بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول ناحیه یک کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

چکیده

1چکیده:هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین بین بازیهای رایانهای وهوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرکرمان است. این تحقیق از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحقیق توصیفی به شیوه همبستگی است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول ناحیه 1شهرکرمان به تعداد 2061نفراستکه از طریق جدول مورگان نمونه ای به حجم 324نفر انتخاب شد .ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه11سوالی بازی های رایانه ای با پایایی 01و پرسشنامه 31سوالی هوش هیجانی با پایایی 0817وهمچنین نمرات نهایی پایان سال تحصیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی (جدول و نمودار آماری) و آماره های استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) ، استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که بین بازی های رایانه ای وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم ولی معکوس برقرار است به طوری که با افزایش انجام بازیهای رایانه ای پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد.همچنین نتایج نشان داد بین هوش هیجانی ومولفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت ومعناداری برقرار است.بنابراین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد که، والدین ومسئولین مدارس زمینه های افزایش هوش هیجانی را برای دانش آموزان تقویت وشرایطی را فراهم نمایند تا بازیهای نامناسب رایانه ای توسط فرزندان کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigating relation between computer games and emotional intelligence with academic achievement secondary school students in kerman city

نویسنده [English]

  • avazpourmoshiri avazpourmoshiri
چکیده [English]

InvestigatingRelation betweencomputer gamesandEmotional Intelligence with Academic Achievement Secondary school students in the Kerman city.The purpose of this study is to investigate the relationship between computer games and emotional development with the academic progress of high school students in Kerman.In terms of purpose, this research is one of the applied researches and in terms of research method, it is descriptive in the way of correlation.The statistical population of this study includes all first grade high school students in District 1 of Kerman, 2069 people.A sample of 324 people was selected through Morgan's table.The data collection tools include two questionnaires of 18 computer game questions with a reliability of 09 and a questionnaire of 39 emotional intelligence questions with a reliability of 0.87 as well as final scores at the end of the school year.Descriptive statistics (table and statistical chart) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient) were used to analyze the data.The results indicate that there is a direct but inverse relationship between computer games and students' academic achievement, so that with increasing computer games, academic achievement decreases.The results also showed that there is a positive and significant relationship between emotional intelligence and its components with academic achievement.Therefore, according to the results of the research, it is suggested that parents and school officials strengthen the grounds for increasing emotional intelligence for students and provide conditions to reduce inappropriate computer games by children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer games
  • emotional intelligence
  • academic achievement
[1] Heidari G, Modanlou Y, Niaz Azari M, Jafari A. The comparison between software instruction effect and traditional instraction effect on student enlgish achievement. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2010; 1(1): 103-115.
[2] Dortaj F, Lakpour E,  Bohloli A. Investigating the effect of smart schools in Lorestan province on the academic achievement of high school students, Journal of Education Technology, 2013; 8(2): 133. [Persian]
[3] Bar-on R  The bar-on model of emotional intelligence skills development traning, program and student achievement and retention. Unpublished raw data, texas A & M university-kingsville. 2006.
[4] Parker JD, summer feldt L. J, Hogon MJ, Majeski SA. emotional intelligence and academic success: examining the transition from high school to university. Journal personality and in dividual difference, 2004 b; 366, 163-172.
[5] Gelman D. Emotional Intelligence, translated by Nasrin Parsa, Roshd Publications. 2010. [Persian]