تاثیر استرس شغلی بر رضایت کارکنان باشگاه های ورزشی در دوران همه گیری کووید۱۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/naes.2022.352527.1256

چکیده

امروزه جهان در حال مقابله با بحران کرونا و تغییرات ایجاد شده توسط آن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استرس و رضایت شغلی کارکنان باشگاههای ورزشی ایران در دوران پاندمی کووید 19 انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان باشگاه-های ورزشی است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری در دسترس (با توجه به محدودیت و رعایت پروتکلهای بهداشتی) انتخاب شد. در نهایت تعداد 304 پرسشنامه در تحلیل آماری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای ابزار پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافتهها نشان داد استرس شغلی بر رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج حاصل نشاندهنده نیاز به مدیریت مناسب در جهت کاهش خطر ابتلا و کاهش استرس شغلی کارکنان و همچنین افزایش رضایت کارکنان است. در دوران کرونا و با انبوه مشکلات اقتصادی و بهداشتی حال حاضر و همچنین عدم توانایی پیشبینی در مورد از بین رفتن این بیماری باید هرچه سریعتر تدابیر مناسبتری را با توجه به فعالیت بازگشایی اماکن ورزشی اندیشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of job stress on the satisfaction of sports club employees during the Covid epidemic 19

نویسندگان [English]

  • Mohammad saeid Kiani 1
  • Leila Nazari 2
1 PhD Student, Department of Sports Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 PhD student in Sports Management, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Today, the world is facing the Corona crisis and the changes it has created. The aim of this study was to investigate the stress and job satisfaction of Iranian sports clubs during the Covid 19 pandemic. This research is applied in terms of purpose and survey type in terms of data collection method. The statistical population of this study is all employees of sports clubs who were selected using Morgan table and available sampling method (due to limitations and compliance with health protocols). Finally, 304 questionnaires were used in statistical analysis. In order to analyze the data obtained from the implementation of the research tool, the structural equation model, PLS software was used. Findings showed that job stress has a positive and significant effect on job satisfaction and also the results indicate the need for proper management to reduce the risk and reduce job stress of employees and also increase employee satisfaction. In the era of Corona and with the current economic and health problems, as well as the inability to predict the disappearance of this disease, you should think of more appropriate measures as soon as possible with regard to the activity of reopening sports venues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • Job satisfaction
  • Club staff
  • Corona virus
  • Sports management
[1] Sato M, Jordan JS, Funk DC. The role of physically active leisure for enhancing quality of life. Lei. Sci. 2014; 36: 293-313.
[2] Aghilinejad M, Mohammadi S, Afkari M, Abbaszade Dizaji R. Surveying the association between occupational stress and mental health, personality and life stressful events in Tehran police officers. Pajouhesh, 2007; 31(4): 355-360. [Persian].
[3] World Health Organisation. Joint ICAOWHO Statement on COVID-19. World Health Organisation. 2020.
[4] Parnell D, Widdop P, Bond A, Wilson R. COVID-19, networks and sport. Managing Sport and Leisure, 2020; 1-7.
[5] Hammami A, Harrabi B, Mohr M, Krustrup P. Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific recommendations for home-based physical training. Managing Sport and Leisure. 2020;  10: 15-22.
[6] Choi C, Bum CH. Changes in the Type of Sports Activity Due to COVID-19: Hypochondriasis and the Intention of Continuous Participation in Sports. International journal of environmental research and public health. 2020; 17: 1-11.
[7] Derakhshideh H, Ansari M. Investigating the effect of managerial competence and commitment on employee empowerment on their job performance. 2019;1- 90 [Persian].
[8] Langroudi S. Relationship between job satisfaction, organizational commitment and job burnout among teachers. Journal of Nursing Education Management. 2016;70-87[Persian].
[9] Harzer C, Ruch W. The relationships of character strengths with coping, work-related stress, and job satisfaction, frontiers in psychology, 6:165. 2015
[10] Nassab R. Factors Influencing Job Satisfaction amongst Plastic Surgical Trainees: Experience from a Regional Unit in the United Kingdom. European Journal of Plastic Surgery 2008; 31(2): 55-58. [Persian].
[11] DeCenzo DA, Robbins SP, Verhulst SL. Fundamentals of Human Resource Management. 11th Edition, Wiley, 2012;90-124
[12] Bruno LC. Stress reduction. 2001. Available at: www.stress/Bruno/mfyc/ 194/a.1.html.
[13] Solimannezhad H. The relationship between occupational stress and job satisfaction among employees of government agencies in Ilam. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 2004; 12(44-45): 33-9[Persian].
[14] Bourghani Farahani S, Fotovat B, Abdarzadeh P, Hemmati A. Study of the role of work ethic on job stress and job burnot (case of study: teachers of physical education in Tehran secondary schools). Organizational behavior management in sport studies, 2018;  5, 1(17): 43-51. [Persian].
[15] Azadmarzabadi E, Tarkhorani H. The relation between job stress and job satisfaction in a group of personnel. Behavior sciences, 1386; 1(2): 121-129. [Persian].
[16] Ghaforian H,  Qasemi A, Ebrahimi M. Investigating the effect of job stress on job satisfaction of school principals. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 2012; 6 (4): 33-48. [Persian].
[17] Mozaffari MM, Moghadam N. The effect of job stress on job satisfaction. International Conference on Change Management "Transformation of Action and Action in a Resistance Economy" and Iran. Tehran. 2016.  [Persian].
 [18] Karami Z, Masoumeh K, Sahranvard Y. Survey of job stress and workload on job satisfaction in Sarcheshmeh copper mine employees. Occupational health and health promotion, 2017; 1 (2): 110-104. [Persian].
[19] Sadeghi Yarandi. Analysis of the psychological consequences of the prevalence of Covid-19 on the occupational community, Journal of Military Medicine 2016; 22(6): 569-562. [Persian].
[20] Bahmani. "Study of the effect of work shifts in coronary conditions on burnout of employees with a mediating role of coronary stress", Quarterly Journal of Nursing Management, 2016; 9(4): 22-26. [Persian].
[21] Parnell D, Widdop P, Bond A, Wilson R. COVID-19, networks and sport. Managing Sport and Leisure, 2020; 15: 1-7.
[22] Timpka T. Sport in the tracks and fields of the corona virus: Critical issues during the exit from lockdown. Journal of science and medicine in sport, 2020; 23(7): 1-634.