دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، مهر 1401، صفحه 1-204 
برنامه درسی آموزش مجازی در دوران کرونا

صفحه 140-152

10.22034/naes.2022.336831.1184

قنبر علی دلفان آذزی؛ نرگس طرفه نژاد؛ سانازالسادات طاهائی؛ علی کریمیان