تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل‌مساله به صورت کارگروهی بر توانایی حل‌مساله‌اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

2 آموزگار

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسأله به صورت کارگروهی بر توانایی حل مسأله اجتماعی بود. این تحقیق از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و از نطر اجرا شبه آزمایشی از نوع گروه­های پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش­آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان سنقر بود که از میان آنها تعداد 50 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شد، ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه توانایی حل­مسأله اجتماعی بود. برای تحلیل داده­ها ازشاخصه های آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و برای پاسخگویی به فرضیه ها ازآزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که نمرات پس آزمون حل مسئله اجتماعی، بین اثر دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی­دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of problem-solving training based on group work on social problem-solving ability

نویسندگان [English]

  • Khadija Jasimi 1
  • Zohre Heshmati 2
1 Graduate Master of Curriculum Planning
2 Teacher
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of problem-based education in group work on the ability to solve social problems. This research is an applied research in terms of the purpose of quasi-experimental research of pre-test-post-test groups with a control group. The statistical population of this study was all fourth grade elementary school students in Songhar city, from which 50 people were selected by cluster random sampling. The tools used in this study were the social problem solving ability questionnaire. Descriptive statistics of mean, standard deviation were used to analyze the data and analysis of covariance was used to answer the hypotheses. The results indicate that there is no significant difference between the effects of the experimental and control groups on the post-test scores of social problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • problem solving
  • group problem solving
  • social problem solving
[1] Sheikhopour S. Comparing the effect of problem-solving teaching method with exploratory teaching method on social problem-solving skills of female students in social studies course. The dissertation became expert. Allameh Tabatabai University. 2011. [Persian]
[2] Kakhki A. Comparison of the effectiveness of problem solving with two methods of group play and group storytelling on social skills of late learners. Master Thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. 2014.[Persian]
[3] Kabayan SZ. The effectiveness of social problem solving training in reducing aggression and improving social problem solving skills of male students. Master Thesis. Faculty of Humanities. Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University. 2015 [Persian]
[4] Franser M, Galinsky E, Smokowski P, Day Tavzian A, Guo S. Social information-processing skills training to promte competence and prevent aggressive behavior in the third grads. conselling and clinical psychology, 2009;73(6):1045-1055.