آسیب شناسی علمی دروس برق بر یادگیری دانشجویان و ارائه روش های پیشگیری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد برق، رشته برق- الکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکی، دانشگاه آزاد زنجان، ایران

10.22034/naes.2022.355156.1260

چکیده

علوم برق از سال 1295 که پایش به کشور ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و نشیب فراوان بوده است. طبق یک طبقه بندی می توان آسیب های مرتبط با این رشته را به آسیب های مربوط به نظام سیاسی - اجتماعی (شامل عدم وجود راهبرد جامع، توسعه ناکافی نهادهای مدنی علمی، توهم استغنا از علوم ، ارتباط ناقص با دستگاه های اجرایی، ابهام وحدت دو نهاد صنعت و دانشگاه و فرار نخبگان)، آسیب های مربوط به اندیشمندان (اعم از تحویل علوم برق به علوم دیگر، ابهام ارتباط سنت و تجدد، رضایت بخش نبودن سطح دانش ، ابهام در بومی سازی، ناکافی بودن مطالعات میان رشته ای) تقسیم نمود. با گذر زمان در سیستم آموزش کشور تغییرات گسترده ای صورت میپذیرد که موجب ایجاد آسیب های جبران ناپذیری به این نظام میشود که علوم برق از این امر مستثنی نیست که به تبع آن ضعف در این سیستم را بدنبال خواهد داشت. وهمچنین نحوه ارائه آموزش (عدم احاطه دانشجو بر مطالب رشته برق،سیستم نمره محور،ارائه غیر پژوهشی و صرفا تئوری مطالب آموزشی) و البته موارد پژوهشی ( ترجمه و تکثیرات بی رویه و بدون کنترل،بنیادی نبودن مطالب علمی و پژوهشی) میباشد. البته لازم به ذکر است گسستگی در شیوه تدریس،منابع مورد استفاده،مدیریت دانشکده ها نیز در این خصوص دخیل میباشد. با توجه به مباحث مطرح شده در این تحقیق با توجه به مطالعات میدانی و نظرسنجی ها عمده دلایل و چالش ها شناسیی و در حد توان نسبت به هر یک راه کارهایی ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scientific Pathology of Electrical Courses on Student Learning and Providing Prevention Methods

نویسنده [English]

  • amin fathi
MSc in Electrical, Electrical-Electronics Power and Electrical Machines, Zanjan Azad University, Iran
چکیده [English]

Electricity sciences have witnessed many ups and downs since 1295, when his country has been opened to our country. According to a classification, the damage to the field can be traumatic to the social -social system (including the lack of comprehensive strategy, inadequate development of scientific civic institutions, illusion of science, incomplete communication with executive agencies, unity ambiguity two Industry and university and elite escape) divided the damage to scholars (including the delivery of electrical sciences to other sciences, ambiguity of tradition and modernity, lack of knowledge level, ambiguity in localization, inadequate interdisciplinary studies) . Over time, there is widespread changes in the country's education system that causes irreparable damage to the system that the electricity sciences are no exception that will result in weakness in the system. As well as how to provide education (lack of student surroundings on electrical content, score -based system, non -research and mere theory of educational content) and, of course, research (translation and indiscriminate and uncontrolled proliferation, lack of scientific and research material). It should be noted, however, in the teaching method, resources used, and the management of colleges are also involved. Based on the discussions in this study, according to field studies and polls, we should provide major reasons and challenges as possible to each way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical Science
  • Education
  • Research
  • Weakness of Education
  • Engineering Science Damage
[1] Faiz Abadi E, Gudarzi M. The departure of educated people from third world countries; Tehran, Program and Budget Organization, 1990. [Persian]
[2] Farjadi Gh.A. Study abroad and immigration; Tehran: Program and Budget Organization, 2011. [Persian]
[3] Qorbaghian M. Economy of Growth and Development, Volume II, Tehran: Ney Publishing, 1999. [Persian]
[4] Sharifi M. Investigating the tendency of Tehran University faculty members to emigrate from the country; Master's thesis, University of Tehran, 2000. [Persian]
[5] Bureau of Cultural and Social Studies and Planning of the Ministry of Science, Research and Technology; Elite migration, Tehran, 2000. [Persian]
[6] Waqofi H. the flight of brains; Tehran: Zahad Publications. 2008 [Persian]
[7] Safai SH, Kazemi, M. "Research on the state of electrical science", Journal of Comparative Electricity, 2008; 1(1). [Persian]