تحلیل آسیب های علمی و پژوهشی رشته عمران در دانشگاه های ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان،استهبان،شیراز

10.22034/naes.2022.356248.1262

چکیده

علوم مهندسی عمران از سال 1336 که پایش به دانشگاه های ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و نشیب فراوان بوده است پژوهشهای علمی، که بخش عمدهای از فعالیتهای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را طی دو دهۀ اخیر به خود اختصاص داده است، بدون شک یکی از مؤلفه های قطعی توسعه و پیشرفت کشور قلمداد میشود. تأکید رهبران سیاسی و نخبگان علمی کشور بر نیاز جدی به توسعۀ هرچه بیشتر علم و فنّاوری گواهی بر مدعای فوق است. از طرفی، بروز ضعفها و کاستی ها، چه در برنامه ریزی و چه در اجرای هدفمند پژوهشهای علمی، موجب سردرگمی نهادهای دست اندرکار شده و چشم انداز آتی پیشرفت علمی کشور را با شک و تردید جدی مواجه ساخته است. در این نوشته، ضمن انتقاد از صرفاً بیان مشکلات موجود، پیشنهاد شده است تا آحاد جامعۀ فرهیخته پژوهشی کشور، از طریق تبادل نظر و همفکری، مساعی خویش را در ترسیم نقشه راهی برای اجرای هدفمند پژوهش علمی طی دهۀ اخیر به کار بندند. طبق یک طبقه بندی میتوان آسیبهای مرتبط با این رشته را به آسیبهای مربوط به نظام اجتماعی (شامل عدم وجود راهبرد جامع، ارتباط با گفتمان مسلط، توسعه ناکافی نهادهای علمی، توهم استغنا از علوم مهندسی، ارتباط ناقص با دستگاه های اجرایی، ابهام وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه، نابسندگی معیارها، دست دوم بودن علوم مهندسی و فرار نخبگان،( آسیبهای مربوط به اندیشمندان) اعم از ابهام ارتباط دانشگاه و صنعت، رضایتبخش نبودن سطح دانش فنی، ابهام در بومیسازی، ابهام در بروزسازی، ناکافی بودن مطالعات میان رشته

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of scientific and research damage in the field of civil engineering in Iranian universities

نویسنده [English]

  • erfan rezaei
Master's degree in construction management, Islamic Azad University, Estehban Branch, Estehban, Shiraz
چکیده [English]

Civil engineering science has witnessed many ups and downs since 1336, when it was opened to our universities, until now. Scientific researches, which have occupied a major part of the activities of the country's universities and research institutes in the last two decades, have not Doubt is considered one of the definite components of the country's development and progress. The emphasis of the country's political leaders and scientific elites on the serious need to develop science and technology as much as possible is proof of the above claim. On the other hand, the emergence of weaknesses and shortcomings, both in planning and in the targeted implementation of scientific researches, has caused confusion to the institutions involved and has seriously doubted the future prospects of the country's scientific progress. In this article, while criticizing the mere expression of the existing problems, it is suggested that the members of the cultured research community of the country should use their efforts in drawing a road map for the purposeful implementation of scientific research during the last decade through the exchange of opinions and consensus. According to a classification, the damages related to this field can be classified as damages related to the social system (including the absence of a comprehensive strategy, connection with the dominant discourse, insufficient development of scientific institutions, the illusion of exclusion from engineering sciences, incomplete communication with executive bodies, the ambiguity of the unity of the two The institution of the field and the university,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil engineering
  • education
  • research
  • the weakness of education
  • damage to technical and engineering sciences
[1] Al-Jarjani A. Definitions. Tehran: Nasser Khosro, 1306 AH. [Persian]
[2] Hosseinizadeh SMA. Research in Iran. Qom: Mofid University, 2016 [Persian]
[3] Hosseinizadeh SMA. The relationship between industry and university, the newspaper of trust, 2017. [Persian]
[4] Haghighat SS., methodological crisis in science. Journal of political science, 2003; (3) [Persian]
[5] Qorbaghian M. Economy of Growth and Development, Volume II, Tehran: Ney Publishing, 1999. [Persian]
[6] Bureau of Cultural and Social Studies and Planning of the Ministry of Science, Research and Technology Elite migration, Tehran, 2000.  [Persian]
[7] Safaei SH, Kazemi M. "Research on the state of civil engineering", Journal of Comparative Civil Engineering, 2008; 1(1). [Persian]