بررسی تاثیر راهبردهای شرح و بسط پیجیده بر اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی،گروه ریاضی،دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک

10.22034/naes.2020.110855

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای شرح و بسط پیجیده بر اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک تحصیلی 99-1398 می باشد. روش تحقیق کاربردی و به روش شبه تجربی بود، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه­ی دانش­آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک می­باشد. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای بود که 60  نفر در دو گروه آزمایش و شاهد (هر گروه 30) نفر قرار گرفتند. برای هر دو گروه پرسشنامه اضطراب ریاضی و نمرات درس ریاضی  جمع آوری شد و بعد از آن فقط برای گروه آزمایش 8 جلسه کلاس‌های راهبردهای شرح و بسط پیچیده اجرا شد و برای گروه کنترل هیچگونه آموزشی ارائه نشد،سپس مجدداً پرسشنامه‌ها در پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل در نرم افزار آماری SPSS19 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه گواه و آزمایش در اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.در نتیجه راهبردهای شرح و بسط پیچیده در اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of complex elaboration strategies on mathematical anxiety and academic achievement of primary school male students in Sirik city

نویسندگان [English]

  • Manouchehr ziyae 1
  • Muhammad jamaledini 2
1 Faculty member, Department of Mathematics, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Lecturer at Islamic Azad University, Jask Port Branch
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of complex elaboration strategies on mathematical anxiety and academic achievement of primary school male students in Sirik city in 2009-2010. The research method was applied and quasi-experimental. The statistical population of the study includes all male elementary school students in Sirik city. The method was multi-stage random cluster sampling in which 60 people were divided into experimental and control groups (30 people in each group). Mathematical anxiety questionnaire and math lesson scores were collected for both groups, and then only 8 sessions of complex strategy development classes were conducted for the experimental group, and no training was provided for the control group, then again the post-test questionnaires for both The group performed. Data were collected and analyzed using analysis of covariance in SPSS19 statistical software. Findings showed that there is a significant difference between the control and experimental groups in math anxiety and students 'academic achievement. As a result, complex description strategies are effective in math anxiety and students' academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex Outline Strategies
  • Math Anxiety
  • academic achievement
  • Elementary Students