بررسی نگرش دانش آموزان دوره ابتدایی نسبت به جایگاه مثبت تربیت شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در کتاب های درسی (مطالعه موردی :کتاب فارسی خوانداری و مطالعات اجتماعی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 اموزش و پرورش

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان ﺗﺄثیر گذار بودن جایگاه مثبت تربیت شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در دوره ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است . جامعه آماری کتب مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی که شامل (مطالعات اجتماعی پایه سوم ، چهارم ، پنجم ،ششم) در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد و محتوای کتب فوق که شامل متن و تصویر است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.به علت محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری صورت نگرفته است . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش کتب مطالعات اجتماعی و فارسی خوانداری (بخوانیم )دوره ابتدایی ، فرم تحلیل محتوا باشد. و در روش تحلیل محتوا از تکنیک های آمار توصیفی (فراوانی ، درصد فراوانی و نمودار ستونی) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر دلالت بر آن دارد که در راستای سوال اصلی پژوهش انجام شده و طی آن مؤلفه مفهومی مرتبط با مفاهیم کتاب در محتوای کتاب های مذکور بررسی شده است . نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه محورهای مفهومی در کتاب های فوق الذکر که تربیت شهروندی به صورت جدی و پررنگ تنظیم نشده و نیاز به بازبینی و تصمیم گیری های جدیدی در راستای افزایش محتوای برنامه درسی در دوکتاب مذکور و در جهت تربیت شهروندی و اهداف های پیش رو در این چارچوب قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the attitude of elementary school students towards the positive position of citizenship education and effective social factors On it in textbooks (case study(: Persian book reading and social studies

نویسندگان [English]

  • elham koohi agdam 1
  • elahe koohiagdam 2
  • mojhgan asheghi 1
1 Education
2 Education
چکیده [English]

y; The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of the positive position of citizenship education and the social factors affecting it in the primary school based on the document of fundamental change in education. The statistical population of elementary school social studies books that include (third, fourth, fifth, sixth grade social studies) in the academic year 1401-1400 and the content of the above books, which includes text and images, has been analyzed. Limited statistical population of sampling has not been done. The tools used in this research are textbooks of social studies and Persian reading (read) elementary school, content analysis form. In the content analysis method, descriptive statistical techniques (frequency, frequency percentage and bar graph) have been used to analyze the data. Findings obtained from the present study indicate that in line with the main question of the research During it, a conceptual component related to the concepts of the book in the content of the mentioned books has been studied. The results of the study show that the conceptual axes in the above-mentioned books that citizenship education is not seriously and boldly regulated and the need for review and new decisions in order to increase the content of the curriculum in the two books and to educate citizens and goals. It should be placed in this framework so that students are familiar with this issue from the beginning of their education and life, future

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship education
  • social education
  • Persian reading book (read). Curriculum