دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1400 
رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری

صفحه 26-31

10.22034/naes.2020.252739.1060

سیده فاطمه جلادتی؛ مهلا بهرامی؛ زینب حجت انصاری؛ مهدیه شوشتری رضوانی


اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان

صفحه 40-45

10.22034/naes.2020.257485.1068

مهدیه شوشتری رضوانی؛ سیده فاطمه جلادتی؛ زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی