رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفه‌ای معلمان منطقه بهارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفه‌ای معلمان مدارس دولتی منطقه بهارستان انجام شده است. هدف پژوهش کاربردی است. داده‌های پژوهش کمّی است. روش و ماهیت پژوهش از نوع توصیفی (همبستگی) و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دولتی متوسطه دوم منطقه بهارستان به تعداد 550 نفر (300 نفر زن و 250 نفر مرد) است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 226 نفر و روش نمونه‌گیری تصافی طبقه‌ای بود. . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای میانگین و انحراف معیار، کجی و کشیدگی، کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک مدل‌یابی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد 1- بین رضایت از آموزش ضمن خدمت با عملکرد شغلی معلمان رابطه وجود دارد. 2- بین رضایت ازآموزش ضمن خدمت با توسعه حرفه‌ای معلمان رابطه وجود دارد. 3- توسعه حرفه‌ای در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی معلمان نقش میانجگیرانه دارد. 4- از بین مولفه‌های توسعه حرفه‌ای، مولفه مدیریت کلاس‌داری در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی معلمان نقش میانجیگرانه دارد و سایر مولفه‌های توسعه حرفه‌ای (فاوای آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، توانایی برقراری ارتباط با دانش‌آموزان) در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی معلمان نقش میانجیگرانه ندارند. 5- بین رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفه‌ای معلمان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between satisfaction with in-service teacher training and job performance Mediated by the professional development of teachers in Baharestan region

نویسنده [English]

  • fereshte rahimi
University Islamshahr
چکیده [English]

Abstract

This study was conducted to determine the relationship between in-service teacher training and job performance mediated by the professional development of public school teachers in Baharestan region. The purpose of the research is applied. The data is quantitative research. The method and nature of the research is descriptive (correlation) and structural equation modeling. The statistical population includes all teachers of public secondary schools in Baharestan region with 550 people (300 women and 250 men). The sample size was 226 based on Cochran's formula and stratified random sampling method, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling (SEM) were used to analyze the data. The results showed: 1- There is a relationship between in-service satisfaction training and teachers' job performance. 2- There is a relationship between in-service satisfaction training and teacher professional development. 3- Professional development has a mediating role in the relationship between in-service training satisfaction and teachers' job performance. 4- Among the components of professional development, the component of classroom management has a mediating role in the relationship between satisfaction with in-service training and job performance of teachers and other components of professional development (educational ICT, curriculum planning, ability to communicate with students) in relation to satisfaction with education. In service and job performance, teachers do not have a mediating role. 5- There is a relationship between satisfaction with in-service training of teachers and job performance mediated by teachers' professional development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: in-service training
  • job performance
  • professional development
  • teachers
[1] Maroofi Y, Yousefzadeh MR, Karami, Z. The role of teachers 'curriculum approach in their professional development and students' academic satisfaction and achievement. Teacher Professional Development Quarterly, (2015;  2(2): 16-1. [Persian]
[2] Mohammad R, Hassani A. Investigating the effect of the study process on the professional development of teachers. Journal of Teaching Research, 2019; 7(1): 18-1. [Persian]
[3] Hosseini SM, Ayati M, Shokoohifard H. The effect of knowledge management system on the professional development of sixth grade elementary school teachers in Birjand. Teacher Professional Development Quarterly, 2018; 3(1): 17-1. [Persian]
[4] Tuncel ZA, Çobanoğlu F. In-service Teacher Training: Problems of the Teachers as Learners. International Journal of Instruction, 2018; 11(4): 159-174.
[5] Balta N. The Effect of In-Service Training Courses on Teacher Achievement: A Meta-analysis Study. Journal of Education and Training Studies, 2015; 3(5): 254-263.
[6] Iqbal N. The Impact of in-Service Training and Motivation on Job Performance of Technical & Vocational Education Teachers: Role of Person-Job Fit. Public Organization Review, 2020; 20: 529-548.
[7] Mazaydi S. Investigating the effect of in-service training on the professional performance of teachers in Ahvaz. National Conference on World Scientific Research in Management, Accounting, Law and Social Sciences, Shiraz. 2017. [Persian]
[8] Şahin H. Research Trends Towards Teachers’ In-Service Training. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 2020; 8(3): 35-50.
[9] Adika RM. Effect of In-Service Teachers’ Training on Performance of Teachers In Public Secondary Schools, Nairobi County. Strategic Journal of Business & Change Management, 2018; 5(3): 13-19.
[10] Parent-Nichols J. The Effect of In-Service Methodology on Learning Transfer. ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, Rivier University. 2018.
[11] Demirel IN. The Opinions of Administrators about In-Service Training Related to the Administration and Investigation. International Journal of Higher Education, 2018; 7(2): 76-83.
[12] Delfana Azari Ghanbar A, Benisi P.  Human resource training management. Tehran: Roshd Farhang Publications. 2019.[Persian]
[13] Molavi M, Zahedi A. The role of in-service training in the job performance of employees. Fourth International Congress of New Research in Management, Accounting and Economics Studies, Shiraz. 2017. [Persian]
[14] Nzarirwehi J, Atuhumuze F. In-Service Teacher Training and Professional Development of Primary School Teachers in Uganda. IAFOR Journal of Education, 2019; 7(1):19-36.
[15] Sargzi delighted SH, Sargzi M, Yadegari F. Comparison of the effectiveness of in-service and in-service training in improving job performance from the perspective of teachers in Zahedan. Sixth International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences. 2020.
[16] Salimi J, Abdi A. Study of the relationship between organizational change strategies and teachers' job performance. Journal of Educational Leadership and Management Research, 2015; Volume 2, Number 5, pp. 121-99. [Persian]
[17] Nasimi MA, Zare A. The relationship between organizational social responsibility support and employees' job performance with the role of organizational identification and customer orientation. Quarterly Journal of Human Resource Management and Support Development, 2020; 55: 129-104. [Persian]
[18] Waziri GN, Malekpour A, Malekpour, F, Mohammadian Y. Investigating the correlation between psychosocial pressures and job performance of Hashtrood school teachers in 2015. Researcher Quarterly, 2015; 3(21): 152-146. [Persian]
[19] Piedrahita AM. Changing Teaching Practices: The Impact of a Professional Development Program on an English Language Teacher. IKALA, 2017; 23(1): 101- 120.
[20] Borg S. Evaluating the impact of professional development, RELC Journal, 2018;10(2): 195-216.
[21] Bicaj A, Treska T. The effect of teacher professional development in raising the quality of teaching (pilot research), Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy, 2014; 3(6): 369-377.
[22] Melek KOÇ E. General Investigation of the In-Service Training of English Language Teachers at Elementary Schools in Turkey. International Electronic Journal of Elementary Education, 2016; 8(3): 455-466.
[23] Naimi B. Investigating job stressors and its role in job performance of male and female managers of Martyr and Veterans Foundation. Sixth Conference on New Research in Science and Technology. 2016. [Persian]
[24] Azizi Aram S. The role of sleep quality, morning-afternoon personality and sensory processing in predicting nurses' job performance. Journal of Psychiatric Nursing, 2020; 8(2):23-15. [Persian]
[25] Godali H. Investigating the relationship between study research and professional development of primary school teachers in Kashan. Master Thesis, Faculty of Humanities, Kashan University. 2016. [Persian]
[26] Ismaili I, Samari M, Hassani M. The relationship between components of teacher self-efficacy and school organizational trust with the development of teachers' professions the mediating role of leadership perception. School Management Quarterly, 2020; 8(1): 31-1. [Persian]
[27] Mostafaei A, Alaei Sh, Esmatinia M, Karimi J. (Investigating the Relationship between In-Service Training and Teacher Professional Development, First National Conference on Applied Research in Education Processes, Minab. 2020. [Persian]
[28] Bazrafshan Moghadam M, Mansouri I, A, Jalali S. Investigating the effect of employee participation on job performance through the moderating role of in-service training (Case study: Education staff in Mashhad), 7th International Conference on New Research Achievements in Educational Sciences, Psychology and Social Sciences, Isfahan. 2019. [Persian]
[29] Yazdani M, Yaghoubi J.  The effect of in-service training courses on improving teacher performance. The first national conference on the application of new research in the humanities. Qaemshahr. 2017. [Persian]
[30] Farashbandi R, Habibi Dehneh Siri Z. Investigating the effect of in-service training on job performance of employees of Bushehr Education Department, 5th National Scientific Research Congress on Development and Promotion of Educational Sciences and Psychology, Sociology and Social Cultural Sciences of Iran, Tehran. 2017. [Persian]
[31] Iwuagwu OB. Effect of in-service training on effective classroom control and teachers’–students’ relationship in secondary schools in Edo central senatorial district. African Educational Research Journal, 2017; 5(2): 152-155
[32] Azarrakhsh C,; Ahmadi H, Azimi M. Investigating the advantages and disadvantages of in-service courses held in education from the perspective of primary school teachers in Bonab. Journal of Pooyesh in Humanities Education, 2020; 5(18): 22-17. [Persian]
[33] Proffessional and Organizational Development (POD) Network in Higher Education. (2016). Definitions. Retrieved from: http://podnetwork.org/about-us/what-isfaculty- development/definitions
[34] Dadgar Arabloo N, Namvar Y. Evaluating the effectiveness of in-service training of horticultural principles in Ardabil Agricultural Education Campus based on Kirk Patrick model. National Conference on New Research in Iran and the World in Psychology, Educational Sciences and Social Studies.  2017.  [Persian]