پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران کشور ایران

2 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پدیدار شناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی انجام گرفت. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد مبتنی بر پدیدار شناسی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش ، طراحان و متخصصان برنامه‌ریزی درسی و الهیات و همچنین معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بودند. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با روش نمونه‌گیری هدفمند به تعداد 15 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند جمع‌آوری گردید.هدف از انتخاب این افراد ، تجربه ی آن ها و قرار گرفتن در متن برنامه درسی تلفیقی بود. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها ، نقشه مفهومی از تحلیل داده ها ارائه گردید. داده ها بر اساس تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند که نتایج حاصل از تحلیل داده ها در3 مضمون سازمان دهنده 1) تبیین حیطه های محتوایی تلفیق2) چگونگی تدوین اهداف تلفیقی3 ) چگونگی برگزاری ارزشیابی تلفیقی طبقه بندی گردید .

کلمات کلیدی: پدیدارشناسی، تلفیق، برنامه درسی، تعلیمات دینی، علوم تجربی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of combining the curriculum of religious education with the course of experimental sciences

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rostami 1
  • Hasan malaki 1
  • Mostafa ghaderi 2
1 Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Curriculum, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract

The aim of this study was to combine the phenomenology of religious education curriculum with experimental sciences. This research was conducted qualitatively with a phenomenological approach. The statistical population of this study was the designers and specialists of curriculum planning and theology, as well as teachers with master's and doctoral degrees. Participants in this study were selected by purposive sampling method of 15 people to reach the theoretical saturation point. Data were collected using semi-structured interviews. The purpose of selecting these individuals was their experience and inclusion in the text of the integrated curriculum. After data collection and data analysis, a concept map of data analysis was presented. The data were analyzed based on content analysis. The results of data analysis were classified into 3 organizing themes: 1) explaining the content areas of the integration, 2) how to formulate the objectives, and 3) how to conduct the integrated evaluation.

Keywords: Phenomenology, Integration, Curriculum, Religious Education, Experimental Sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Integration
  • Curriculum
  • Religious Education
  • Experimental Sciences
[1] Mehr Mohammadi M. Integration of curriculum, history, necessities, criteria and forms, Quarterly Journal of Education, Educational Research and Planning Organization of the Ministry of Education, 1998-1999; (2). [Persian]
[2] Zarafshan A. Integrated curriculum planning, perspectives, Journal of Educational Technology Development, Research and Planning Organization of the Ministry of Education, 2003; (142) [Persian]
[3] Maleki H. Philosophical and Social Principles of Integration in the Curriculum, Integrated Approach to the Curriculum (Yearbook of the Iranian Association for Curriculum Planning Studies), Tehran, Parents and Teachers Association Publications. 2005. [Persian]
[4] Henry NB. The Integration of Educational Experiences. The fifty seventh yearbook of  National Society for study of Education. 2005.
[5] Seljak D, Rennick JB, Schmidt A, Da Silva K, Bramadat P. Religion and multiculturalism in Canada: The challenge of religious intolerance and discrimination. Multiculturalism and Human Rights research reports, 2007;(2).‏
[6] Ene I, Barna I. Religious Education and Teachers’ Role in Students’ Formation towards Social Integration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015; 180: 30-35.‏‏
[7] Sunhaji S. The Impementation of Integrated Learning in the Islamic Religious Educationto Raise the Faith Devotion of the Students of State Seniour High Schools in Purwokerto. Dewantara, 2013;1(1).‏
[8] Jacobs HH. Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Association for Supervision and Curriculum Development, 1250 N. Pitt Street, Alexandria, VA 22314.‏ 1989.
[9] Miller JP. The educational spectrum: Orientations to curriculum. New York: Longman.‏ 1990.
[10] Fogarty R. Ten ways to integrate curriculum. Educational leadership, 1991;49(2):61-65.‏
[11] Schumacher DH. Five levels of curriculum integration defined, refined, and described. Research in Middle Level Education, 1995; 18(3), 73-94.‏
[12] Halbach A. Promise and practice of curriculum integration in a middle school (Doctoral dissertation, University of Wisconsin--Milwaukee).‏ 2000
[13] Samadi P. Integrated Approach in Religious Curricula with Emphasis on Secondary School, Integrated Approach to Curriculum (Yearbook of the Iranian Association of Curriculum Planning Studies), Tehran, Parents and Teachers Association Publications. 2003 [Persian]
[14] Wells JG, Anderson DK. Teachers' Stages of Concern towards Internet   Integration. 1995.