راههای ایجاد و تقویت خود راهبری در یادگیری، خود برنامه ریزی و خود ارزشیابی در ایام کرونا و پسا کرونا در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر آموزش و پرورش منطقه تهران۱۵

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع خود راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع خود ارزشیابی در فضای مجازی و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته مدیریت آموزشی همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند. در سال تحصیلی اخیر پس از شیوع بیماری کرونا در کشور برای مراقبت از دانش آموزان که سرمایه های بزرگ اجتماعی هستند ، بنده هم مانند سایر همکاران تصمیم گرفتیم بخشی از آموزش و تربیت مان را در فضای دور از مدرسه به مرحله انجام برسانیم. در پژوهش حاضر تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود. در این پژوهش با توجه به شیوع و همه گیری بیماری کرونا و بی انگیزه شدن دانش آموزان باید به فکر آموزش هایی به دانش آموزان بود تا در هر شرایطی با علاقه به درس بپردازند و بتوانند برای خود برنامه ریزی کنند و رابردهای یادگیری را به کار گیرند. چرا که سیاست امروز درآموزش و پرورش این است که نباید آموزش را تعطیل کنیم و اگر به خاطر مراقبت از دانش آموزان مدارس تعطیل شده است باید آموزش جریان داشته باشد و همه فرایندها مطابق قبل از تعطیلات تداوم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

self-direction in learning, self-planning and self-evaluation in the days of Corona and post-Corona among students

نویسنده [English]

  • meysareh keramati
Secretary of Education, District 15, Tehran
چکیده [English]

Abstract The current research on the topic of remote self-management and self-planning is a topic that many researches are written about. Also, regarding the issue of self-evaluation in virtual space and examining the relationships and their effects on each other, there is a lot to think about. Researchers in the field of educational management have always exposed their scientific and research studies to the audience of this field. In the recent academic year, after the spread of the corona disease in the country, in order to take care of the students who are great social assets, I, like other colleagues, decided to carry out a part of our education far away from school. In the current research, an attempt has been made to expand this issue more and more precisely. In this research, due to the spread and epidemic of corona disease and demotivation of students, it is necessary to think of training for students so that they can study with interest in any situation and be able to plan for themselves and use learning tools. . Because today's policy in education is that we should not close education, and if schools are closed for taking care of students, education should continue and all processes should continue as before the holidays. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • training
  • education
  • students
  • corona
[1]. Haji Hosseini. Factors affecting cyberspace addiction based on social norms and lifestyle among primary school students in Jinnah region. Ormoz Research Journal (Appendix No. 2): 2014;113-85. [Persian]
[2] Rezaei, Abdul A. Pathology of the lack of effective presence of religious culture and ethics in cyberspace, the second regional conference on ethics and information technology, Tehran, 2015.
[3] Karampur. Identifying and checking the status of appropriate characteristics of organizational excellence in education. 2015
[4] Taklawi H. The impact of education related to the issues of activating the parents and teachers association on the society. Journal of Education and Learning, 2014;1(1): 44-59.
[5] Bahrami A. Analysis of issues related to the activation of Arak Parents and Teachers Association, 2014; 15(5):1-9.
[6] Barzegari Zamini Researcher's attitude and review and analysis of activating parents and teachers association, 2012; 2(3): 56-38.
[7] Babaei M. In-depth attitude about Persian primary education and the relationship with activating the Association of parents and teachers of new educational ideas, . 2015;7(1): 64-49.
[8] Jalali. investigating the efficiency of research in relation to the activation of the parent-teacher association, master's thesis, Tehran, 2016.
[9] Jafari A, Khalatbari J, Todar SR, Abelfathi H. Investigating the impact of new findings on the activation of parents and teachers association in education, 2013; 6(18):7-16.
[10] Rashidi Zafar, Jan Zaghari, Shaghaghi. The effectiveness of game therapy on improving social behavior, 2016; 6(1):69-77.
[11] Navabakhsh M. The role of religion and religious beliefs on mental health. Religious research. 2014;(14):71-94.
[12] Hasanabadi A, Asghari Nikah, Khoshbat  Investigating the effectiveness of research on the activation of parents and teachers association. Country Research Quarterly, 2015; 1(4):489-473.