نقش راهبردهای مدیریت دانش در بهبود کیفیت خدمات آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

مدارس بطور سنتی سازمان های دانش محور محسوب می شوند، اما هنوز در بسیاری از آنها فرایند های مدیریت دانش به طور رسمی طراحی و پیاده سازی نشده است. بنابراین سوالی که می تواند مطرح شود اینست که وجود راهبردها تا چه میزان فرایندهای مدیریت دانش در بهبود کیفیت خدمات آموزشی را تقویت می کند. لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش راهبردهای مدیریت دانش در بهبود کیفیت خدمات آموزشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 1970 نفراز معلمان مدارس متوسطه دوم شهر بجنورد بود. که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 300 معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد اخوان و صالح اولیاء (1393)و تریوینقدم و همکاران(2016) جمع آوری گردید. روایی این پرسشنامه‌ها بصورت صوری و تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. بمنظور تحلیل داده ها، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS24 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که راهبردهای مدیریت دانش موجب بهبود کیفیت خدمات آموزشی می‌شوند. راهبردهای مدیریت دانش انسان محور موجب بهبود کیفیت خدمات آموزشی می‌شوند. و همچنین راهبردهای مدیریت دانش سیستم محور موجب بهبود کیفیت خدمات آموزشی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of knowledge management strategies in improving the quality of educational services

نویسنده [English]

  • Hossein Reyhani
Payam Noor University of Mashhad
چکیده [English]

Schools have traditionally been considered knowledge-based organizations, but in many of them knowledge management processes have not yet been formally designed and implemented. So the question that can be asked is to what extent the existence of strategies strengthens knowledge management processes in improving the quality of educational services. Therefore, the present study sought to investigate the role of knowledge management strategies in improving the quality of educational services. The statistical population of this study included 1970 teachers of secondary schools in Bojnourd.Which was selected as a statistical sample using stratified sampling method of 300 teachers. Necessary information for testing research hypotheses was collected through the standard questionnaire of Akhavan and Saleh Olia (2014) and Trivinoghadam et al. (2016). The validity of these questionnaires was assessed in the form of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha was used to assess its reliability. In order to analyze the data, structural equation modeling technique and AMOS24 software were used. The results of this study showed that knowledge management strategies improve the quality of educational services. Human-centered knowledge management strategies improve the quality of educational services. System-based knowledge management strategies also improve the quality of educational services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management strategies
  • human-centered knowledge management strategies
  • system-based knowledge management strategies
  • quality of educational services
[1] Patil K. Knowledge management–an empirical study with special reference
to business schools of Pune region. Indian Journal of Science and Technology, 2016;
9(21).
[2] Nowruzi H, Rashnavadi Y, Nusrat Panah R, Beigi Sh. Investigating the Impact of Knowledge Management, Management Innovation and Dynamic Capabilities on the Performance of Exporting Companies, International Business Management, 2021; 16: 69-88. [Persian]
[3] Niazi M. The Role of Knowledge Management on Quality Management of Drug Supply and Distribution Chain (Case Study: Razi Distribution Company), New Achievements in Humanities Studies, 2021; 4(42): 137-150. [Persian]
[4] Khadivar A, Taghizadeh E. Modeling the Effect of Business Process Knowledge on Organizational Value Using Demetel Method and Fuzzy Network Analysis Process, 2021; 13(4): 94-67. [Persian]
[5] Rahimian H, Abbaspour A, Zarrin HR. Designing a Knowledge Management Deployment Model in School, Strategic Organizational Knowledge Management, 2021; 13:1-29. [Persian]
[6] Sadeghi M, Ghayyur Baghbani SM. Presenting a conceptual framework of the impact of knowledge management and balanced scorecard on organizational performance with the mediating role of competitive advantage, the third national conference on knowledge management and e-business with a resilient economy approach, Mashhad, 2021.[Persian]
[7] Akhavan A, Saleh Olia M, Jafari M. Presenting a Model to Investigate the Impact of Knowledge Management Strategies on University Performance, Quarterly Journal of Iranian Management Science Association, 2012; 145-115 [Persian]
[8] Demir A, Maroof L, Khan NUS, Ali BJ. The role of E-service quality in shaping online meeting platforms: a case study from higher education sector. Journal of Applied Research in Higher Education, 2020.
[9] Senol H, Dagli G. Increasing service quality in education: Views of principals and teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017; 13(8): 4857-4871.
[10] Choi B, Jong AM. Assessing the Impact of Knowledge Management Strategies Announcements on the Market Value of Firms. Information & Management, 2010; 47:42-52.
[11] Akhavan A, Saleh Olia M. The effect of knowledge management strategies on knowledge management processes in Iranian public universities. Iranian Journal of Management Sciences Quarterly, 2013; 87-104. [Persian]
[12] Gupta P, Kaushik N. "Dimensions of service quality in higher education critical review (students’ perspective)", International Journal of Educational Management, 2018; 32(4): 580-605.
[13] Srikanthan G, Dalrymple J.“Developing alternative perspectives for quality in higher education”, International Journal of Educational Management, 2003; 17(3): 126-136.
[14] Chu W, Wang M, Yuen H. Implementing Knowledge Management in
School Environment: Teacher Perception. Knowledge Management & E-Learning:
An International Journal, 2011;3(2):139-152 .
[15] Chu K. Leading knowledge management in a secondary school. Journal of
Knowledge Management, 2016.
[16] Cheng E. Knowledge strategies for enhancing school learning capacity.
International Journal of Educational Management, 2017; 26(6): 577 -592 .
[17] Mohammed Qahtan H, SaadAli M, Bassam, Khalaf M. The role of knowledge management strategies in improving the quality
of educational service – University of Anbar as a model, Materials Today: Proceedings, Journal homepage: www.elsevier.com/locate/matpr . 2021.
[18] Teeroovengadum V, Kamalanabhan TJ, Seebaluck AK. "Measuring service quality in higher education: Development of a hierarchical model (HESQUAL)", Quality Assurance in Education, 2016; 24(2): 244-258
[19] Candus C, Debra S. Service Quality in higher educational institutions. 2012.