ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

10.22034/naes.2020.110946

چکیده

 پژوهش حاضر درصدد بوده است که رویکرد نوین خدمات محوری در تدریس دروس ابتدایی را ارائه دهد.پژوهش با استفاده از روش‌های پژوهش کیفی در راستای پاسخگویی به سه سوال اساسی شکل گرفته است. سوال اول مبنی بر تبیین مبانی برنامه درسی خدمات محور با استفاده از روش پژوهش اسنادی_استنتاجی پاسخ داده شده است. در ادامه، عناصر اساسی برنامه درسی خدمات محور شامل اهداف، محتوا، رویکردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل داده های حاصل تبیین شده است. در نهایت با بهره گیری از روش پژوهش نظریه ای، الگوی پیشنهادی برنامه درسی خدمات محور طراحی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a teaching model of a new approach to service learning in the elementary school

نویسندگان [English]

  • Elaheh Qasempour Khoshroudi 1
  • erfanh Qasempour Khoshroudi 1
  • aezam Mansoori Farahani 2
1 PhD in Curriculum Planning
2 Master of Sociology
چکیده [English]

The present study aims to provide a new approach to service  learning teaching of elementary courses. The research has been formed using qualitative research methods in order to answer three basic questions. The first question to explain the basics of service-oriented curriculum has been answered using the documentary-inferential research method. In the following, the basic elements of the service-oriented curriculum including objectives, content, teaching-learning approaches and evaluation are explained using semi-structured interviews and data analysis. Finally, using the theoretical research method, the proposed service-oriented curriculum model is designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • Curriculum
  • Service Learning
  • teaching methods
  • elementary

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 03 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1399