همبسته های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) در دانشجویان؛ نقش عاملی اضطراب و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانسنجی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، تهران ، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی، واحد همدان، دانشگاه آزاد، همدان، ایران.

4 دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

صدا بیزاری اصطلاحی است که به تنفر از صداهای خاصی چون صدای جویدن، تلق تلق کردن خودکار، صدای ضربه زدن آهسته بر روی یک سطح و صدای ملچ و ملوچ لب‌ها اطلاق شده و آن را اختلال واکنش شرطی آزار دهنده یا سندرم حساسیت صدای انتخابی نیز می‌نامند که اثرات چندی را بر سلامت روان افراد مبتلا بر جای می‌گذارد.
مطالعه حاضر با هدف بررسی همبسته‌های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) و نقش عامل اضطراب و افسردگی در دانشجویان انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود جامعه آماری پژوهش کلیه دانجشویان دانشگاه‌های شهر تهران دارای علائم صدا بیزاری در سال تحصیلی 1400- 1401 بودند که از میان تعداد 150 نفر به شیوه در هدفمند انتخاب و به تکمیل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه صدا بیزاری وو و همکاران (2014) و پرسشنامه اضطراب، استرس و افسردگی 21 (DASS- 21) پرداختند. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی) و نرم افزار SPSS V.23 تجزیه و تحلیل گردید نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد بین سه عامل صدا بیزاری، اضطراب و افسردگی رابطه معنی دار وجود داشته (05/0> P) و رابطه صدا بیزاری و اضطراب مثبت بود. هم چنین جهت رابطه بین صدا بیزاری افسردگی نیز مثبت بوده است. تحلیل رگرسیون نیز حکایت از نقش پیش بینی کنندگی اضطراب و افسردگی در شدت صدا بیزاری داشت. با توجه به یافته‌ها صدا بیزاری با اضطراب و افسردگی رابطه متقابلی داشته و نیازمند توجه جدی و طرح مداخلات سودمند برای افراد دارای علائم این اختلال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cognitive correlations of voice aversion (misophonia) in students; the causal role of anxiety and depression

نویسندگان [English]

  • sheima jorabian fakour tabrizi 1
  • samane sadeghi 2
  • masoud sheikhi 3
  • omid amani 4
1 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Master of Oriental Psychology, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 MSc in Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University-Hamedan Branch, Hamedan, Iran
4 Ph.D. in Clinical Psychology, Department of Psychology and Health, Faculty of Psychology & Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

misophonia is a term used to describe aversion to certain sounds, such as the sound of chewing, tickling, tapping on a surface, and the sound of squeezing lips. It has several effects on the mental health of people with the disease. The aim of this study was to investigate the psychological correlations misophonia and the causal role of anxiety and depression in students. This study was a descriptive correlational study in terms of its basic purpose and method. The statistical population of the study was all students of Tehran's universities in the academic year of 2021-2022, of which 150 were selected in a purposeful manner and completed the demographic questionnaire, misophonia Wu et al. (2014) and anxiety Stress and Depression 21 (DASS-21). Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation and hierarchical regression) using SPSS V.23 software. The results of data analysis showed that there was a significant relationship between the three factors of misophonia, anxiety and depression (p <0.05) the relationship between misophonia and positive anxiety and the severity of the relationship was equal to 0.422. Also, the relationship between the misophonia of depression was positive and the intensity of the relationship was equal to 0.51. regression analysis also indicated the predictive role of anxiety and depression in the misophonia. According to these findings, it can be said that misophonia is associated with anxiety and depression the severity of their symptoms and requires serious attention and plan interventions for people with symptoms of this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misophonia
  • Anxiety
  • Depression
  • Student
[1] Jastreboff PJ, Jastreboff MM. Treatments for decreased sound tolerance (hyperacusis and misophonia). In Seminars in Hearing Thieme Medical Publishers. 2014; 35(2):105-120.
[2] Rouw R, Erfanian M. A large-scale study of misophonia. Journal of clinical psychology, 2018;74(3): 453-479.
[3] Dozier TH. Etiology, composition, development and maintenance of misophonia: A conditioned aversive reflex disorder. Psychological Thought, 2015; 8(1).
[4] Cusack, Shannon E, Therese V, Scott R. "An examination of the relationship between misophonia, anxiety sensitivity, and obsessive-compulsive symptoms." Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2018; 18: 67-72.
[5] Schadegg MJ, Clark HL, Dixon LJ. Evaluating anxiety sensitivity as a moderator of misophonia and dimensions of aggression. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2021; 30: 100657.
[6] West B. Willner P. Magical thinking in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 2011; 39(04): 399-411.
[7] Fergus TA, Wu KD. Searching for specificity between cognitive vulnerabilities and mood and anxiety symptoms. J Psychopathol Behav Assess. 2011; 33(4): 446-58.
[8] Ghahari S. Chalenge Skill in Cognitive Therapy. 1th ed. Tehran: Jeihoon; 2013. [Persian]
[9] Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: The Guilford Press, 2009.
[10] Zandied S. Cognitive Distortions and Coping Styles. 1th ed. Tehran: Salehian, 2017. [Persian]
[11] Siepsiak M, Sobczak AM, Bohaterewicz B, Cichocki Ł, Dragan WŁ. Prevalence of misophonia and correlates of its symptoms among inpatients with depression. International journal of environmental research and public health, 2020; 17(15): 5464.
[12] Zhou X, Wu MS, Storch EA. Misophonia symptoms among Chinese university students: Incidence, associated impairment, and clinical correlates. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2017; 14:7-12.
[13] Claiborn JM, Dozier TH, Hart SL, Lee J. Self-Identified Misophonia Phenomenology, Impact, and Clinical Correlates. Psychological Thought, 2020; 13(2).
[14] Sadock BJ. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. 2007.
[15] Sharifi V, Amin-Esmaeili M, Hajebi A, Motevalian A, Radgoodarzi R, Hefazi M. Twelve-month prevalence and correlates of psychiatric disorders in Iran: the Iranian Mental Health Survey, 2011. Archives of Iranian medicine. 2015;18(2). [Persian]
[16] Mehrabizadeh Honarmand M, Roushani K. Investigation of Psychometric Properties of Misophonia Questionnaire. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(2): 13-22. [Persian]
[17] Schwartz P, Leyendecker J, Conlon M. Hyperacusis and misophonia: the lesser-known siblings of tinnitus. Minnesota Medicine, 2011; 94(11): 42-43.