آموزش و پرورش شور، شوق، چالاکی، پویایی، اخلاق، رنگ، انگیزه، امید، حرکت را دریاب که فردا دیر است

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

سازمان آموزش و پرورش دبیر پژوهش

چکیده

امروزه تبدیل مدارس به یک مکان سالم، زنده، چالاک، پویا و مهیج که شور و شوق، زنده بودن، دوست داشتن، باهم بودن، بخشیدن، مهربان بودن، عامل بودن ... را بیاموزد؛ یکی از بزرگترین چالش های مربیان محسوب می شود. نشاط، تحرک، پویایی، چالاکی ... از ویژگی‌های نسل امروز است و موافق مقتضیات فطری اوست، خمودگی، سستی، انزوا، بی تحرکی .. آفت بزرگ و مانع عظیم رشد و شکوفایی خلاقیت نسل جوان می‌باشد. مطابق تئوری طبقه بندی نسل ها، امروزه اکثریت طبقه نسلی دانش آموزای و دانشجویی را طبقه نسلی z تشکیل می دهد. به نظر می رسد، که توجه به هنجارها، باورها و ویژگی‌های این نسل‌ برای اتخاذ رویکردهای آموزشی متناسب با ویژگی های آنان ضرورت خواهد داشت. برنامه‌ریزی‌های آموزشی نظام‌های آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته با توجه به خصوصیات این نسل؛ این دیدگاه را سرلوحه خود قرار داده اند: "شوق زندگی کردن را به دانش‌آموزان بیاموزیم". لذا مدرسه فردا، مدرسه ای است که از یک طرف پاسخگوی الزامات این نسل باشد و شوق آموختن و زندگی کردن را بیاموزد و از طرفی دانش آموزانی باسواد مطابق تعریف جدید یونسکو تربیت نماید. شخصی با سواد تلقی می شود که بتواند با استفاده از خوانده ها و آموخته های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند... . این مقاله ابتدا مروری بر مطالعات گذشته و حال، و ارائه راهکارهایی برای آینده خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Education understand passion, enthusiasm, agility, dynamics, ethics. Color, motivation, hope, move which is late tomorrow ...

نویسنده [English]

  • fereshte hedayati
educational organization research teacher
چکیده [English]

Today, turning schools into a healthy, agile, dynamic and exciting place that that teach passion, being alive, loving, being together, forgiving, being kind, acting ... is one of the biggest challenges for educators. Vitality, mobility, dynamism, agility ... are characteristics of today's generation. Weakness is great pest and it is a huge obstacle to the growth of the young generation's creativity. According to generational classification theory, the majority of today's generation of students is the generational class z. It seems that this generation's norms, beliefs and characteristics will need to be addressed in order to adopt educational approaches tailored to their characteristics. Educational planning in developed countries due to the characteristics of this generation has the following perspective:"To teach students the passion to live." So tomorrow's school is one that will meet the needs of this generation and teach them the passion to learn and live. And on the other hand, educate literate students according to the new definition of UNESCO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enthusiasm
  • generation z
  • tomorrow school
  • experience
  • solution
[1] UNESCO. Education for the 21st century in the Asia-Pacific region. Translators Group (Supervisor: Ali Raouf). Education Research Institute. 1999. [Persian]
[2] Jahed HA. Organizational Health, Tadbir Monthly, 2005; 159, 16-21.  [Persian]
[3] Hosseini A. Preliminary study of the principles of Islamic psychology. Mashhad: Ferdowsi University. 1985. [Persian]
[4] Hoy WK, Tarter CJ, Kottkamp RB. Open schools, healthy schools: Measuring organizational climate: Corwin Press. 1991.
[5] American school Health Association TheWellnessImpact: Enhancing Academic Success through Healthy School Environments. Unpublished Rport of GENYOUthe Foundation. 2013.
[6] Hants web What is a Healthy School. Available at: www3.hants.gov.uk. http://www.innovatemyschool.com/ideas/what-is-immersive-learning-and-how-can-it-benefit-your-school. 2013.
[7] Niaz Azari K. Investigating the effect of vitality and vitality on the academic achievement of high school students in Sari. Journal of Educational Planning Studies, 2012;2(3),35-57. [Persian]
[8] Collinsdictionary. Definition of generation https:  www.collinsdictionary. com/ dictionary/english/generation. http:// www.greenhearted.org/school-gardens.html. 2019.
[9] Kheirandish M, Bakhshandeh S, Shabani I. Transcendental analysis of differences in work values in different generations of manpower. Organizational Behavior Studies, 2018;7 (2), 67-92. [Persian]
[10] Oxford Royale Academy. 7 Unique Characteristics of Generation Z. https://www.oxford-royale.com/articles/7-unique-characteristics generation-z. 2018.
[11] Clifford M. . Learning Environment: 20 Things Educators Need to Know about Learning Spaces, http://www. opencolleges. edu.au. 2012.
[12] Hedayati F. Design, test and evaluate a healthy school model with an emphasis on organizational health. Unpublished doctoral dissertation, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. 2016. [Persian]
[13] Hedayati F, Hosseinzadeh N. Investigating the effect of strength of odors and odors on learning. Journal of Management Engineering, 2018;73, 38-42. [Persian]
[14] Corbin C, Gregory W, Corbin W, Karen W. Concepts of Fitness and Wellness: A Comprehensive Lifestyle Approach. New York : McGraw-Hill College. 2010