موضوعات = مدیریت آموزشی
بررسی اثربخشی علم مدیریت در تربیت رفتاری و توسعه راندمان مدیران آینده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 50-58

10.22034/naes.2022.364133.1276

آرش باقرلوئی؛ عبدالرضا وکیل آزاد سرابی