بررسی میزان یادگیری و شادابی دانش آموزان ابتدایی توسط اشکال سازی ژله ای اعداد ریاضی مدرسه حضرت رقیه شهرستان شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان آموزش پرورش خراسان شمالی / اداره آموزش پرورش شهرستان شیروان /آموزگار دبستان شاهد یک شیروان

چکیده

مسئولان، معلمان، والدین و برنامه ریزان آموزشی بایدعوامل موثر در شادابی و ایجاد روحیه ی شاد در دانش آموزان را بشناسندو استفاده از راه های مناسب شادی و نشاط را به کلاسهای درس تزریق کنند. عوامل کالبدی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی دانش آموزان دخیل هستند. نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای دانش آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است.این پژوهش به بررسی میزان یادگیری و شادابی دانش آموزان ابتدایی توسط اشکال سازی ژله ای اعداد ریاضی مدرسه حضرت رقیه شهرستان شیروان صورت گرفته، قصد داریم اثرگذاری رنگ وساخت اشکال ریاضی با ژله در ایجاد محیط شاداب و یادگیری آسان در مدارس در بین دانش آموزان بررسی نماییم. برای نیل به این هدف، تحقیق به شکل توصیفی- زمینه یابی بوده و از یک پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. روایی این پرسشنامه با توجه به نظر چند تن از اساتید تعیین محاسبه گردیده است. و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ عدد 82/0می باشد جامعه ی آماری نیز شامل دانش آموزان ابتدایی کلاس خودم در دبستان دخترانه حضرت رقیه شهرستان شیروان ، استان خراسان شمالی می باشد که به شکل سرشماری کامل به علت کوچک بودن جامعه صورت گرفته است. برای تحلیل آماری از میانگین و روش t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج بیان گر آن هستند که از نظر دانش آموزان، استفاده از رنگ های مختلف و ساخت اشکال ریاضی در مدرسه تاثیر مطلوبی در شادابی دانش آموزان و یادگیری آسان دارند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Elementary Students' Learning and Vitality by Jelly Formation of Hazrat Raqiyeh School in Shirvan

نویسنده [English]

  • kobra alizadehdvin
North Khorasan Education Organization / Shirvan County Department of Education / Primary school teacher
چکیده [English]

Principals, teachers, parents, and educational planners must identify the factors that contribute to the happiness and well-being of students in the classroom and inject appropriate use of happiness and vitality into the classroom. Physical, managerial, and school-related factors are involved in creating student happiness. Vitality and vitality has always been one of the most important needs of students and teachers in schools. Let's examine the color and texture of jelly math shapes to create a vibrant and easy-to-learn school environment among students. To this end ، the research was descriptive-contextual and a researcher-made questionnaire was used for data collection. The validity of this questionnaire was calculated according to the opinion of several professors. Cronbach's alpha coefficient was 0.82 and the statistical population included the elementary students in my class in Ruqiyeh elementary school in Shirvan, North Khorasan province. One-sample t-test was used for statistical analysis. The results show that using different colors and making mathematical shapes in school for students have a favorable effect on students' happiness and easy learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cheerful environment
  • math forms
  • racing
  • jelly making
  • first grade elementary
[1] Lu L, Argyle M. Happiness and cooperation. Personality and Individual Differences, 1991; 2: 1019-1030.
[2] Azimi S, Fazelian P. New trends and approaches in instructional design and technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013; 82: 525-528
[3] Huppke RW. Study finds community work linked to happiness. 2001.
[4] Reiss S. Secrets of happiness. Psychology Today, 2001; 34, 50-55.
[5] Berry DS, Hansen JS. Positive asset, negative affect, and social interaction. Journal of Personality and Social Psychology,1996; 71: 796-809
[6].Ali khani N. Adaptation of the educational spaces of the elementary schools of Borujen to Iranian and UNESCO standards. Master of Science Degree in Educational Technology, Tarbiat Moallem University, Tehran. 2004.[Persian]
[7] Jafari S E, Siyadat SA, Bahadoran N. Investigating Factors Affecting School Happiness. Psychology and Educational Sciences (Modern Educational Thoughts), 2009; 14:31-44. [Persian]
[8] Kamyab Z, Hosseinpour M, Soudani M. The Effectiveness of Fordisee Happiness Training on Increasing Happiness in Diabetic Patients. Knowledge and Research in Applied Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan). 2010;(42): 108-123. [Persian]