آسیب شناسی علمی و پژوهشی دروس حقوق بر عملکرد دانشجویان و راهکارهای پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق ، دانشگاه تبریز ، ایران

2 دانشگاه آزاد تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده

با گذر زمان در سیستم آموزش کشور تغییرات گسترده ای صورت میپذیرد که موجب ایجاد آسیب های جبران ناپذیری به این نظام میشود که علوم حقوق از این امر مستثنی نیست که به تبع آن ضعف در این سیستم را بدنبال خواهد داشت. در ابن بین رشته حقوق مستثنی از ایرادات نبوده و بیشینه ایرادات وارد بر این بحث متوجه استادان ( نحوه استخدام اساتید، کارهای غیر علمی اساتید) و در برخی موارد متعلق به نحوه جذب دانشجو(جذب بردون ضابطه و آزمون دانشجو) همچنین نحوه ارائه آموزش (عدم احاطه دانشجو بر مطالب حقوقی،سیستم نمره محور،ارائه غیر پژوهشی و صرفا تئوری مطالب آموزشی) و البته موارد پژوهشی میباشد. گسستگی در شیوه تدریس،منابع مورد استفاده،مدیریت دانشکده ها نیز در این خصوص دخیل میباشد. با توجه به مباحث مطرح شده در این تحقیق با مطالعات میدانی و نظرسنجی ،عمده دلایل، چالش شناسیی و در حد توان نسبت به هر یک راه کارهایی ارائه نماییم. در بخش نتایج عمده آسیب های آموزشی حقوق که عبارتند از 1- مشکلات موجود بررشته های دانشگاهی حقوق 2- بررسی آسب های اجرایی علوم حقوق 3- آسیب های موجود در منابع تدریسی حقوق 4- آسیب های موجود در مدیریت دروس و سرفصل ها .با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته مهمترین آسیب های حوزه رشته حقوق در دانشگاه متوجه این موارد بود : 1- نبود گام بندی اهداف آموزش 2- ارتباط با رشته شغلی دچار نقص کلی میباشد. 3- مطالعات جواب گوی نیاز های موجود نمیباشد 4- ضعف در کارآفرینی ، 5- ضعف در پژوهش های میان رشته ای

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scientific and research pathology of law courses on student performance and suggested solutions

نویسندگان [English]

  • jafar farzaneh 1
  • arezoo javahernia 2
1 Master of Laws, Tabriz University, Iran
2 PhD student in Fiqh and Islamic Law, Tabriz Azad University, Iran.
چکیده [English]

With the passage of time, extensive changes are made in the country's education system, which causes irreparable damage to this system, and legal sciences are not exempt from this, which will lead to weakness in this system. In Ibn Bain, the field of law is not exempt from objections, and most of the objections to this discussion are directed at the professors and in some cases related to the way of recruiting students (recruitment without rules and student exams) as well as the way of providing education,Not covering the students on legal matters, grade-based system, presentation of non-research and only theory of educational materials,and of course research matters. The discontinuity in the teaching method, the resources used, and the management of the faculties are also involved in this matter.According to the topics raised in this research, with field studies and surveys, we will present the main reasons, challenges, and to the best of our ability, solutions for each one. In the section of the main results of law education harms, which are 1- existing problems in law university courses, 2- examination of law enforcement harms, 3- harms in law teaching resources, 4- harms in the management of courses and chapters. According to the field studies, the most important damages in the field of law in the university were: 1 lack of phasing of educational goals 2- communication with career field has a general defect. 3-Studies do not answer the existing needs. 4- Weakness in entrepreneurship, 5- Weakness in interdisciplinary research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law science
  • university education
  • research
  • education weakness
  • university weakness
[1] Safai SH, Kazemi M. "Research on the state of legal science, from the introduction of Islam to Iran until the Islamic Revolution". Journal of Comparative Law, 2008; 1(1). [Persian]
[2] Safai SH, Kazemi M. "The state of law science in Iran after the victory of the Islamic revolution, with future direction", Journal of Comparative Law, 2008; 1(2). [Persian]
[3] Jafari Langroudi M. one hundred articles on research methods in law. Tehran, Publications, 2003. [Persian]
[4] Etaat J. Training and Development." Political-Economic Information, 1999; 13:11-12. [Persian]
[5] Hosseinikhah A. 2007." The possibility and necessity of entrepreneurship education in schools." Curriculum Studies, 2007; 3(11): 66-94. [Persian]
[6] Askari N. "Entrepreneurship Development in Universities." Journal of the Center for the Study of Education Evaluation of the Country – 3, 2008. [Persian]
[7] Maqimi F. "Entrepreneurship, assessment and research." Journal of the Center for the Study of Education Evaluation of the Country – 3, 2008. [Persian]