نمایه شدن فصلنامه در پایگاه tpbin

نمایه شدن فصلنامه در پایگاه  tpbin

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند .

فصلنامه "رویکردی نو در علوم تربیتی" در پایگاه تی پی بین

(پایگاه داده های علمی تمام متن) نمایه شد.

https://www.tpbin.com/