بررسی معایب ارزشیابی آموزش الکترونیک علوم ریاضی در دانشجویان( مطالعه موردی دانشگاه آزاد شبستر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی،دانشکده علوم پایه، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی،شبستر،ایران

چکیده

آموزش در فضای مجازی نقاط بسیار زیادی در بردارد. در این مقاله به نقاط ضعف آن پرداخته می‌شود. یکی از نقاط ضعف آموزش مجازی در کشور ما، سرعت پایین اینترنت و نبود زیرساخت‌های کافی است. عدم امکان آموزش چهره به چهره، یکی دیگر از مشکلات آموزش مجازی است. ارتباط چهره به چهره، یکی از برانگیزاننده‌های مفید در امر یادگیری است. عدم امکان فعالیت گروهی در فضای مجازی، یکی دیگر از ضعف‌های موجود در این فضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی معایب و چالش های آموزش مجازی درس ریاضی در سال تحصیلی 1400-1399 است. جامعه آماری ، کلیه دانشجوبان ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر) شهر شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی میباشد. تعداد کل جامعه آماری شامل تعداد 150 دانشجو جامعه آماری نمونه‌ی ما شامل 50 نفره بوده است. دیدگاه های آنها در رابطه با معایب آموزش مجازی درس ریاضی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه طبق نظر متخصصان علوم تربیتی و اساتید با تجربه و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) (α=0/75تأیید گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل مزایا آموزش مجازی (میانگین از 5نمره) در دانشجویان با آموزش مجازی 1/3 و در دانشجویان بدون آموزش مجازی 8/2 بدست آمد. با آزمون تی مستقل، تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات معایب دانشجویان که به صورت مجازی و غیر مجازی آموزش دیده بودند وجود داشت نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the disadvantages of evaluating the electronic education of mathematics in students (a case study of Shabestar Azad University).

نویسنده [English]

  • mojhgan Javahernia
Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Shebastar Branch, Islamic Azad University, Shabastar, Iran
چکیده [English]

Education in virtual space has many points. In this article, its weaknesses are discussed. One of the weaknesses of virtual education in our country is the low speed of the Internet and the lack of sufficient infrastructure. The impossibility of face-to-face training is another problem of virtual training. Face-to-face communication is one of the most useful motivators in learning. The impossibility of group activity in virtual space is another weakness in this space. The purpose of this research is to investigate the disadvantages and challenges of virtual teaching of mathematics in the academic year of 2019-2019. The statistical population is all students (Islamic Azad University, Shabestar branch) of Shabestar city, located in East Azarbaijan province. The total number of the statistical population includes the number of 150 students, the statistical population of our sample included 50 students. Their views regarding the disadvantages of virtual teaching of math lessons were collected through a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed according to the opinion of educational science experts and experienced professors, and the reliability of the questionnaires was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.75). The data was analyzed using descriptive statistical tests and the t-test. The mean and The standard deviation of the total score of advantages of virtual education (average of 5 scores) in students with virtual education was 3.1 and in students without virtual education was 2.8. With the independent t-test, there was a statistically significant difference between the average

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • disadvantages
  • mathematics
  • university education
  • teaching mathematics
[1] Carbonaro M, King S, Taylor E, Satzinger F, Snart F, Drummond J. Integration of e-learning technologies in an inter professional health sciencecourse. Med Teach, 2008; 30(1):25-33. [Persian]
[2] Chen SA. Cognitive model for non-linear learning in hypermedia programs. British Journal of Educational Technology, 2002; 33(4):449-460
[3] Konradt U, Filip R, Hoffmann S. Follow experience and positive affect during hypermedia learning British Journal of Educational Technology, 2003; 34(3):309-327.
[4] Alaneme. G, Olayiwola P, Reju C. Combining Traditional Learning and the E-Learning Method  in Higher Distance Education: Assessing Learners Preference.  Distance Learning and Education (ICDLEOct 3,  2010; 177-19
[5] Clarke K. E-Learning Skills. 2nd ed. England: Palgrave Publication. 2008.
[6] Horton, William K. E-Learning by design. united states. PfeiffeIssack Santally Mohammad & Senteni Alain a Cognitive Approach to Evaluating Web-based Distance Learning Environments. 2004.
[7] Zarei Zavarki I. Electronic assessment and learning, higher education letter, new course, 2011; 1(3): 73-88
[8] Nasiri A. Management of virtual universities and electronic education. Tehran: University of Tehran, Faculty of Management, 2003.
[9] Aiati. The theoretical framework of teacher training curricula in the age of information technology based on the analysis of philosophical, social and psychological foundations, Curriculum Studies Quarterly , 2016; 1(3).
[10] Khan Badrul. Managing E-learning Design Delivering, Implementation and Evaluation, first edition, 2005.
[11] Clark RC, Mayer R. E-Learning and the science of instruction.(2nd ED). 2008.
[12] Mahdi Pourataii K. In translation E - Learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. Clark R. C, Mayer R. E. Tehran: Dibagaran Publication, 2008.
[13] Karimzadgan-Moghaddam D. (In translation) e– learning: strategies for delivering knowledgein digital age. Rosenberg MJ. Tehran: Payame Noor publication, 2001.
[14] Moghnian D, Banici P. New outlooks of virtual education. Tehran: Shahrab, Ayandesazan publication, 2006.
[15] Saeedinejat S, Vafaeenajar A. [The Effect of E-Learning on Students' Educational Success]. 2011;11(1):1-9. [Persian]
[16] Schrader T, Kldiashvili E. Virtual health care center in Georgia. Diagn Pathol; 3(Supp: S4. [21].Webster, D.industry report. Training, 2004; 38(10): 40-57
[17] Sarafi Nejad A, Najarian S, Haghdoost. [Producing the Standard Content in Virtual Education, a Necessary Need]. Strides in Development of Medical Education, 2008.
[18] Jafari P. [Course Delivery Systems for the Virtual University]. Tehran: Islamic Azad University, 2010. [Persian]
[19] Mirzaei S. The study of faculty members' attitude towards distance learning as a strategy in development of this type of education. XXIX international congress of psychology: international Journal of Psychology, 2008.
[20] Clay M .Faculty attitudes toward distance education at the state university of West Georgia, 2012.