ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی علوم تجربی ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو معلّم کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل، مرکز آزادگان نیر

چکیده

کتاب درسی ابزاری است که معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی، درک و فهم درباره یک مسئله یا موضوع مورد استفاده قرار می‌دهد؛ بنابراین کتاب درسی یکی از عناصر اصلی انتقال پیام‌های آموزشی در فرایند تعلیم و تربیت است. از ویژگی‌های اساسی کتاب‌های درسی این است که محتوای تدوین شده برای هر پایه تحصیلی با شرایط رشد شناختی مخاطبین خویش هماهنگ باشد. یکی از روش‌های تحلیل محتوای کتاب‌های درسی استفاده از فرمول‌های خوانایی است. فرمول‌های خوانایی به تجزیه و تحلیل محتوای یک نوشته یا متن برای اندازه‌گیری درجه خوانایی آن می‌پردازند این تجزیه و تحلیل با استفاده از فرمولی خاص، درجه سختی متن را تعیین می‌کند. همچنین، درجه تناسب نوشته‌ها را با سن و سطح کلاسی یا سطح توانایی خواندن دانش آموزان مشخص می‌سازد. هدف این پژوهش، ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس سه فرمول تحلیل محتوای مک لافلین،گانینگ فوگ و هارتلی است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا و بر اساس ماهیت از روش‌های عینی – کمی استفاده شده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی است. یافته‌های تحقیق نشان داد، متن‌هایی که بر اساس روش های مک لافلین و گانینگ فوگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، از نظر سطح توانایی کلاسی در سطحی بالاتر از پایه ششم ابتدایی قرار دارند.بر اساس روش هارتلی، محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران مناسب نیست و دارای سطحی ساده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Assessment of the Readability Level of the 6th-Grade Primacy School Science Textbook

نویسنده [English]

  • Amin Golshan
Undergraduate teacher teacher student, Farhangian University of Ardabil Province, Azadegan Nir Center
چکیده [English]

A textbook is a tool used by teachers to arouse their students’ curiosity and provide them with maximum awareness, understanding, and information about a certain issue or topic; thus, it is considered a fundamental element of transmitting educational messages in the process of education. A characteristic of the textbook is that the content developed for each grade should match the cognitive development of the target population. Readability formulas are among the techniques to analyze the content of textbooks. They analyze the content of a piece of writing or a text to measure its readability degree. Such analyses determine the difficulty of the texts using certain formulas. Moreover, they determine the compatibility of the texts with the age, class level, or reading ability of the target students. The present study aimed to investigate and assess the readability of the 6th-grade primary school science textbook based on three formulas for content analysis proposed by McLaughlin, Gunning fog, and Hartley. The present study implemented content analysis and used methods that were objective-quantitative in nature. The study was applied in terms of the goal, and the population consisted of the content of the 6th-grade primary school science textbook. The findings showed that the texts analyzed by the formulas of McLaughlin and Gunning Fog were higher than the ability level envisaged for the 6th-grade students. On the other hand, the Hartley formula showed the content of the textbook was below the students’ levels, and it was too easy for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigation
  • Assessment
  • Readability
  • Empirical sciences
  • 6th-grade primary school
[1] Safi A. The organization and regulations of education in Iran. SAMT. 2019 
[2] Alaghehband A. The theoretical foundations and principles of educational management. Ravan Publication. 2019. 
[3] Imani M, Mozaffar MA. Content analysis of Hedyehaye Aseman (Heavenly Gifts) published in 2012 in comparison to the theology textbook published in 2011 according to William Romi's method. Quarterly Journal of Educational Innovations, 2004; 3(1): 114-142.
[4] Hedayati F, Kaveh M. A content analysis of the 2nd-grade high school biology textbook according to Plesk's model of teaching innovation. Quarterly Journal of Educational Innovations, 2017; 16(1): 91-110.
[5] Habibi Bordbari R, Raeisi Sheikh Veisi A, Mohammadi A. A content analysis of the relationship between texts and images in the 6th-grade science textbook. Pouyesh Journal in Teaching Educational Sciences and Counseling, 2017; 6:94-112.
[6] Montazergheib M, Ghorbani M. A content analysis of the animal section of the 11th-grade biology textbook based on Gardner's theory of multiple intelligences. Quarterly Journal of Education in Basic Sciences,  2018; 4(10):55-70.
[7] Tanner D, Tanner L. Curriculum Development: Theory into Practice (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill. 1995.
[8] Barkhoda J, Barkhoda S. An introduction to curriculum and educational planning. Moshaveran So'ud Mahan. 2020. 
[9] Maleki H. Basics of curriculum planning. SAMT. 2019. 
[10] Talebi S, Mazloumian S, Seif MH. The principles of curriculum planning. Payame Noor University Press. 2021. 
[11] Azimi M. A content analysis of the primary school Quran textbooks based on the components of the health system. Journal of Islam and Nation (Babol University of Medical Sciences), 2020; 5(2): 31-41.
[12] Fathi Vajargah K. The basic principles and concepts of curriculum planning. Elm-e Ostadan Publication. 2020. 
[13] Yousefi M, Allahkaram Tajdi P, Salehi M. An evaluation of the readability and understandability of the 12th-grade applied geography textbook using the methods of Flesch, Frey, and Gunning Fog. Quarterly Journal of Education Studies, 2019; 5(20): 25-42.
[14] Hassan Moradi N. The content analysis of textbook contents. Ayyizh. 2017. 
[15] Cook M. Students comprehension of science concepts depicted in textbook illustrations. Electronic journal of science education, 2008;12(1):1-14.
[16] 6th grade primary school science textbook. The Organization of Educational Studies and Planning. 2021.
[17] Masouminejad R, Shami D. Amodel of participatory learning: an analytical study on the curriculum of the primary school science textbooks. Quarterly Journal of Education in Basic Sciences, 2021; 7(25): 91-118.
[18] Taghipour Zoheir A. Curriculum planning for the primary school in the 3rd millennium. Agah. 2021. 
[19] Pingel F. UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook 2nd  revised and updated edition. Paris: UNESCO. 2010.
[20] Maleki H. An analysis of the content of textbooks. Ayyzh. 2019. 
[21] Nourian M. The methods of assessing textbooks according to qualitative and quantitative content analyses. Shora Publishers. 2016. 
[22] Parvaresh M. A content analysis of the readability of the 1st-grade high school social studies textbook. The Roshd Journal of Social Studies, 2013; 16(1): 42-45.
[23] Golshan A, Azimi M. An investigation and assessment of the readability of the 5th-grade science textbook. Quarterly Journal of Education in Basic Sciences, 2021; 7(23): 50-60.
[24] Azimi S, Azimi A, Shakouri V, Karjou O, Naghizadeh A. A content analysis of the 6th-grade science textbook based on McLaughlin's readability formula [Paper presentation]. 6th National Conference of Humanities and Management Studies, Tehran. 2020. 
[25] Ahmadzadeh H, Soufi Kordkandi A, Rasouli Choplou M, Ahmadi K. A content analysis of the 6th grade primary school science textbook according to the readability formulas of McLaughlin and Hartley [Paper presentation]. The 3rd International Conference of Psychology, Education, and Social Studies, Hamedan. 2020. 
[26] Ghodrati I, Sharaki O. An investigation of the readability of the science textbooks of the final three years of the primary school based on McLaughlin's readability index [Paper presentation]. 7th National Conference of Studies and Modern Research in Humanities, Management, and Entrepreneurship in Iran, Tehran. 2020. 
[27] Heydari A, Tajik F, Rastgari N. An assessment of the readability of the 6th-grade social studies textbook based on the Flesch, Gunning Fog, McLaughlin, Krell, Flesch-Kincaid, Klose, and Frey methods [Paper presentation]. 7th Scientific Conference of the Development and Promotion of Educational Sciences and Psychology in Iran. 2020. 
[28] Beigmoradi F, Rastgari N. An investigation of the readability of the 5th grade social studies textbook according to the Flesch, Gunning Fog, McLaughlin, Frey, Power, Somner, and Krell methods [Paper presentation]. 2nd National Conference on Learning-Teaching Findings in Primary Schooling. 2020. 
[29] Fazlollahi S, Maleki Tavana M. An investigation and assessment of the readability of the 3rd grade primary school textbook using the techniques of Frey, Gunning Fog, Flesch, McLaughlin, and Kloze. Iranian Journal of Curriculum Studies,  2011; 6(22):141-162.
[30] Yarmohammadian M. The principles of curriculum planning. Yadvareh Ketab Publication. 2014. 
[31] Fazlollahi S, Maleki Tavana M. The content analysis methodology with a focus on the techniques of assessing readability and determining the involvement coefficient of texts. Journal of Studies, 2010; 71-94.