تاثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی ومهارت های اجتماعی دانش آموزان سال اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد حاجی آبادهرمزگان

2 آموزگار -آموزش و پرورش استان هرمزگان

3 آموزگار آموزش و پرورش استان هرمزگان

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثر روش تدریس پیش سازمان دهنده بر مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. . طرح از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و به شیوه شبه تجربی بود. نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از دانش پسر و آموزان دختر سال اول دبیرستان بود که دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند ابزار اندازه گیری تحقیق شامل یک پرسش نامه ی مهارت اجتماعی و یک آزمون تستی برای درس مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه بود که پس از بررسی روائی و پایایی آزمون ها، به عنوان پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شدسپس به گروه آزمایش قبل از تدریس پیش سازمان دهنده و به گروه کنترل تدریس بدون پیش سازمان دهنده ارائه گردید.و سپس پس آزمون در هر دو زمینه اجرا گردید. نتایج تحقیق این فرضیات را که "دانش آموزانی که روش تدریس مبتنی بر الگوی پیش سازمان دهنده را دریافت کردند نسبت به دانش آموزانی که این روش را دریافت نکردند عملکرد بهتری در آزمون ها خواهند داشت" مورد تایید قرار داد. هم چنین در تمام فرضیه های این تحقیق،نتایج یافته ها نشان دادندکه نمرات دانش آزموان در پیش آزمون تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته است اما در پس آزمون افزایش نمرات در گروه آزمایش ملاحظه گردید و گروهی که پیش سازمان دهنده را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل از یادگیری بهتری برخوردار بودند. بنابراین پیش سازمان دهنده می تواند نقش موثری بریادگیری مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of teaching manner embedded with advance organizer on students' academic progress and their social skills system.

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Salaripoor 1
  • narges vahedi 2
  • sharefeh vahedi 3
1 Professor of Haji Abad Azad University of Hormozgan
2 Department of Education of Hormozgan Province
3 Department of Education of Hormozgan Province
چکیده [English]

This study aims to explore the effects of teaching manner embedded with advance organizer on studentsAbbas City

1. Esmaeil salaripoor -

Professor of Haji Abad Azad University of Hormozgan

Motahar83@yahoo.com

2. Narges Vahedi Sarirgani

Department of Education of Hormozgan Province

3 Sharefeh Vahedi . Sarrigani

Department of Education of Hormozgan Province' Academic progress and their Social skills system. The semi-experimental schema developed advance experiment, post experiment with the group of evidence. The experiment involved 100 1st grade male and female pupils of high school, who were randomly chosen.. The measurement system, which was performed as advance experiment for both groups, contained a social skills questionnaire and one descriptive test for Social Science studies. Therefore, the advance organizer was assigned before the test to experimental group; however the control group did not have any advance organizer. The result of study confirmed the hypothesis which expressed "The students using advance organizer were better than those of students who used none of advance organizers on tests". The results in all of hypothesis showed no significant differences between the pupils' scores in advance experiment. However, the test group using post experiment scored higher on test and the group with advance organizer had better learning than the control group. After all, it was founded that the advance organizer had the perfect effect on pupils' social skills and academic progress of learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advance organizer
  • social skills
  • Academic progress
[1] Hergenhan, BR, Exxon Mito H. An Introduction to Learning Theories. (Translated by Ali Akbar Seif). Tehran: Doran Publishing. (Published in Original Language 2005). 2007. [Persian]
[2] Seif AA. Educational Psychology, Psychology of Education and Learning. Tehran: Agah Publications. 2008. [Persian]
[3] Ausubel D.(1960)."The use of organization  the learning  and Retention   of meaning full  verbal material". Journal of Educational   Psychology. 1960; 51:267-275.
[4] Ausubel DP, Youssef M. Role of discriminability in meaningful   learning. Journal of  Educational  Psychology, 1963; 54:331-336
[5] Ausubel DP,  Robinson FG. School learning .An Introduction  to educational Psychology. NewYork: Holt, Rinehert  and  Winston. 1969.
[6] Aghajani M. The Effect of Life Skills Training on Adolescents' Mental Health and Source of Control "Selected for the 8th Student Year Thesis Festival". Publisher: University Jihad Publishing Organization. 2007: 80. [Persian]
[7] Rickards JP,   Mc-Cormick CB. Whole versus Part presentations of advance organizers in test Journal of Educational research, 1976;747-149.
[8] Shabani H. Education Skills (Teaching Methods and Techniques), Tehran: Samat Publications. 2008. [Persian]