موضوعات = برنامه ریزی درسی
تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 80-93

10.22034/naes.2022.324161.1166

جواد قائمی زاده؛ غلامرضا یادگارزاده؛ علیرضا صادقی


پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-74

10.22034/naes.2021.303551.1149

فاطمه رستمی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 16-21

10.22034/naes.2020.263110.1083

زینب علی پور؛ مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ مائده رفیعی؛ عاطفه السادات هاشمی


بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 22-26

10.22034/naes.2020.263114.1084

زهرا نوری شیرازی؛ مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 27-33

10.22034/naes.2020.263116.1085

کبری فریدیان؛ محمد کرکینی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 41-47

10.22034/naes.2020.263124.1087

سید فاطمه زارع شیخکلائی؛ یگانه کمال آبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


به کار بردن راهبردهای تئوری انتخاب بر کیفیت یادگیری دانش-آموزان کلاس

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-7

10.22034/naes.2020.111557

نسا آلبوغبیش؛ محمود شیخیان؛ ریحانه خونین زاده


نگاهی تحلیلی به نظریه های یاددهی یادگیری

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 33-40

10.22034/naes.2020.110795

محمد الماسی؛ مهنوش عابدینی


بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 41-52

10.22034/naes.2020.240288.1048

اعظم احمدپور؛ مژگان محمدی نائینی