راهکارهای ارتقای هویت فردی و ملی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران

چکیده

شناخت و باور افراد نسبت به هویت فردی و ملی خود متأثر از شرایط فرهنگی ـ اجتماعی، آموزه ها و شیوه های تربیتی و ارزش های معرفی شده به آنان است. لذا هویت فردی و ملی برآمده از هویت های مختلف است که شرایط، عوامل و نقش های مختلف فردی و اجتماعی در تکوین و تبلور آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند. از این رو غایت عملکرد خانواده، مدرسه و جامعه پرورش هویت افرادی است که به لحاظ اجتماعی شایسته، به لحاظ روانی متعادل و از نظر رفتاری سازگار باشند. پژوهش حاضر از نوع بنیادی- نظری است و ورش به کار برده شده توصیفی- تحلیلی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده و منابع تحقیق شامل آثار مکتوب و غیرمکتوب می باشد. براساس بررسی هویت در این پژوهش، عوامل مختلفی بر هویت ملی و فردی تأثیر گذار است که مهمترین آن خانواده، مدرسه و جامعه می باشد و آنچه بر شخصیت و آینده دانش آموزان نقش بسزایی دارد، مسئله هویت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies for promoting students' individual and national identity

نویسندگان [English]

  • abd,ihamid asemandareh 1
  • Mansor BAKHT 2
1 Master of Educational Management, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
2 Master of Educational Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

People's knowledge and belief in their individual and national identity is affected by socio-cultural conditions, teachings and educational methods and values ​​introduced to them. Therefore, individual and national identity is derived from different identities that different individual and social conditions, factors and roles are directly or indirectly involved in its formation and crystallization. Therefore, the goal of family, school and community performance is to cultivate the identity of people who are socially worthy, psychologically balanced and behaviorally compatible. The present research is of fundamental-theoretical type and the applied version is descriptive-analytical. In order to collect information, library method and receipt method are used and research sources include written and unwritten works. According to the study of identity in this study, various factors affect national and individual identity, the most important of which is family, school and society, and what plays a significant role in the personality and future of students is the issue of identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • family
  • descriptive-analytical
[1] Babaei M. Deep Attitude Towards the Promotion of Individual Identity and the Relationship with the National Identity of Students of New Educational Thoughts, 2014;(7)1:64-49.
[2] Mirhashemi M, Haidarpour L. Relationship between social factors and students' social identity. Social Research Quarterly, 2011; (4)1: 184-167.
[3] Abdolahi. Identity Crisis and Collective Identity of Dynamism and its Evolution Mechanism in Iran, Letter of the Iranian Chassis Society Association, Allameh Tabatabaei University Press. 1995.
[4] Rezaei A. Investigating the Impact of Family Structural Changes on Social Identity, Conference on Social Institutions and National Solidarity. 2006.
[5] Takloo H. The effect of education related to students' national identity issues on society. Journal of Education and Learning, 2015; (1)1: 59-44.
[6] Zare M, Ahmadi S. The effectiveness of play therapy through cognitive-behavioral methods in reducing children's behavioral problems. Journal of Thought and Behavior, 2007;(1)3.
[7] Bahrami A. Analysis of issues related to students' national identity and promotion of individual identity in Arak, 2016; (15)5:9-1.
[8] Babaei M, Yazdi SM, Hosseinian S. Evaluation of the effectiveness of group play therapy with guidance on elementary school students' behavioral disorder. Quarterly Journal of New Educational Thoughts. 2011; (7)1
[9] Jalali S, Aghaei A, Rumi H, Kar Ahmadi M. The effect of group play therapy on the specific fear of 5 to 11 year old children that you refer to Isfahan medical clinics. Applied Psychology Scientist and Researcher » 2008; 38(16)25-40
[10] Jafari A, Khalatbari J, Todar R, Abolfathi, H. The effect of play therapy with Mickenbaum cognitive-behavioral approach in reducing shyness and social isolation of primary school children in the city. New Findings in Psychology, 2011; (6)18
[11] Rashidi Zafar M, Jan Bozorgi M, Shaghaghi F. The effectiveness of play therapy on promoting positive social behavior in preschool children. Journal of Behavioral Sciences, 2012;(19)1
[12] Amir F, Hosseinabadi H, Asghari Nekah, SM, Taybi Z. Evaluation of the effectiveness of parent-child relationship therapy (CPRT) on parenting styles. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2012; (1)4: 473-489
[13] .Khoshbakht F. Relationship between parenting styles and antisocial and social behaviors of preschool children in play, Journal of Psychological Studies, 2011(0): 87-102.
[14] Moin M. Moein dictionary. Amir Kabir Publications. 2007.
[15] Amid H. Farhang Persian Amid. Amir Kabir Publications. 1996.
[16] Giddens. Modernity and Personality: Society and Personal Identity in the New Age, Translator: Nasser Movafeghian, Tehran, Ney Publishing. 1999.
[17] Akbari B. The crisis of identity and religious identity. Peak Noor Magazine, 2008; (6)4: 231-219.
[18] Dennis RM. Childhood, Identity, Social Ambivalence, and the Mystique of Race. In Race and the Lifecourse Palgrave Macmillan, New York. 2014; 21-41.
[19] Siadat S, Jadidi M. The effect of social skills training on self-esteem and identity dimensions of working children. Journal of Educational Psychology, 2015; (11)37: 101-83.
[20] Schwartz SJ, Mason CA, Pantin H, Szapocznik J. Longitudinal relationships between family functioning and identity development in Hispanic adolescents: Continuity and change. The Journal of early adolescence, 2009; 29(2): 177-211.