افسردگی و اضطراب و ارتباط آن با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی،تهران،ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین افسردگی و اضطراب کارکنان با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می باشد.به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی است و برای اجرای آن از روش توصیفی از نوع (همبستگی) استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش، تمام کارمندان ارشد و مدیران سازمان مدیریت بحران می‌باشد که تعداد آنها 150 نفر و در بهار 1398 مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 108 نفر بدست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران و پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی داینر و همکاران ( SWLS )می باشد.نتایج پژوهش نشان داد تمام فرضیات با سطح معناداری بالاتر از 0.95 تایید گردید . یعنی بین افسردگی و اضطراب کارکنان با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با سطح خطای پایین تر از 0.05 رابطه ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depression and Anxiety and its Relationship with job security and Life Satisfaction Indicators in Employees of Tehran Disaster Mitigation and Management Organization

نویسندگان [English]

  • Maryam Reza Ardebili 1
  • parenaz banisi 2
1 Master of Public Psychology, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between depression and anxiety of employees with job security and life satisfaction of Tehran crisis prevention and management staff. A descriptive type (correlation) is used. The statistical population of this study consisted of all senior staff and managers of crisis management organization, 150 of whom were tested in spring 1398. The sample was 108 individuals using Cochran formula. Data gathering tools were Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Nice et al. Occupational Safety Questionnaire and the Diener et al. Life Satisfaction Scale (SWLS). Finally, the data were analyzed using SPSS software and Pearson statistical test and regression analysis. The results showed that all hypotheses with significance level greater than 0.95 were confirmed. That is, there is a significant relationship between depression and anxiety of staff with job security and life satisfaction indices in the staff of crisis prevention and management organization in Tehran with error level less than 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • anxiety
  • job security
  • life satisfaction
[1] Mirkalmali SM,Narenji Sani F. The Relationship between Quality of Work Life and Job Satisfaction among Faculty Members of Tehran and Sharif University of Technology. Journal of Research and Planning in Higher Education, 2011-2012. 2008.[Persian]
[2] Piryaei S, Arshadi N. The Effect of Job Security and Organizational Justice on Job Intention and the Mediating Role of Trust in Senior Management, Quarterly Journal of Job and Organizational Counseling, 2012; 11-94. [Persian]
[3] Abhar R.  Prevalence of Depression and Anxiety and its Relation to Anthropometric Indices in Floating Personnel, Quarterly Journal of the Islamic Republic of Iran Naval Force, Mental Health at Sea, 2012;141. [Persian]
[4] Fan LB, Blumenthal Watkins J, Sherwood  LL. Work and home stress: associations with anxiety and depression symptoms, Occupational Medicine, 2015; 65(1):110–116,
[5] Parsa Sh, Kasraie Sh, Abdi R, Radmenesh, M., Qasimzadeh A. The Relationship between Quality of Work Life, Performance, Mental Stress and Job Satisfaction with Citizenship Behavior of Ashnavie Hospital Staff. Social Welfare, 2014; 14 (54) 83-61. [Persian]
[6] Derakhshandeh A, Mohammadkhani K.  The Relationship between Job Security and Job Satisfaction with Social Security Organization Personnel Performance, International Conference on Industrial Engineering and Management, Tehran, Permanent Secretariat of Conference, Islamic Azad University of Science and Research Branch. 2016. [Persian]
[7] Jomati Ardakani, R.  The Role of Job Variables (Quality of Work Life, Job Security, and Job Satisfaction) in Life Satisfaction of Yazd Farmers, Journal of Rural Development Strategies, 2018;4(4): 561-549. [Persian]
[8] Amani M, Shabahang M J. Investigating the Mediating Role of Anxiety and Depression in the Relationship between Attachment Styles and Teachers' Job Satisfaction, Quarterly Journal of Occupational Medicine, 2018; 9(2): 59-70. [Persian]
[9] Adriana Mihai, Alina Ricean, Septimiu Voidazan. No Significant Difference in Depression Rate in Employed and Unemployed in a Pair-Matched Study Design, ORIGINAL RESEARCH ARTICLE published: 2014.
[10] Janyam K. The Influence of Job Satisfaction on Mental Health of Factory Workers. The Internet Journal of Mental Health 2009; 7(1).
[11] Jose A, Llosa S, Menéndez-Espina, Esteban Agulló-Tomás, Julio Rodríguez-Suárez. Job insecurity and mental health: A meta-analytical review of the consequences of precarious work in clinical disorders, anales de psicología, 2018; 34(2): 211-223