بررسی تأثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دانشگاه بین الملل چابهار

10.22034/naes.2022.349942.1250

چکیده

با توجه به پیرفت تکنولوژی در عصر کنونی ،عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده اند. اطلاعاتی که درمدت زمان اندکی دو برابر و حتی چندین برابر می گردد. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژِ دوره های آموزشی باید به گونه ای طراحی گردند که پاسخگوی نیازهای رو به گسترش جامعه باشد. با توجه به مطالب بیان شده هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان می باشد و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا اصل کاربرد مریل بر یادگیری و یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان اثر گذار است؟
روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه دبستان شهرستان خاش می باشد ، که در سال تحصیلی 1400-1401 مشغول به تحصیل بودند. تعداد دبستان هایی که در شهرستان خاش پایه دبستان وجود دارد 4 دبستان را دارند و به طور تقریبی مجموع 50۰ دانش آموز در مقطع دبستان مشغول به تحصیل اند و جامعه آماری در دسترس مجموع 50 دانش آموز ، می باشد. و مطابق نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش بین میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه ابتدایی که مطابق با اصل الگوی مریل آموزش دیده اند و دانش آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند، آموزش دیده اند ، تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Merrill's principle of application on rote learning and students' academic motivation

نویسنده [English]

  • Nasimi Dcali
Student of Chabahar International University
چکیده [English]

Due to the advancement of technology in the current era, the current era has been called the information era. Information that doubles or even multiplies in a short period of time. According to the speed of technological progress, educational courses should be designed in such a way that they respond to the growing needs of the society. According to the stated content, the purpose of this research is to investigate the effect of Merrill's principle of application on learning, memorization and academic motivation of learners, and the main question of this research is whether the principle of Merrill's application has an effect on learning, memorization, and academic motivation of learners.

The current research method is a quasi-experimental research with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research is all primary school students of Khash city, who were studying in the academic year 1400-1401. There are 4 elementary schools in Khash city, and approximately 500 students are studying in elementary school, and the available statistical population is a total of 50 students. And according to the results obtained from this research, there is a significant difference between the learning and memorization of primary school students who were trained according to the principle of the Merrill model and students who were trained in a traditional way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memorization
  • learning
  • academic motivation
  • Merrill'
  • s model
[1] Badle, Yazidi Khah. Comparison of the learning and memorization rate of the second grade female students in the teaching methods of webquest, mobile and reverse experimental science course. New Educational Approaches, 2019; 14(2):21-44. [Persian]
[2] Hossein Baglou K, Piri, Yari Haj Atalo J, Rezaei. Designing multimedia education based on Soeller's theory of cognitive load and determining its effect on the academic excitement of mathematics lesson in third grade elementary students. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 2019; 12(46): 85-104.
[3] Abdi A, Rostami. The effectiveness of the teaching method based on cognitive load effects on academic progress, perceived cognitive load and students' motivation to learn experimental sciences. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 2018; 10(40):43-67.
[4] Mokhbari AA, Salehi, Moradi Mokhlas. The effect of internal and external characteristics of web-based educational factors on the recitation skill of the fourth grade elementary students. New Educational Approaches, 2020; 15(1):17-32.
[5] Badan Ara Marzdashti A, Emami Sigaroudi, Kazemnejad L, Pourshikhian. Comparison of the effect of two methods of electronic and traditional education on the first principle of education in nursing students of Gilan University of Medical Sciences. Research in Medical Science Education, 2018;. 10(1): 48-55.
[6] Madbouhi, Taffi Dariani. The effect of MOQ on the learning and memorization of the Holy Qur'an lesson of 9th grade female students in Tehran. Educational Psychology Quarterly, 2021; 17(59): 405-423.
[7] Piri, Yari Haj Atalo J, Rezaei, Hossein-Beglou K. Designing multimedia education based on Soeller's theory of cognitive load and determining its effect on the academic excitement of mathematics lesson in third grade elementary students. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 2019;12(46): 85-104.
[8] Taosi Simkani, Fahandej Saadi, Pari, Salehi. Content analysis of fifth grade experimental science book based on Merrill's model. Research in basic science education, 2021;  7(24): 20-31.
[9] Riahi Estehbanati, Rezaian. Analysis of the content of the twelfth year experimental biology book based on Merrill's educational goals. Research in basic science education, 2020; 6(19): 48-57.
[10] Tausi Simkani, Mazheri, Talebi. Content analysis of the sixth grade experimental science book based on the Merrill model in the academic year 2017-2018. Research in basic science education, 2019; 5(16):25-41.