دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر 1399، صفحه 1-93 
ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی

صفحه 78-87

10.22034/naes.2020.110946

الهه قاسم پور خوشرودی؛ عرفانه قاسم پور خوشرودی؛ اعظم منصوری فراهانی