اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر آرزو عرفان

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی

erfaniocv.ir
0000-0003-1035-7823