چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری رشته برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان همدان

2 کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

از جمله چالش­های معاصر برنامه­های درسی در نظام آموزشی دوره ابتدایی مواردی از قبیل چالش­های اقتصادی، اقتصاد و کار، فناوری، چالش­های اجتماعی و شخصی،‌ جهانی شدن و بومی ماندن، جنسیت، مسائل زیست محیطی، چند فرهنگی، آینده نگری و آینده شناسی، هوش‌های چندگانه، مذهب و معنویت‌گرایی، بین‌المللی شدن، آموزش صلح، اقلیت‌های زبانی (دوزبانگی) و... هستند. هدف از این پژوهش بررسی چالش­های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران است. روش پژوهش، مروری و کتابخانه­ای است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد چالش­های نظام آموزش در دوره ایتدایی را می­توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد که عبارت ­اند از: چالش­های آموزش و پرورش ایران از نگاه جهانی (شامل: آموزش زیست محیطی، کاهش ارزش زمان گذشته، پدیده آموزش‌های ناهمسان، پدیده بی‌سوادی مدرن، عدم همراهی ذهنیات با عینیات، آموزش زبان خارجی، چالش فقر، بی­خانمانی و بهداشت دانش آموزان)، چالش­های عمومی آموزش و پرورش (شامل: مدیریت و ساختار تشکیلات، معلمان، برنامه­های درسی و آموزشی، تأمین و تخصیص منابع) و چالش­های آموزش و پرورش ابتدایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Iranian Elementary Education System

نویسندگان [English]

  • hossain hassani 1
  • seyyedsaleh asadi 2
1 Ph.D. in curriculum planning, lecturer at Farhangian University of Hamadan
2 MSc in Curriculum Planning  Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Contemporary Challenges in Elementary Education Curriculum such as Economic Challenges, Economics and Labor, Technology, Social and Personal Challenges, Globalization and Localization, Gender, Environmental Issues, Multi They are cultural, futuristic and futuristic, multiple intelligences, religion and spirituality, internationalization, peace education, linguistic minorities, and so on. The purpose of this study is to investigate the challenges of Iranian elementary education system. The research method is review and libraries. The findings of this study indicate that the challenges of the education system in the Eidahi period can be divided into three general categories, namely: Iran's education challenges globally , Past value devaluation, the phenomenon of inequalities in education, the phenomenon of modern illiteracy, the inattention to mindsets, foreign language education, the challenge of poverty, homelessness and student health), the general challenges of education (including: management and organizational structure). , Teachers, curriculum, resources and allocation) and elementary education challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • elementary school
  • education system
  • teachers
[1] Serdarani MR. Educational Reforms and Modernization (with emphasis on Iran-Japan Comparative Education Study), Roozegar Publications, First Edition, Tehran. 2003. [Persian]
[2] Eftekhari A Proceedings of Globalization: The Critical Crisis of the Educational System in the Global Age, Institute for Strategic Studies. 2004.  [Persian]
 [3] Bayat M M. Proceedings of Globalization: Globalization and the Need for Interaction and Cultural Dialogue, Institute for Strategic Studies. 2004. [Persian]
[4] Yang, T. Interreligious and intercultural dialogue in the Mediterranean Area During a period of globalization, prospects 101, 2001.
 [5] Driscoll, Amy and Nancy G. Nagel. Early Childhood Education Birth-8, the World of Children, Families, and Educators, 4th ed. 2008.