تجربه نگاری آموزشی پژوهشی در ایام کرونایی: مدیران و معلمان علم، اندیشه؛

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دکترای مدیریت آموزشی، دبیرپژوهشسرای دانش آموزی زنده یاد محمدپور، شهرستان عباس آباد، ایران

2 دکترای مردم شناسی، مدیر پژوهشسرای دانش آموزی زنده یاد محمدپور شهرستان عباس آباد، عباس آباد، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا، مدیر پژوهشسرای دانش آموزی علامه شهرستان تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

اختلال ناشی از پدیده کووید، دانش آموزان را به لحاظ جسمی و عاطفی تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که بحران سلامتی جسمی و عاطفی شکاف جدیدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایجاد کرده و شکاف های موجود را تشدید کرده است. محبت از شیرین ترین احساس هاست که تحمل دشواری ها را آسان تر می کندو تاب آوری را افزایش می دهد. افراد با نسبت احساسات مثبت بیشتر تمایل به شکوفا شدن سلامت روان خود دارند؛ و از طرفی دیگر حافظه و یادگیری با احساس و عاطفه پیوند عمیقی دارد و موجب توجه و تمرکز بیشتر می شوند. بر این اساس در این تحقیق در صدد بررسی تاثیر عواطف و احساسات مثبت، مهربانی، عشق ورزی معلمان، و اولیای مدرسه در این شرایط سخت کرونایی بر روحیه، انگیزه، سلامت روان و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان بر اساس شواهد تجربی انجام شده می باشیم. روش تحقیق از نوع تجربه نگاری و جامعه آماری مدارس روستایی و پژوهشسرای دانش آموزی بوده است. نتایج نشان داد که معلمان در معکوش کردن تاثیرات منفی ناشی از همه گیری کرونا اثر گذار خواهند بود. پس از همه گیری، معلمان می توانند نسلی از دانش آموزان را از آسیب های دراز مدت نجات دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Empiricism Educational research in the covid 19 days Principals and teachers of science, thought; Love and affection

نویسندگان [English]

  • fereshte hedayati 1
  • Behrooz Rodbaraki 2
  • Nabeollah Hosseinzadeh, 3
1 . PhD in Educational Management, Teacher of research, Mohammadpour research Center, Abbasabad city, Iran
2 PhD in Ethnography, Management of Mohammadpour research Center Abbasabad city, Abbasabad, Iran
3 Master of Geography, Manager Allameh Student Research Center Tonekabon city, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Disorder caused by the Covid phenomenon 19, It has affected students physically and emotionally. So that the crisis of physical and emotional health has created a new gap in students' academic achievement and has widened the gaps. Love is one of the sweetest feelings that makes it easier to endure hardship and increases resilience. On the other hand, people with a higher proportion of positive emotions tend to develop their mental health; on the other hand, memory and learning are deeply connected with feeling and emotion and cause more attention and concentration. Accordingly, in this study, we seek to investigate the effect of positive emotions and feelings, kindness, love of teachers, and school parents in these difficult coronary conditions on students' mood, motivation, mental health and academic resilience based on empirical evidence. .The research method was empirical and the statistical population was rural schools and student research institutes.The results showed that teachers, both inexperienced and experienced, will be effective in counteracting the negative effects of the covid epidemic. And they can save a generation of students from long-term injuries after a corona epidemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empiricism
  • science
  • emotion
  • school
  • resilien
[1] Jerare J. Book of intellectual and emotional currents of children and adolescents. Tehran: Avari Noor. 2013. [Persian]
[2] Limia M. The concept of emotions: Understanding emotions to live better. Translation: Kaveh Mir Abbasi (2013). Tehran: Pendar Taban. 2013 [Persian]
[3] Vulpe A, Dafinoiu I. Positive emotions’ influence on attitude toward change, creative thinking and their relationship with irrational thinking in Romanian adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences,  2011; 30:1935-1941.
[4] Guterres A. The future of education is here. Available at: https://www.un.org/en/coronavirus/future-education-here. 2020
[5] Ayotte-Beaudet J. Outdoor education at universities can be a positive legacy of COVID-19. Available at: https://theconversation.com/outdoor-education-at-universities-can-be-a-positive-legacy-of-covid-19-149308. 2021
[6] Western Governors University. Shaping the future of education after COVID-19. Available at: https://www.wgu.edu/blog/shaping-future-education-after-covid-192101.html. 2021.
[7] Mohseni H. From feeling and emotion to memory and learning. Tehran: Librarian. 2018. [Persian]
[8] Areza M, Ranjbar MJ, Yahyazadeh Jelodar S.  The relationship between perception of teacher emotional support and academic resilience in primary school students in Amol, Fifth National Conference on New Approaches in Education and Research, Mahmoudabad, 2020. [Persian]
[9] Afzali L, Hejazi A, Gholam A, Lavasani M, Ejei J, Afrooz Gh.  Attitudes of teachers, parents, school counselors and students towards the components of resilient school: A qualitative study. Applied Psychological Research (Psychology and Educational Sciences), 2019; 10 (2): 19-33. [Persian]
[10] Javadipour M, Fadavi Rudsari A, Ali M, Abedi F. The effect of positive emotion on students' motivation in sports and academic achievement. International Journal of Education, 2019; 1 (1), 17-26. [Persian]
[11] Yousef Pourkarbasdehi A, Akbari B.  Predicting academic procrastination based on positive and negative emotions in high school students, 11th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran. 2018. [Persian]
[12] Ghorbani M, Shahi Y. Positive emotion in female high school students in the second year, 8th International Conference on Accounting and Management and 5th Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran. 2017. [Persian]
[13] Scheer D, Laubenstein D. The Impact of COVID-19 on Mental Health: Psychosocial Conditions of Students with and without Special Educational Needs. Social Sciences, 2021; 10(11): 405.
[14] Camacho-Zuñiga C, Pego L, Escamilla J, Hosseini S. The impact of the COVID-19 pandemic on students’ feelings at high school, undergraduate, and  postgraduate levels. Heliyon, 2021; 7(3): e06465.
[15] Ruzek EA, Hafen CA, Allen JP, Gregory A, Mikami AY, Pianta RC. How teacher emotional support motivates students: The mediating roles of perceived peer relatedness, autonomy support, and competence. Learning and instruction, 2016; 42: 95-103.
[16] Practice site. Empiricism and documentation of experiences. http://practice.ir/blog. 2018 [Persian]
[17] Asghari Nikah SM. Experimentation in educational activities. Exceptional Education, 2006; 5 (25): 34-43. [Persian]