اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر آرزو عرفان

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی

erfaniocv.ir
0000-0003-1035-7823

سردبیر

دکتر وحید بنیسی

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی

banisiiocv.ir
0000-0002-7721-2584

مدیر اجرایی

شهناز تیزدست آذر

مدیریت آموزشی -

33.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر پری ناز بنیسی

مدیریت آموزشی * روانشناسی تربیتی دانشیار،مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

parenazbanisi2017gmail.com
0000-0001-8074-8921

دکتر مریم تقوایی یزدی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی دانشگاه ساری

m_taghvaeeyazdiyahoo.com
0000000300667078

دکتربهارک شیرزاد کبریا

مدیریت آموزشی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

shirzadiocv.ir

دکتر مهدی خدابخش

روانشناس روانشناس

mkhodabakhsh59yahoo.com

دکتر عارفه عرفان

روانشناسی بالینی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی

aerfan3024yahoo.com

دکتر قنبر علی دلفان آذری

مدیریت آموزشی دکتری مدیریت آموزشی

delfaniocv.ir

دکتر فاطمه اسلامیه

مدیریت آموزشی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

feslamiehgmail.com

دکترقدیر قدیری علمداری

روانشناسی تربیتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

ghadir.ghadirigmail.com
0000-0002-5739-4851

دکتر ساغر صاحب جمعی

روانشناسی دکتری روانشناسی

sahebjameeiocv.ir

دکتر مجید قبادی

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
مدرس گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد الکترونیکی

g78290yahoo.com

گرافیست

محسن جعفری طادی

گرافیست اصفهان

jafariiocv.ir

صفحه آرا

رقیه قربان نژاد

مهندسی نرم افزار اصفهان

ghorbannezhadiocv.ir