بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

امروزه آموزش عالی به عنوان نهاد پرورش‌دهنده نیروی انسانی متخصص از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در کیفیت خروجی های نظام آموزش عالی سیاست های آموزشی _ درسی دانشگاه‌های آن نظام می‌باشد و بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و مطالعات تطبیقی در این زمینه می‌تواند یکی از منابع اطلاعاتی قابل اعتماد برای تدوین سیاست های آموزشی_ درسی و افزایش کیفیت آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشد. کشور ما ایران نیز که امروز جزو کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود، جهت موفقیت در برنامه های تحصیلی و افزایش کیفیت آموزشی خود نیازمند آشنایی با سایر نظام های آموزشی و مطالعات تطبیقی در این حوزه است. بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی به مقایسه نظام آموزش عالی ایران و آلمان پرداخته و در صدد بررسی چگونگی ارائه خدمات آموزشی، شباهتها و تفاوتهای نظام آموزش عالی کشور و شناخت چگونگی دلایل کسب رتبه های برتر علمی از سوی دانشگاه های آلمان در جهان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the higher education system of Iran and Germany

نویسندگان [English]

  • azam ahmadpour 1
  • mozhgan mohamadi naeni 2
1 PhD student, Islamic Azad University, Arak Branch
2 Faculty of Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Today, higher education has a special place in society as an institution that cultivates specialized human resources. One of the important factors influencing the quality of the output of the higher education system is the educational policies of the universities of that system, and using the experiences of developed countries and comparative studies in this field can be one of the reliable information sources for developing educational policies and increasing The quality of education in developed and developing countries. Our country, Iran, which is one of the developing countries today, needs to get acquainted with other educational systems and comparative studies in this field in order to succeed in its educational programs and increase the quality of its education. Therefore, considering the importance and necessity of this issue, the present study in a comparative study compares the higher education system of Iran and Germany and seeks to examine how to provide educational services, similarities and differences between the higher education system and how to obtain top academic rankings. It is one of the German universities in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • higher education
  • Iran
  • Germany
[1] Al-Agha F, Keshavarz M, Rahimi M. Quantitative growth trend of private and public higher education in the Islamic Republic of Iran, knowledge and research in educational sciences, curriculum planning, 2008; 110: 20-73. [Persian]
[2] Yob IM, Danver SL, Kristensen Sh, Schulz W, Simmons K, Brashen HM, Krysiak R. Curriculum Alignment with a Mission of Social Change in Higher Education, Innov High Educ , 2016; 41:203–219.
[3] Ratcliff JL. What is a curriculum and what should it be? Handbook of the undergraduate curriculum: A Comprehensive guide to purposes, structures, practices, and change, Jossey Boss Publisher, first edition, 1996; 9-10.
[4] Zakir Salehi Gh. Iranian University: An Introduction to the Sociology of Higher Education, Tehran: Kavir Publishing. 2010 [Persian]
[5] Mehr Mohammadi M. An Introduction to Education in Higher Education: Towards a Professor of Education. Tehran: Tarbiat Modares University Press. 2013. [Persian]
[6] Fazeli N, Shams N. ((Study of the management system of international scientific and academic relations and exchanges in Iran and the West)). Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 2004; (33): 162-121. [Persian]
[7] Fazeli N. ("Comparative study of Iranian and British university culture, an anthropological study on the causes of inefficiency of university education in Iran"), Anthropology Quarterly, Spring and Summer, 2003; (3): 132-93. [Persian]
[8] Feizpour MA. (Comparative study of ranking indicators of the first National Conference on Education in Iran 1404), Tehran, Science and Technology Policy Research Institute. 2011. [Persian]
[9] Montazer Gh. ((Strategic Studies of Information Development of Higher Education System in Iran)), Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 2007; 13(1): 26-1. [Persian]
[10] Mir Kamali SM. An Analysis of the Job Capabilities of University Graduates, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 1993; (4): 13-38. [Persian]
[11] Nourshahi N. The position of higher education in Iran in comparison with 11 countries, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 1993; (4): 182-139.
[12] Hill D. Islamic Science and Engineering.. Edinburgh Univ. Press. 1993. ISBN 0-7486-0455-3، p.4.
[13] Nasr SH, Lyman O. In History of Islamic Philosophy, Volume One. ISBN 0-415-25934-7. 1993; 542. [Persian]
[14] Lorentz، J. Historical Dictionary of Iran. 1995. ISBN 0-8108-2994-0. [Persian]
[15] Higher Education Statistics of Iran, Publisher: Institute of Higher Education Research and Planning. 2003.  [Persian]
[16] Maknoon RHigher education and sustainability. Iranian Scientific Development Society: Report of sympathy meetings; 1995. [Persian]
[17] Tasdighi MA, Tastighi F. Research pathology with emphasis on interdisciplinary research. Second National Conference on Research and Technology Management. Tehran: Science, Technology and Industry Policy Research Institute; 2015. [Persian]
[18] Mir Sanjari A. The current situation of public universities in Tehran based on the components affecting sustainable university development. Iranian Journal of Higher Education, 2015; 10(3). [Persian]
[19] Tavakolizadeh.  Reflections on the Higher Education System of Germany and Iran; In Yazd University. 2016 [Persian]