بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان رودان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مشاوره ، دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا بندرعباس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی بندرعباس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان رودان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از 1285 نفر تشکیل شده بودند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 352 نفر برآورد شد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد ویژگی های شخصیتی (مک کری و کاستا، 1985)، پیشرفت تحصیلی (فام و تیلور، 1999) و خلاقیت (تورنس، 1962) بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج حاصل نشان داد: بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی با پیشرف تحصیلی دانش اموزان در سطح کمتر از 05/0 رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین مؤلفه­های خلاقیت (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) با پیشرف تحصیلی دانش اموزان در سطح کمتر از 05/0 رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین ابعاد ویژگی های شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری، دل پذیر بودن و وجدانی بودن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح کمتر از 05/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از طرفی دیگر بین مؤلفه روان رنجوری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Creativity and Personality Traits with Academic Progress of Secondary School Students in Rudan County

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Ospid 1
  • mohamad raesi 2
  • abdollah irani 3
1 Undergraduate Student of Counseling, Farhangian University, Fatemeh Al-Zahra Campus, Bandar Abbas
2 Master's degree student in Educational Psychology, Bushehr Persian Gulf University
3 Bachelor of Educational Sciences, Farhangian University, Shahid Beheshti Campus, Bandar Abbas
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between creativity and personality traits with students' academic achievement. The statistical population of this study included all students of the second grade of primary education in Rudan city in the academic year of 2009-2010, which consisted of 1285 people. The statistical sample of the study was estimated to be 352 people using stratified random method based on Cochran's formula. This study was performed using descriptive correlation and to collect data from three standard questionnaires of personality traits (McCray and Costa, 1985), academic achievement (Fam and Taylor, 1999) and creativity (Torrance, 1962). Pierce's correlation coefficient was used to analyze the data. The results showed that there is a positive and significant relationship between creativity and personality traits with students' academic achievement at the level of less than 0.05. . There is a positive and significant relationship between the components of creativity (fluidity, expansion, initiative and flexibility) with students' academic progress at the level of less than 0.05. There is a positive and significant relationship between the dimensions of extroverted personality traits, flexibility, compassion and conscientiousness with students' academic achievement at the level of less than 0.05. On the other hand, there is a negative and significant relationship between the psychological component and students' academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • personality traits
  • academic achievement
  • academic motivation
  • students
[1] Seif A.A. Educational Psychology, Learning and Educational Psychology, Tehran: Agah Publications, 8th Edition. 2001. [Persian]
[2] Saif A. Modern Educational Psychology, Tehran: Doran. 2009. [Persian]
[3] Keshavarz M, Jafari A, Salahshour M, Minister of Cognitive Relationships and Personality Traits with Academic Progress (Case Study: Tehran University of Medical Sciences), Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2013;(1) 1: 11-19. [Persian]
[4] Jafari Nejad H, Saadi Pour A, Haji Hassani M. The relationship between personality traits and study methods with academic achievement in undergraduate students of Allameh Tabatabai University of Tehran, Quarterly Journal of Educational Psychology, Year 8, 2012; 25: 54-35. [Persian]
[5] Chairman Saadi H. Investigating the relationship between academic self-concept, academic motivation and academic achievement of fifth grade elementary students in Bandar Lengeh city, Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. 2007[Persian]
[6] Tamnaei Far M, Gandami Z. The Relationship between Motivation of Progress and Academic Progress in Students, Quarterly Journal of Educational Strategies . 2011; 4(1): 19-15. [Persian]
[7] Shamloo S. Schools and Theories in Personality Psychology, Tehran: Roshd Publications, Seventh Edition. 2003.
[8] Robbins Stephen P, Di Stéro and Devier 1998. Organizational Behavior. Translated by Seyyed Mohammad Arabi, Mohammad Ali Hamid Rafiei, Behrouz Asrari Ershad (2006). Tehran, Cultural Research Office Publications: Fourth Edition. [Persian]
[9] Karimi Yi. Personality Psychology, Third Edition, Tehran: Viraish Publishing Institute. 1997. [Persian]
[10] Ghasemi b. Investigating the Relationship between Personality Traits and Academic Achievement and Academic Motivation of First Grade Secondary School Students in Bandar Abbas, M.Sc. Thesis, Department of Educational Psychology, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. 2016. [Persian]
[11] Karimi Y. Personality Psychology, Tehran: Editing Publishing Institute. 2010. [Persian]
[12] Afrooz Gh. Talented and creative students of Payvand Magazine, No. 88, Parents and Teachers Association. 1991. [Persian]
[13] Shariatmadari A. Educational Psychology, Amir Kabir Publishing Institute, Tehran. 1993[Persian]
[14] Afrooz Gh. Applied Educational Psychology, Tehran, Parents and Educators Association. 1997. [Persian]
[15] Karimi Y. Personality Psychologist, Publishing and Editing Institute, Tehran. 2001. [Persian]