دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، مهر 1400، صفحه 1-99 
تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی

صفحه 59-67

10.22034/naes.2021.278303.1109

شیوا معصوم پرست؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ فاطمه خوئینی؛ حجت الله مرادی