نقش مولفه های فلسفه اسلامی در فلسفه برای کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

وزارت آموزش و پرورش

چکیده

برنامه فلسفه برای کودکان دارای درون مایه غربی و گاهی نامأنوس با فرهنگ ایرانی و اسلامی است. برای تطبیق این برنامه با سندتحول بنیادین آموزش و پرورش لازم است مولفه های مختلف این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. هدف مقاله بررسی انسان شناسی ابن سینا به عنوان بزرگترین فیلسوف جهان اسلام و متیولیپمن بنیانگذار برنامه می باشد. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و استنباطی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و فیش برداری است. در ابتدا مولفه های مربوط به انسان از دیدگاه ابن سینا و لیپمن بیان می شود؛ سپس با مقایسه انسان شناسی ابن سینا و متیو لیپمن، نقاط اختلاف و شباهت آن ها روشن می شود. نتایج نشان می دهد که انسان شناسی ابن سینا و متیو لیپمن دارای شباهت و تفاوت هایی است. در وجه مشابهت ها انسان موجودی عقلانی، دارای اراده و اختیار، دارنده ویژگی های حسی، زیستی و طبیعی است که با هویت فردی و اجتماعی شناخته می شود. همچنین موجودی در حال تغییر و تحول دائمی است. در وجه تفاوت ها، هر کدام تفسیری متفاوت از مبدأ و مقصد انسان ارائه می دهند؛ سن مناسب برای شروع تفکرات فلسفی یکی دیگر از اختلافات انسان شناسی میان آن دو می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Elements of Islamic Philosophy in Philosophy for Children

نویسندگان [English]

  • meysam fallahi
  • samane astereki
Ministry of Education
چکیده [English]

The Philosophy Program for Children has a western theme and sometimes anonymous with Iranian and Islamic culture. It is necessary to examine the various components of this program in order to bring it into line with the fundamental transformation of education. The purpose of this article is to examine Ibn Sina's anthropology as the greatest philosopher of Islam and the founder of the program, Methiolipman. The research is descriptive-analytical and inferential and the method of data collection is library and retrieval. At first, human components are expressed from the viewpoint of Ibn Sina and Lipman; then, by comparing the anthropology of Ibn Sina and Matthew Lipman, their points of difference and similarity are clarified. The results show that the anthropology of Ibn Sina and Matthew Lippman has similarities and differences. Similarly, the human being is a rational being, possessing the will and authority, possessing the sensory, biological, and natural attributes identified with individual and social identity. Also the creature is constantly changing. In terms of differences, each offers a different interpretation of human origin; the appropriate age for initiating philosophical thought is another anthropological difference between the two.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Transition
  • Ibn Sina
  • Matthew Lipman
  • Philosophy Program for Children
[1] Ibn Sina H. Al-Shifa, Al-Tabi'iyat, Raja 'and Qadam by Ibrahim Madkur and research by Saeed Zayed and Al-Qanawati, vol. 2, Qom, Ayatollah Marashi School. 1404. [Persian]
[2] Ibn Sina H. The Treatise on the Soul, Introduction and Margins of Dr. Musa Amid, Ch II, Hamedan, Association of Cultural Works and Honors. 2004. [Persian]
[3] Davoodi M. Philosophy of Peripatetics Education, Volume One, First Edition, Qom, Hozeh Research Institute and University. 2014. [Persian]
[4] Ibn Sina H. Al-Najah Min Al-Gharq Fi Bahr Al-Dhalat, edited by Mohammad Taghi Daneshpajooh, Tehran, Tehran University Press. 2000. [Persian]
[5] David AM. Wisdom in the Wisdom of Peripatetics, First Edition, Tehran, Hekmat Publications. 2008. [Persian]
[6] Jusso H. Child, Philosophy & Education, Discussing the Intellectual Sources of Philosophy for Children, Oulu University Press. 2007.
[7] Fisher R. Teaching Thinking, Philosophical Inquiry in the Classroom, London: Cassle Press. 1998.
[8] Jahani J. A Critique of the Philosophical Foundations of the Educational Model of Critical Thinking, Quarterly Journal of Al-Zahra University, 2002; 42:35-56. [Persian]
[9] Bleazby J. ”Reconstruction in Philosophy for Children, Practical Philosophy”, The Journal of Analytic Teaching, 2006; 26(1):30-50.
[10] Sattari A. "Study and Critique of the Philosophy Program for Children from the Perspective of Transcendent Wisdom", Thinking and Child, 2012; 2. [Persian]
[11] Sajjadi M. Explaining the inference approach in the philosophy of education, Tehran, Amir Kabir Publications. 2001. [Persian]
[12] Lipman M. Philosophy in the classroom, U. S. A.: Tample university press. 1980.
[13] Sharp AM. “The Other Dimension of Carring Thinking, Critical & Critical & Creative Thinking”, the Australasian Journal of Philosophy in Edeucation. 2004.
[14] Sattari A. Critique of the Philosophical Foundations of Philosophy for Children, Qom, Hozeh Research Institute and University. 2014. [Persian]
[15] Lipman M. 1988. Philosophy goes to schoole, Philadelfia: Tample University Press .
[16] Ibn Sina H. Al-Mabda and Al-Ma'ad, by Abdullah Nourani, Ch. I, Tehran, Institute of Islamic Studies, McGill University, in collaboration with the University of Tehran. 1984. [Persian]
[17] Bani Jamali Sh, Ahadi H. Alam al-Nafs from the perspective of Islamic scholars and its adaptation to modern psychology, Ch 11th, Tehran, Allameh Tabatabai University Press. 2008. [Persian]
[18] Dewey J. Experience & Education, U. S. A.: Kappa Deltapi Press. 1998.
[19] Nasr S. H. Islamic thinkers' views on nature, translated by Mohammad Aram, Tehran, Kharazmi Publications. 2016. [Persian]
[20] Lipman M. Thinking in Educations, New York: Cambrigde university press. 2003.
[21] Ibn Sina H. Theology of Salvation, translated by Dr. Yathribi, Qom, Islamic Propaganda Office Publications. 2007. [Persian]
[22] Ibn Sina H. Collection of Essays, Ch Aval, Qom, Bidar Publications. 1404. [Persian]
[23] Shoushtari A., Safaei Moghaddam M, Marashi M. "Comparative study of the educational views of Jean Piaget and Matthew Lippmann with emphasis on the philosophy education program for children", Research Journal of Fundamentals of Education, 2013; 1: 5-26. [Persian]
[24] Davoodi M. Philosophy of Peripatetics Education, Volume II, First Edition, Qom, Hozeh Research Institute and University. 2014. [Persian]