مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در فلسفه تعلیم و تربیت و در فعالیت های فلاسفه تربیتی این است که روش های آموزش و یادگیری از چه مبنای فلسفی برخوردارند و اینکه آیا روش های مورد نظر در پارادایم فلسفه تربیتی، از مفروضات دیگر مکاتب فلسفی نیز تاثیر می پذیرد یا خیر؟ از این رو آشنایی با آرا و مکاتب فلسفی و کاربرد نتایج آن در تعلیم و تربیت از این جهت که می تواند باعث تسریع در تامین اهداف آموزشی، ایجاد آگاهی و بروز روحیه انتقادی نسبت به خط مشی ها و برنامه ریزی های آموزشی شود، مفید و مطلوب است. از آن جایی که مدیریت آموزشی امروزه بیش از هر زمان دیگر در رشد و توسعه نظام آموزشی اثر انکار ناپذیری داشته و پراگماتیسم بیش از فلسفه های دیگر در این زمینه تاثیر دارد، مطالعه چگونگی این تاثیر از جوانب مختلف ضروری و مفید است. از این رو مقاله حاضر با هدف بررسی مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که پراگماتیسم با کاربرد معیار کارایی و سودمندی، توانسته جریان آموزش وپرورش را به زندگانی حقیقی نزدیک کند و بدین وسیله مدیریت آموزشی را تحت شعاع و نفوذ خودش قرار دهد. و بسیاری از ناهماهنگی های میان علم و عمل، مدرسه و محیط اجتماعیِ بیرون آن، فرد و جامعه، انضباط و آزادی و همچنین وسیله و هدف را از میان بردارد. همچنین مدیریت پراگماتیستی بیشترین همخوانی و سنخیت را با نظریه اقتضایی مدیریت نسبت به سایر نظریه ها داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Educational management in the perspective of pragmatism

نویسندگان [English]

  • abd,ihamid asemandareh 1
  • MANSOR BAKHT 2
1 Master of Educational Management, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
2 Master of Educational Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in the philosophy of education and in the activities of educational philosophers is what is the philosophical basis of teaching and learning methods and whether the methods in the paradigm of educational philosophy are influenced by the assumptions of other philosophical schools or No? Therefore, familiarity with philosophical views and schools and the application of its results in education is useful because it can accelerate the achievement of educational goals, create awareness and a critical spirit towards educational policies and planning, and It is desirable. Since educational management today has an undeniable effect on the growth and development of the educational system more than ever and pragmatism is more effective than other philosophies in this field, it is necessary and useful to study how this effect is from different aspects. Therefore, the present article aims to investigate educational management in the perspective of pragmatism by descriptive-analytical method. The results of the research indicate that pragmatism, by applying the criteria of efficiency and usefulness, has been able to bring the flow of education closer to real life and thus overshadow the educational management. And eliminate many inconsistencies between science and practice, the school and the social environment outside it, the individual and society, discipline and freedom, as well as means and ends. Also, pragmatic management was more consistent with the contingency theory of management than other theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pragmatism
  • Educational Management
  • Management Theory
  • Pragmatist Management
[1] Sarmadi MR, Pakseresht MJ, Safaei Moghadam M, Mehr Alizadeh Y. A Critique of the Anthropology of Taylorism and Its Implications for Educational Management. Educational and Psychological Studies of Ferdowsi University, 2017; 10(1).
[2] Khalkhali A, Khalatbari J, Azani M. The relationship between educational philosophy and leadership style of school principals. Scientific-Research Quarterly of Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, 2011; (2):40-34.
[3] Ebrahimzadeh I. Philosophy of education. Tehran: Payame Noor University. 2013.
[4] Mousavi Rokni SMH, Zarei Samangan, H. Truth from the point of view of pragmatism based on the theories of William James. 2010;(155)
[5] Shariatmadari A. Philosophy of Education. Isfahan, Saghafi, 2012.
[6] Naqibzadeh AH. A look at the philosophy of education. Tehran: Tahoori. 2012
[7] Shariatmadari A. Philosophy Issues Philosophical Foundations of Schools of Science. Tehran: Islamic Culture Publishing Office. 1998. 
[8] Panahi Azad H, Ahmadvand Vali M. Explanation and critique of pragmatism. Journal of Islamic Theology, 2013; 22(88): 129-150.
[9] Alaqband A . Theoretical foundations and principles of educational management.  Tehran: Ravan. 2011.
[10] Qaraei Moghaddam A. Education Management. Tehran: Abjad. 2003.
[11] Mirkamali SM. Educational leadership and management. Tehran: Yastroon. 1999.
[12] Jahanian R. Educational management. Karaj: Sarfaraz. 2008.
[13] Singh P. The fifth commandment. Translated by Kamal Hedayat and Mohammad Roshan. Tehran. Industrial Management Organization, First Edition. 2011.
[14] Authority AM. Organization and management, system and organizational behavior, Tehran: Rumi. 1993.
[15] Gotek Gerald L. Philosophical schools and educational ideas (translation; Mohammad Jafar Pakseresht). Tehran: Samat. 2010.
[16] Rezaian A. Principles of organization and management.  Tehran: Samat. 2011.