تعیین نقش پیش بینی کنندگی سبک فرزند پروری و احساس شایستگی دراختلالات رفتاری در نوجوانان گروه سنی 14 تا18 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی و مشاوره.واحداراک.دانشگاه ازاد اسلامی .اراک.ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک فرزند پروری و احساس شایستگی در اختلالات رفتاری در نوجوانان گروه سنی14 تا 18بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دختران و پسران محصل در آموزشگاه‌های تحصیلی ناحیه 3 شهرستان اصفهان می‌باشد که در سال تحصیلی1400-1399مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از فرمول کوکران در حجم تقریبی1000نفر در سطح اطمینان 95٪ و با در نظر گرفتن 5/0=P و سطح خطای 1/0، حجم نمونه تعداد 88 نفر برآورد شد که این تعداد در بین زبان آموزان دختر و پسر هر یک به تعداد 44 نفر انتخاب شد.ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانا بامریند (1973) و پرسشنامه احساس شایستگی جاودان (1394) و پرسشنامه اختلات رفتاری عاطفی (وودورث،1920) بود. در این طرح پژوهشی از نرم‌افزارSPSS23 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام ‌شد.نتایج نشان داد بین سبک فرزند پروری با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود دارد(05/0P<)، بین الگوی آزاد گذاری والدین با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود دارد (01/0<p). بین الگوی استبدادی والدین با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود دارد(01/0p<).بین الگوی اقتدار منطقی والدین با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود ندارند (05/0p>).بین احساس شایستگی و اختلالات رفتاری ارتباط وجود ندارد(05/0p>).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the predictive role of parenting style and competency feeling in behavioral disorders in adolescents aged 14 to 18 years

نویسنده [English]

  • haniye chopani
Department of Psychology and Counseling. Vahdarak. Islamic Azad University. Arak. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the predictive role of parenting style and sense of competence in behavioral disorders in adolescents aged 14 to 18 years.This research was descriptive and correlational. The study population includes all boys and girls students in the education schools of District 3 of Isfahan city who were studying in the academic year 2020-2021.Using Cochran's formula in an approximate volume of 1000 people at 95% confidence level and considering P = 0.5 and error level 0.1, the sample size was estimated to be 88 people, which is a number among male and female language learners. 44 people were selected.The measurement instruments used in the research were Diana Bamrind (1973) Parenting Style Questionnaire, Eternal Competence Feeling Questionnaire (2015) and Emotional Behavioral Disorders Questionnaire (Woodworth, 1920).In this research project, SPSS23 software was used. The data obtained from this study were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics.The results showed that there is a significant relationship between parenting style and behavioral disorders (P <0.05), there is a significant relationship between parental liberation pattern and behavioral disorders (p <0.01). There is a significant relationship between parents 'authoritarian model and behavioral disorders (p <0.01), there is no significant relationship between parents' logical authority model and behavioral disorders (p> 0.05), there is no relationship between competence and behavioral disorders (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Parenting style
  • Competency feeling
  • Behavioral disorders
[1] Gearing RE, Mackenzie MJ, Schwalbe CS, Brewer KB, Ibrahim RW. Prevalence of mental health and behavioral problems among adolescents in institutional care in jordan. Psychiatr Serv. 2013; 64(2):196-200
[2] Dempster R, Wildman BG, Langkamp D. Pediatrician identification of psychosocial problems: role of child behavior, parent affect, parenting behavior, parenting satisfaction and efficacy. Journal of Dev Behav Pediatr, 2006; 27(5):435
[3] Gálvez-Lara MCorpas JMoreno EVenceslá JFSánchez-Raya AMoriana JA. Psychological treatments for mental disorders in children and adolescents: a review of the evidence of leading international organizations. Clin Child FAM Psychol Rev, 2018;21(3):366-387
[4] Habibi M, Moradi K, Pooravari M, Salehi S. Prevalence Of Behavioral Problems in Middle School and High School Students in the Province of Qom. Irje. 2015;11 (1):56-63.
[5] Henriksen IO, Ranøyen I, Indredavik MS, Stenseng F. The Role of Self-Esteem in The Development of Psychiatric Problems: A Three-Year Prospective Study in a Clinical Sample of Adolescents. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 2017; 11:68
[6] Merten EC, Cwik JC, Margraf J, Schneider S. Overdiagnosis Of Mental Disorders in Children and Adolescents (In Developed Countries). Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 2017;11:5.
[7] Seyf Naraghi E, Naderi E. Psychology and Education of Exceptional Children. 10th Ed. Tehran: Arasbaran Publication. 2013.
[8] Gowdini R, Pourmohamdreza-Tajrishi M, Tahmasebi S, Biglarian A. Effect of Emotion Management Training to Mothers on The Behavioral Problems of Offspring: Parents’ View. Jrehab, 2017;18 (1) :13-24
[9] Aunola KNurmi JE. The role of parenting styles in children's problem behavior. Child Dev,2005;76(6):1144-59.
[10] Vadoudi S, Ghasemzadeh S, Yazdi SM. The effectiveness of a family-centered intervention on parent-child interactions and externalized problems of children with down’s syndrome, 2018;16 (3):255-268.
[11] Lorence B, Hidalgo V, Pérez-Padilla J, Menéndez S. The role of parenting styles on behavior problem profiles of adolescents. Int J Environ Res Public Health, 2019;16(15):2767.
[12] Baumrind D. Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child Development, 1966; 37:887-907. 
[13] Hosokawa R, Katsura T. Role of Parenting Style in Children's Behavioral Problems Through the Transition from Preschool to Elementary School According to Gender in Japan. Int J Environ Res Public Health, 2018; 16(1):21.
[14] Pérez-Fuentes MDC, Molero Jurado MDM, Gázquez Linares JJ, Oropesa Ruiz NF, Simón Márquez MDM, Saracostti M. Parenting Practices, Life Satisfaction, and the Role of Self-Esteem in Adolescents. Int J Environ Res Public Health, 2019; 16(20):4045.
[15] Abdollahpour N, Seyedfatemi N, HakimShooshtari M, Mehran A. The Effect of Education On Sense Of Competence Of Mothers Of Children With Hyperactivity Disorder. IJPN, 2017;5(4) :19-26
[16] Tamnaeifar MR, Sanat Karfar M. Explain social anxiety based on coping styles and attachment styles. Master Thesis. Ministry of Science, Research, and Technology - Kashan University. 2018. [Persian]
[17] Birshak B, Mirzakhani M, Aqbati A, Asgharnejad F. Comparison of Behavioral-Emotional Disorders, Perceived Parenting Styles and Cognitive Assessment of Children from Parental Conflict in Children of Divorced, Conflicting and Normal Families in Tehran, First International Conference on Culture, Psychopathology and Education, Tehran, Al-Zahra University. 2017. [Persian]
[18] Tarkesh-Doz Sh, Farrokhzad P. Investigating the relationship between children's behavioral disorders and parenting styles and attachment styles. Social health. 2017; 2 (4): 118-126. [Persian]
[19] Tabatabai Seyed A, Fazli R, YarAli J. Investigating the Relationship between Parents' Parenting Styles and Academic Achievement and Behavioral Disorder in Elementary Students. Journal of Family and Research, 2013;10 (1): 7-22 [Persian]
[20] Solgi R, Ghanbarloo H, Jamshidi E. Study of parenting styles in mothers of children with internalized and externalized disorders and normal children, Fifth Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Injuries of Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies. 2017. [Persian]
[21] Krohling LLPereira De Paula KMBehlau MS. Behavior, Social Competence, And Voice Disorders In Childhood And Adolescence. J Voice, 2016; 30(6):677-683