results of the research showed that there is a significant relationship between the components of thinking and lifestyle skills with all the components of educational technology among the first year high school students in Rodhen region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The book of thinking and life style
  • educational technology
  • first year high school students and Corona
[1] Mehrmohammadi M. Essay Quality of life is a complex and multi-dimensional concept with individual skills. 2012. [Persian]
[2] Safarzaei H, Heydarzadegan A. Redefining virtual space based on the fundamental transformation document in the education system. The 9th Conference of the Philosophy of Education Association of Iran, Zahedan. 2017. [Persian]
[3] Rasouli A. Investigating the relationship between information and communication technology with students' academic adjustment and learning, master's thesis of the Department of Educational Sciences, Saveh Azad University. 2017. [Persian]
[4] Shahbeigi F, Nazari S. Virtual education: advantages and limitations. Journal of Yazd Center for Studies and Development of Medical Sciences Education, 2012; 47-54. [Persian]
[5] Qarari M, Mohammadi R, Ghorbani. Examining the damage and challenges of the spread of the corona disease on education. Specialized Journal of Iranian Epidemiology. 2019; 29-37. [Persian]
[6] Badii S. All kinds of educational software. Bud growth. 2015; (52). [Persian]
[7] Shabani H. Educational and educational skills, Tehran, Samit publications. 2012. [Persian]
[8] Qadiri Alamdari G. Essay on the style of thinking and life of the new book authored by the first year of high school by strengthening the human attitude to a healthy life. 2013. [Persian]
[9] Gholampour Z, Klich M. Evaluating the effectiveness of short-term training courses on thinking and life style skills on students and graduates of Mazandaran province, Research and Planning Quarterly in Higher Education, 2013; (63): 129-151.[Persian]
[10] Moghimi SM. Thinking and life style and environmental factors affecting it, management culture quarterly, 2010; 2(15): 77-107. [Persian]
[11] Imani M. Teaching social and economic variables of thinking in universities: (a framework for planning, implementing and evaluating thinking programs). Educational Management Research Quarterly, 2010; 1: 23-24. [Persian]
[12] Eghlima M. The quality of life in the collective dimension and the stability of the physical and social environment within the groups, Tehran: Samit Publications. 2005. [Persian]
[13] Mckee, James B. Introduction to sociology, Holt Rinehar T & Winston Inc. 1969.