بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

10.22034/naes.2020.240288.1048

چکیده

امروزه آموزش عالی به عنوان نهاد پرورش‌دهنده نیروی انسانی متخصص از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در کیفیت خروجی های نظام آموزش عالی سیاست های آموزشی _ درسی دانشگاه‌های آن نظام می‌باشد و بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و مطالعات تطبیقی در این زمینه می‌تواند یکی از منابع اطلاعاتی قابل اعتماد برای تدوین سیاست های آموزشی_ درسی و افزایش کیفیت آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشد. کشور ما ایران نیز که امروز جزو کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود، جهت موفقیت در برنامه های تحصیلی و افزایش کیفیت آموزشی خود نیازمند آشنایی با سایر نظام های آموزشی و مطالعات تطبیقی در این حوزه است. بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی به مقایسه نظام آموزش عالی ایران و آلمان پرداخته و در صدد بررسی چگونگی ارائه خدمات آموزشی، شباهتها و تفاوتهای نظام آموزش عالی کشور و شناخت چگونگی دلایل کسب رتبه های برتر علمی از سوی دانشگاه های آلمان در جهان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the higher education system of Iran and Germany

نویسندگان [English]

  • azam ahmadpour 1
  • mozhgan mohamadi naeni 2
1 PhD student, Islamic Azad University, Arak Branch
2 Faculty of Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Today, higher education has a special place in society as an institution that cultivates specialized human resources. One of the important factors influencing the quality of the output of the higher education system is the educational policies of the universities of that system, and using the experiences of developed countries and comparative studies in this field can be one of the reliable information sources for developing educational policies and increasing The quality of education in developed and developing countries. Our country, Iran, which is one of the developing countries today, needs to get acquainted with other educational systems and comparative studies in this field in order to succeed in its educational programs and increase the quality of its education. Therefore, considering the importance and necessity of this issue, the present study in a comparative study compares the higher education system of Iran and Germany and seeks to examine how to provide educational services, similarities and differences between the higher education system and how to obtain top academic rankings. It is one of the German universities in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Higher education
  • Iran
  • Germany

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1399