تاثیر چند رسانه ای طراحی شده توسط کپتی ویت در پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش آموزان مقطع سوم ابتدائی در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور واحد ری سازمان اموزش و پرورش

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، اثر بخشی آموزش بوسیله چند رسانه ای ساخته شده توسط کپتی ویت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش آموزان مقطع سوم ابتدائی در درس ریاضی شهر دامغان بود. جامعه آماری 40 نفر و روش این پژوهش چنین بودکه، یک کلاس به عنوان گروه کنترل (که به روش سنتی و متداول آموزش دیدند) و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش (با نرمافزار اتو پلی آموزش می دیدند) در نظر گرفته شد همچنین جهت سنجش اطلاعات اولیه دانش آموزان در درس ریاضی در مورد مولفه کتاب ریاضی ازآزمون محقق ساخته بر روی دانش آموزان اجرا شد. ابزارگردآوری اطلاعات در خصوص پیشرفت تحصیلی آزمون محقق ساخته بوده و همچنین برای بررسی افزایش انگیزه دانش اموزان از پرسشنامه استاندارد هارتر(1981) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی آزمون کلموگروف اسمینروف جهت تست توزیع نرمال بودن داده ها وآزمون مان ویتنی جهت مقایسه میانگین دو نمونه مستقل در متغیر نتایج آزمون ،بوسیله نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ، افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که به روش چندرسانه‌ای (استفاده از نرم افزار اتو پلی) آموزش دیدند، بیشتر از آن‌هایی است که به روش متداول (سنتی) آموزش دیده‌اندو نیزافزایش انگیزه ی دانش آموزان آموزش دیده با ابزار آموزشی اتو پلی در مقایسه با دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیدند بیشتر است و آلفای کرونباخ آزمون محقق ساخته بالای 78/ بدست آمد و فرض محقق با 95درصد اطمینان در این پژوهش تائید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multimedia effects designed by Kpty Witt Witt in academic achievement and motivation of school students in math

نویسنده [English]

  • Fateme Khadem
Payam noor ray Educatin
چکیده [English]

The purpose of this study, the effectiveness of training by multimedia made by Wyeth Kpty on academic achievement and motivation of school students in math was the city of Damghan. The population of 40 people and the research that was done, a class as the control group (the traditional and conventional trained) and another class as the experimental group (software ironing poly-trained) were also to measure basic information about the components of mathematics students in math test on students' self-made. The data collection tool was a researcher made test of academic achievement and increase students' motivation to study the standard questionnaire Harter (1981) was used. For analysis, descriptive and inferential statistical methods for testing the normal distribution of data Kolmogorov Asmynrvf Mann-Whitney test for the comparison of two independent samples in the variable test results were analyzed by software spss18. The results of this study showed that increasing the academic achievement of students using multimedia (software ironing poly) trained more than those in the conventional (traditional) learning Dydhandv Nyzafzaysh motivated students trained with tools Otto made education compared to students who traditionally trained more and Cronbach's alpha test over 78 self-made / obtained and the assumption of 95% was confirmed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia educational tool Kpty Witt
  • achievement
  • motivation
  • math
[1] Mo'meni Mahmoui H, Pakdaman M, Bani Asadi M, Salehi MH. The effect of applying the constructivist teaching model on self-efficacy beliefs and academic achievement of sixth grade students in mathematics, the first scientific conference on educational sciences and psychology of social and cultural injuries in Iran. 2014. [Persian]
[2] Khakbaz AS, Moosapour N. Using Informal Mathematics, Quarterly Journal of Curriculum Studies, 2011; 49-44. [Persian]
[3] Fardanesh H. Theoretical foundations of educational technology. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books, Universities (Position). 2011. [Persian]
[4] Garrison DR, Anderson T. E-Learning in the 21st Century. British Journal of Education Techonology, 2012; l. 38(4):755-775.
[5] Keynejad H. Multimedia systems as tools of educational technology, the second conference on the study and analysis of applied education, March 31 and 29, 2008. [Persian]
[6] Hassani Jafari F. Educational technology, Payame Noor Publications, Tehran. 2017. [Persian]
[7] Razavi SA. New Topics in Educational Technology, Ahvaz, Chamran University Press. 2014. [Persian]
[8] Ghorchian Nader G. Vocational Teaching Model, Tehran, Andisheh Metacognitive Publications. 2013.  [Persian]
[9] Stevens R. Who counts what as math? Emergentand Assigned mathematics problems in a progect Bascd classroom . In multiple perspect ive on Mathematics Teaching and learning ed : JoBoaler , Westport , cT : Ablex, 2011.
[10] Badleh A, Abbasi S. Production of electronic content (educational software) Standards, tools and software, Dibagaran Cultural and Artistic Institute of Tehran. 2014.
[11] Moradi R, Maleki H. The effect of ‌educational ‌education's educational games on motivation of mathematical concepts Male students with learning disabilities. Journal of Psychology of Exceptional People. 2015; 11 (42). [Persian]
[12] Nowruzi D, Zamani F, Sharafzadeh S. The effect of using educational software on students' active learning in mathematics (with a constructivist approach). Information and Communication Technology in Educational Sciences, (15 consecutive) 2014 [Persian]
[13] Rasek MR. Investigating the design and production of educational multimedia on the concept of number, addition and subtraction and its effect on the mathematical progress of first grade students with learning disabilities in the third district of Shiraz. Islamic Azad University - Islamic Azad University, Yazd Branch - Faculty of Humanities. Master Thesis. 2014. [Persian]